Swyddi Gwag

Recriwtio - Swyddi Gwag

Mae sawl swydd wag wedi codi yn y tîm ceidwaid cymorth ledled Cymru. Os oes gennych chi sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol a bod gennych angerdd am ein treftadaeth, beth am wneud cais drwy fynd i dudalen swyddi gwag Ceidwaid Cymorth Tîm Cadw sydd ar wefan Llywodraeth Cymru

Mae Cadw wrthi’n chwilio am geidwad yr allwedd ar gyfer Castell Ogwr. Ewch i'r tab Swyddi Gwag ar ochr dde y dudalen hon i gael mwy o wybodaeth.

Mae gweithio i Cadw yn gyfle i feithrin gwybodaeth am y sectorau treftadaeth a thwristiaeth yng Nghymru. Yma, gallwch feithrin dealltwriaeth wirioneddol o fusnes craidd a chyfrifoldebau allweddol ein gwasanaeth treftadaeth, a chael profiad uniongyrchol ohonynt.

Fel rhan o Lywodraeth Cymru cynigiwn lawer o fuddiannau, yn cynnwys cyfleoedd hyfforddi helaeth i ddatblygu ein staff, gweithio hyblyg (ar gael i rai), cynlluniau pensiwn ac wrth gwrs y cyfle i fod yn rhan o dîm ymroddedig sy'n falch o fod yn gweithio i'r prif sefydliad treftadaeth yng Nghymru.

Mae Cadw yn cynnig cyfleoedd gyrfaol mewn lleoliadau ledled Cymru, ac mae ganddo dimau sy'n ymdrin â'r canlynol:

 • Rhaglenni gwarchod treftadaeth.
 • Cynllunio a gwneud gwaith cadwraeth a chynnal a chadw drwy Cadwraeth Cymru a chontractwyr allanol.
 • Dylunio, cynnal a chadw a rheoli mynediad cyhoeddus a chyfleusterau i ymwelwyr yn yr eiddo rydym yn gofalu amdanynt.
 • Rheoli'r safleoedd sydd yng ngofal Cadw, yn cynnwys staffio, gweithrediadau o ddydd i ddydd, gwaith cynnal a chadw cylchol a materion diogelwch ar safleoedd.
 • Sicrhau'r cyfranogiad, y ddealltwriaeth a'r gwerthfawrogiad mwyaf posibl gan y cyhoedd o amgylchedd hanesyddol Cymru drwy reoli a hyrwyddo mynediad i wybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol a gwella'r ddealltwriaeth o amgylchedd hanesyddol Cymru drwy ddehongli, dysgu gydol oes, cyhoeddiadau a gwasanaethau.
 • Rheoli cyllidebau pob prosiect a phob rhaglen cynnal a chadw.
 • Materion rheoli cyfleusterau ac ystadau, yn cynnwys materion cyfreithiol/rheoli tir, cofnodi data am safleoedd a chydgysylltu astudiaethau sy'n bodoli eisoes ac astudiaethau newydd a chamau gweithredu sy'n ymwneud â mynediad yn unol â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd, nodi peryglon, materion ecolegol, peryglon tân, rheoli asedau a thrychinebau a diogelwch ar safleoedd.
 • Cyflawni'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth a ariennir drwy arian Cydgyfeirio'r Undeb Ewropeaidd.

Er mwyn cyflawni'r cyfrifoldebau allweddol hyn rydym yn cyflogi ystod eang o staff megis:

 • Staff proffesiynol - archeolegwyr a phenseiri cadwraeth sy'n cynghori, yn arwain ac yn rheoli ein prosiectau a'n rhaglenni.
 • Arbenigwyr ym meysydd cyhoeddi, marchnata a dehongli sy'n goruchwylio'r wybodaeth ar ein gwefannau, tywyslyfrau, llyfrau hanes, llyfrynnau arweiniad cyffredinol, gwybodaeth am safleoedd a gwaith hyrwyddo Cadw.
 • Ceidwaid sy'n rheoli'r safleoedd o ddydd i ddydd.
 • Crefftwyr - seiri maen a seiri coed medrus sy'n ymgymryd â gwaith cynnal a chadw. 
 • Staff gweinyddol sy'n gyfrifol am weithrediadau y tu ôl i'r llenni gan gynnwys trefnu ein digwyddiadau, contractau, cyllid ac ati.


Oherwydd natur amrywiol y swyddi a gynigir gennym nid oes raid i chi feddu ar gymwysterau i ymuno â ni, a chewch y cyfle i gael hyfforddiant, astudio a datblygu. 

Gellir dod o hyd i fanylion recriwtio allanol a chyfleoedd gyrfaol ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru, yn cynnwys Cadw, drwy fynd i dudalen recriwtio
 gwefan Llywodraeth Cymru

Mae gwybodaeth am yrfaoedd yn y Gwasanaeth Sifil a recriwtio ar gael yn http://www.civilservice.gov.uk/

Nid ydym yn recriwtio'n aml nac yn rheolaidd ar hyn o bryd, a dim ond ceisiadau sy'n ymateb i hysbysebion unigol y gallwn eu derbyn. Fodd bynnag, pe baem yn recriwtio byddem fel arfer yn disgwyl hysbysebu drwy wefan Llywodraeth Cymru, y Ganolfan Gwaith neu'r wasg leol, ac yn y wasg genedlaethol ac mewn cyhoeddiadau arbennig mewn rhai achosion.