Dadansoddiad o'r adeilad hyd yn hyn, Atgyweirio'r adeilad a Ôl-ffitio

Bwthyn Treftadaeth

Bwthyn Treftadaeth

1. Dadansoddiad o'r adeilad hyd yn hyn

Cynhaliwyd arolwg manwl iawn sy'n cynnwys dadansoddiad trylwyr ar gyfer lleithder a phydredd pren. Mae profion eraill ar y gweill hefyd, yn cynnwys profion (thermol) gwerth 'U' insitu. Caiff y canlyniadau eu cymharu â'r gwerthoedd 'U' a gyfrifwyd o ddata a gyhoeddwyd, sef yr hyn y dibynnir arno gan amlaf. Mae gwerthoedd 'U' waliau Bwthyn Treftadaeth hyd at 30% yn well nag a feddyliwyd. Cefnogir y canfyddiad hwn drwy astudiaethau o adeiladau traddodiadol eraill sy'n rhoi'r un canlyniadau.

Mae profion a gwaith dadansoddi arall yn cynnwys profion cyfernod gwresogi thermol sy'n mesur pa mor effeithlon y mae adeilad o ran ei ddefnydd o ynni. Bydd thermograffi is-goch yn ein galluogi i weld lle y caiff ynni ei ollwng o'r adeilad, a bydd profion gollyngiad aer yn ein helpu i ddod o hyd i darddiad y drafftiau. Byddwn hefyd yn cynnal gwaith monitro amgylcheddol er mwyn mesur sut mae tywydd a'r defnydd a wneir o'r adeilad yn effeithio ar gyflyrau amgylcheddol a sut mae hyn oll yn effeithio ar berfformiad thermol gorchudd yr adeilad, yn ogystal â symudiadau lleithder, gan fod hyn hefyd yn effeithio ar gyflwr adeiledd yr adeilad.

2. Atgyweirio'r adeilad

Gall gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio sy'n cadw'r adeilad yn sych a chlyd wella effeithlonrwydd ynni os caiff ei gwblhau yn gywir.

Yn aml caiff adeiladau traddodiadol eu camddeall, a chânt eu trin yn yr un ffordd ag adeiladau modern. Er enghraifft, gall y ffordd y caiff waliau eu trin a'u hatgyweirio effaith fawr ar effeithlonrwydd ynni. Gall waliau llaith olygu y caiff traean yn fwy o wres ei golli a bydd gwaith atgyweirio yn Bwthyn Treftadaeth yn cynnwys cael gwared ar y pwyntio morter sment sy'n bodoli ar hyn o bryd. Gall craciau ddatblygu mewn morter sment sy'n caniatau i leithder dreiddio i mewn, sydd wedyn yn cael ei ddal y tu mewn i'r waliau. Caiff waliau eu hail-bwyntio mewn morter calch sy'n caniatau i'r lleithder ddianc gan olygu lefelau lleithder is y tu fewn i'r adeilad.

Gall ffenestri, unwaith y cânt eu hatgyweirio a'u gwrth-ddrafftio, leihau gollyngiadau aer o 86% ac o ganlyniad i hyn wella eu heffeithlonrwydd ynni. Bydd atgyweiriadau effeithlonrwydd ynni eraill yn cynnwys rhoi rendr calch ar y drychiad cefn rwbel cerrig, gwaith i'r gwteri dwr glaw, pibellau am i lawr a draeniau, a gwaith atgyweirio i'r simnai a'r to.

3. Ôl-ffitio

Mae amrywiaeth o fesurau ôl-ffitio y gellir eu gwneud o bosibl yn Bwthyn Treftadaeth er mwyn gwella effeithlonrwydd ynni ymhellach yn cynnwys gosod haen arall o wydr sy'n golygu gwelliant o 63% sy'n cynyddu i 77% os caiff paneli pren sy'n plygu'n ôl ac sydd wedi'u hinsiwleiddio eu gosod hefyd.

Mae mesurau eraill yn cynnwys ailosod y cyntedd y tu mewn i'r fynedfa flaen, ac adeiladu portsh allanol yn y cefn lle bu adeilad allanol yn flaenorol. Mae insiwleiddio'r groglofft, goleuadau ynni isel, gwresogi ynni isel, ynni adnewyddadwy, panel rheoli gwresogi da, mesurydd 'smart' ynghyd â mesurau casglu dwr hefyd yn bosibiliadau tebygol. Fodd bynnag, canlyniadau'r gwaith ymchwil a'r dadansoddi fydd yn penderfynu ar y mesurau ôl-ffitio mwyaf addas.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am sut mae Bwthyn Treftadaeth yn cael ei ddatblygu yn gynaladwy.