Proffil Artist Preswyl - Angela Davies

 • Llun o gosod blaenorol gan Angela Davies

  Gosod blaenorol gan Angela Davies

 • Llun o gosod blaenorol gan Angela Davies

  Gosod blaenorol gan Angela Davies

 • Llun o gosod blaenorol gan Angela Davies

  Gosod blaenorol gan Angela Davies

 • Llun o gosod blaenorol gan Angela Davies

  Gosod blaenorol gan Angela Davies

Yn ystod Prosiect Celf Cerrig Bryn Celli Ddu ar Ynys Môn ym mis Mehefin 2015, bydd yr artist Angela Davies yn gweithio ar y safle a chydag archaeolegwyr y prosiect, gan ymchwilio i bosibiliadau artistig y beddrod cyntedd hynod hwn. Aeth Dr Ffion Reynolds, Rheolwr Treftadaeth a’r Celfyddydau Cadw ati i’w holi am ei chynlluniau:

Esboniwch eich gwaith a pha fath o bethau rydych chi wedi’u gwneud hyd yma.

Yn fy ngwaith i, dw i’n archwilio i themâu fel pethau parhaol a diflanedig, cysgod a golau, er mwyn cynrychioli tirweddau’r gorffennol a’r presennol. Rwy’n gweithio ar draws disgyblaethau gwahanol i greu cerflunwaith golau ar raddfa fawr ac ar gyfer safleoedd penodol. Mae gen i ddiddordeb mewn asio crefftau traddodiadol â thechnolegau creadigol – electroneg, codio a delweddau symudol.  Mae’r defnydd o electroneg yn trosi’r syniad o gysylltedd a chyfathrebu.

Dw i wedi arddangos gwaith yn genedlaethol a rhyngwladol, ac wedi bod yn artist preswyl yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, Castell y Waun, Gawthorpe Textile Collections ac Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Ar hyn o bryd, dw i’n gweithio ar waith ymchwil gyda chanolfan OPTiC – Technoleg Optro-Electroneg, Prifysgol Glyndŵr, lle dw i’n cydweithio â gwyddonwyr i archwilio technoleg lens a goleuo.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, byddwch chi’n ymchwilio ac yn treulio amser yn datrys dirgelion beddrod cyntedd Bryn Celli Ddu a thirwedd Môn i’n cynulleidfaoedd ni. Beth sbardunodd y diddordeb ym Mryn Celli Ddu a lle rydych chi’n gobeithio mynd â’ch ymchwil yn ystod eich cyfnod preswyl?

Mae’r thema ‘amser, pobl, lle,’ wrth wraidd fy ngwaith ac yn faes yr hoffwn ei archwilio ymhellach yn ystod y cyfnod preswyl hwn. Hoffwn annog trafodaeth agored er mwyn rhannu profiadau a gweledigaeth ag ymchwilwyr, staff a chynulleidfaoedd. Dw i’n rhagweld y bydd y dull hwn yn llywio cerflun ‘golau’ (ac amlsynhwyraidd o bosib) safle-ymatebol a chynhyrchiad/cynyrchiadau posibl ar safle Bryn Celli Ddu.

Bydd sganiau laser o’r dirwedd a modelu 3 dimensiwn yn helpu i ddatblygu’r gwaith fel argraffiadau o’r gorffennol a haenau o amser. Bydd dull o ddatgelu’r gorffennol trwy gloddio yn pontio ddoe a heddiw, er mwyn deall hanesion y gorffennol.

Hoffwn gael golwg ar y manylion arysgrifenedig sydd ar gerrig y safle, er mwyn canfod unrhyw gyfeiriad symbolaidd posibl.  Byddaf yn ystyried y cysylltiad posibl â safleoedd eraill sydd â chysylltiad daearyddol â Bryn Celli Ddu; er mwyn ystyried ‘ardaloedd o oleuni’ sy’n cysylltu â’r ‘patrymau dosbarthu’.

Beth oedd apêl y cyfle i fod yn Artist Preswyl ym Mryn Celli Ddu?

Mae’r cyfle i weithio ochr yn ochr ag archaeolegwyr yn ystod gwaith cloddio yn gyfle hynod o gyffrous, ac yn rhywbeth dw i wedi’i ystyried ers tro byd. Yn ystod y cyfnod preswyl hwn, hoffwn ystyried digwyddiadau crefyddol a seremonïol a gynhaliwyd ym Mryn Celli Ddu. Byddaf yn archwilio’r deunyddiau a ddefnyddiwyd i adeiladu’r siambr – yn enwedig ansawdd strwythurol ac ymoleuedd y cwarts ar hyd cyntedd y beddrod; y berthynas â golau ac aliniad yr haul sy’n goleuo’r cyntedd yn ystod yr heuldro. Mae natur gysyniadol Tribo-oleuedd a’r profiadau perfformiadol posibl yn sgil hyn, yn allweddol i’r ymchwiliad.

Ydy hi’n bwysig i chi gysylltu â’r gymuned leol yn ystod cyfnod preswyl? Ym mha ffordd?

Mae’n andros o bwysig ’mod i’n cysylltu cymaint â phosib â’r cyhoedd yn ystod y daith greadigol, er mwyn cynnig cyfleoedd iddyn nhw ymgysylltu â’r gwaith ymchwil a phrosesau sy’n gysylltiedig â chreu ffurfiau celf gwahanol. Trwy greu ‘digwyddiad’ ar ffurf cynhyrchiad synhwyraidd ar y safle, gobeithio y bydd hyn yn denu cymaint o bobl ag y bo modd ac yn rhoi cipolwg ar y cysyniadau sy’n cael eu harchwilio yn ystod y cyfnod preswyl.

Beth allwn ni ei ddisgwyl gennych gydol eich cyfnod preswyl?

Rhagwelir y bydd y gwaith ymchwil a’r cydweithredu yn llywio ‘digwyddiad’ i ymgysylltu â’r cyhoedd yn ystod yr heuldro – er mwyn cyfleu’r syniad o ynni trydanol sy’n mynd o un lle i’r llall, gan danio ymadawiadau dynol gyda golau.

Defnyddir deialog a chynrychioliadau gweledol/sain o’r gwaith i rannu gwybodaeth am y gwaith ymchwil a’r canlyniadau creadigol. Byddwn hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a’r blog i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y broses greadigol drwy wefan Angela Davies. Mae croeso i chi ddod i’w gweld ar Ddiwrnod Agored Bryn Celli Ddu ar 20 Mehefin, rhwng 11 y bore a 4 y prynhawn.