Tocyn Henebion Cadw

Mae Tocyn newydd Henebion Cadw yn rhoi mynediad diderfyn i bob un o henebion Cadw am ddim ond £6 y person.

Gyda Thocyn Henebion Cadw gallwch ymweld â’ch hoff safle mor aml ag y dymunwch dros gyfnod o dair blynedd, ac mae ar gael i unrhyw un sy’n 5 oed ac yn hŷn. Gwnewch gais ar-lein heddiw!


Gall y rhai sy’n meddu ar Docyn i Drigolion Lleol gyfnewid eu tocyn presennol am docyn henebion yn y rhan fwyaf o safleoedd Cadw sydd â staff.

· Gallwch brynu Tocyn Henebion Cadw yn unrhyw un o’r safleoedd Cadw canlynol: Castell Biwmares, Castell Caernarfon, Castell Caerffili, Castell Coch, Castell Cas-Gwent, Castell Cilgerran, Castell Conwy, Castell Cricieth, Castell Dinbych, Castell Harlech, Castell Cydweli, Castell Talacharn, Castell Oxwich, Tŷ Trefol Elisabethaidd Plas Mawr, Castell Rhaglan, Castell Rhuddlan, Capel y Rug, Abaty Ystrad Fflur, Palas yr Esgob Tŷddewi, Abaty Tyndyrn, Llys a Chastell Tre-tŵr ac Abaty Glyn y Groes.

· Nid yw safleoedd am ddim na safleoedd sy’n cael eu rheoli ar y cyd yn rhan o’r cynllun, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i Castell Carreg Cennen, Castell Dolwyddelan, Amgueddfa Cerrig Margam, Castell Weble, Gwaith Dur Blaenafon (am ddim) a Chaer a Baddonau Caerllion (am ddim).

· Gall pobl sydd â Thocyn Preswylwyr Lleol ar hyn o bryd gyfnewid eu cerdyn am Docyn yn unrhyw un o safleoedd Cadw sy’n rhan o’r cynllun.

· Dim ond Tocyn ar gyfer UN o Henebion Cadw sydd â thâl mynediad y gall un deilydd ei gael. Os nad ydych yn cydymffurfio â’r rheol hon, bydd pob Tocyn ar ôl yr un cyntaf yn cael ei ddiddymu.

· Dim ond gyda cherdyn llun y caiff deilydd y Tocyn fynediad. Mae hawl gan Cadw i wrthod mynediad os penderfynir nad yw’r Tocyn yn berchen i’r sawl sy’n ei ddangos.

· Nid yw’r cynllun yn ddilys o’i gyfuno ag unrhyw gynllun arall.

· Nid yw cardiau’n ddilys ar ddiwrnodau digwyddiadau.  

· Mae’r Tocynnau ar gael i bawb sy’n 5 oed neu’n hŷn (caiff plant fynediad am ddim i safleoedd Cadw tan eu bod nhw’n 5 mlwydd oed).

· Nid oes gwerth ariannol i’r cerdyn, ni ellir ei ailwerthu, ei arwerthu na’i gyfnewid ac ni ellir ei gyfnewid am arian yn rhannol nac yn llwyr.

· Mae hawl gan Cadw i ddiddymu’r cynllun unrhyw bryd mae’n penderfynu sy’n addas yn ôl amgylchiadau sydd tu hwnt i’w reolaeth resymol.
 

 

Nid oes eitemau i'w dangos