Profiad Gwaith

Lleoliadau Profiad Gwaith

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Rydym yn cynnig lleoliadau gwaith ar gyfer ystod o gynlluniau, o brofiad gwaith di-dâl i bobl ifanc o oedran ysgol (14-18 oed) i leoedd ar gyrsiau rhyngosod 50 wythnos â thâl i israddedigion. Fel arfer caiff cynlluniau lleoliadau sydd wedi'u hanelu at fyfyrwyr 18 oed neu hŷn eu hysbysebu ledled Cymru, gyda cheisiadau'n cael eu derbyn drwy broses drefnedig er mwyn sicrhau cyfle teg i bawb. Mae manylion y cynlluniau lleoliadau sydd ar gael i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru www.cymru.gov.uk ynghyd â gwybodaeth am sut i wneud cais.

Mae Cadw yn deall pwysigrwydd profiad gwaith ac yn ymrwymedig i ddarparu lleoliadau strwythuredig gwerth chweil. Am y rheswm hwnnw, dim ond nifer cyfyngedig o leoliadau myfyrwyr y gallwn eu darparu bob blwyddyn, gyda phob un yn para hyd at bythefnos.
 
Caiff pob cais am leoliad sy'n dod i law ei ystyried yn unigol. Wrth benderfynu a ddylid derbyn neu wrthod cais, rydym yn ystyried y canlynol:

  • hyd y lleoliad a ble y'i cynhelir
  • gofynion y myfyriwr
  • p'un a ellir sefydlu prosiect addas
  • adnoddau o ran staff
  • ymrwymiadau gwaith
  • ymrwymiadau gwyliau
I gyflwyno cais, cliciwch yma