Proffil Artist Preswyl — Thomas Goddard

 • © Thomas Goddard

  © Thomas Goddard

 • © Thomas Goddard

  © Thomas Goddard

 • The Life, Death and Afterlife of Lizzie the Elephant © Thomas Goddard

  The Life, Death and Afterlife of Lizzie the Elephant © Thomas Goddard

 • Cerbyd © Thomas Goddard

  Cerbyd © Thomas Goddard

 • Parc le Breos © Adam Stanford

  Parc le Breos © Adam Stanford

Rhwng mis Hydref 2015 ac Ebrill 2016, bydd Thomas Goddard yn artist preswyl ym Mharc le Breos Cwm ar benrhyn Gŵyr, yn gweithio gyda'r gymuned i ddarganfod mwy am yr heneb Neolithig a'r dirwedd o’i chwmpas. Dyma Reolwr Treftadaeth a Chelfyddydau Cadw, Dr Ffion Reynolds yn holi Thomas ynglŷn â’i gynlluniau:

1. Esboniwch i ni pa fath o waith rydych chi’n ei wneud a beth rydych chi wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn.

Mae’r hyn rwy’n ei wneud yn amrywiol ac yn cynnwys perfformio, dylunio, ffilm ac ymgysylltu cymdeithasol. Gan newid ein barn nodweddiadol o 'artist', rwy’n defnyddio offer yr arloeswr, newyddiadurwr, heliwr angenfilod, gwneuthurwr ffilmiau ac athro. Mae fy ngwaith yn rhan annatod o greu neu ail-ddehongli ymchwil archifol, datblygu ffyrdd newydd i gynnwys y cyhoedd a chysylltu’n barhaus gyda'r syniad o daith; mae yna egwyddor gyfunol yn perthyn i ‘ngwaith i gyd.

Yn 2010 roedd gen i brosiect o'r enw Cerbyd, gyda chymuned gydweithredol wrth wraidd iddi; fodd bynnag, daeth hefyd yn bererindod apocalyptaidd ar draws fy ngwlad.  Roedd hi’n daith o oroesi, a oedd yn ymwneud â phrofiadau a rennir a all ddod â ni’n nes at ein gilydd a’n cynorthwyo i ddeall ein gilydd yn well.

Ym mis Ebrill 2015 derbyniais wobr Cymru Greadigol ac roeddwn i’n artist preswyl ar gyfer Standpoint Futures yn Llundain.  Mae arddangosfeydd diweddar yn cynnwys Bad Wolf yn oriel Standpoint a Be More Brando yn Mostyn.

Mae comisiynau diweddar yn cynnwys cyfres o bosteri yn archwilio Treftadaeth Wakefield i Axis Web a chomisiwn celf gyhoeddus i Locws Rhyngwladol – The Life, Death and Afterlife of Lizzie the Elephant sy’n cyfuno delweddau, perfformio a chyfranogiad.  Y llynedd roeddwn yn artist preswyl gyda’r BBC ac fe’m comisiynwyd gan Outcasting, y BBC a The Space i greu ffilm yn seiliedig ar newyddion 24 awr.

Rydw i hefyd yn Swyddog Dysgu a Chyfranogi yn Oriel Gelf Glynn Vivian ac wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol am fy ngwaith mewn addysg orielau gan dderbyn Gwobr Marsh am ragoriaeth.

2. Yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf byddwch yn ymchwilio ac yn treulio amser yn dehongli  hanes ac archaeoleg Parc le Breos Cwm i'r cymunedau sy'n byw o'i amgylch. O ble ddaeth y diddordeb cychwynnol ym Mharc le Breos Cwm ac i ble rydych chi’n gobeithio mynd â’ch gwaith ymchwil yn ystod eich cyfnod preswyl?

Mae fy ngwaith yn ymateb i leoliadau daearyddol gan ganolbwyntio yn aml ar yr hyn sy’n gudd o fewn cymunedau.  Rwy'n mwynhau cwestiynu’r hanes a rannwn a holi beth sy’n wybodaeth gydnabyddedig fel ffordd o ddiffinio’r berthynas rhwng celf a chymdeithas o’r newydd. Rwy'n gwneud hyn trwy greu cyfleoedd dilys i’r cyhoedd gyfranogi trwy ymgysylltu sy'n hwyl ac yn agored i bawb.

Roedd Parc le Breos Cwm yn apelio ata’i gan ei fod yn cynnig cyfleoedd di-ri i fwrw golwg ar y cyfnodau Mesolithig a Neolithig yr hoffwn ymwneud â nhw.  Mae'r gwahanol olion dynol ac olion anifeiliaid, ynghyd ag eitemau megis efydd, arlunwaith ar greigiau a chrochenwaith a ddarganfuwyd yn darparu cynnwys cyfoethog a diddorol i weithio gydag ef a’i ddatblygu yn ystod y cyfnod preswyl.  Mae’r cliwiau hyn i’r modd y byddai pobl yr oesoedd arallfydol a fu wedi byw yn gwneud hwn yn brosiect cyffrous ac, fel gyda llawer o’r cynlluniau rwy’n ymwneud â nhw, maen nhw’n troi’n arfau i gysylltu pobl, drwy ddulliau ymgysylltu cyfoes, â’u hardal, gan greu ymdeimlad o leoliad, hanes a gwyleidd-dra.

3. Beth oedd o ddiddordeb i chi ynglŷn â’r cyfle i fod yn Artist Preswyl ym Mharc le Breos Cwm?

Mae'r cyfnod preswyl yn unigryw iawn a bydd yn gyfle gwych i ymchwilio i fywyd y dyn Neolithig a byw’r profiad.  Mae fel petai’n asio’n berffaith â’r modd rydw i’n gweithio gan ei fod yn cynnig ffyrdd o ymgysylltu â'r gymuned, archifau, daearyddiaeth a'r hanes a rannwn.

Wrth ymgymryd â’r cyfnod preswyl ym Mharc le Breos Cwm byddaf yn treulio cyfnod hir yn ymchwilio gan ddefnyddio’r hyn a ddysgir ac a ganfyddir fel arfau i gysylltu’r gymuned â chyd-destun hanesyddol y safle.

4. Ydy hi’n bwysig i chi ryngweithio â'r gymuned leol a grwpiau Cymunedau'n Gyntaf yn ystod cyfnod preswyl? Ym mha ffordd?

Mae fy null o ddysgu ac ymgysylltu yn sail i bopeth rydw i’n ei wneud, ac felly’r ffordd rwy'n gweithio’n artistig. Yn ymarferol, rwy’n credu mewn cynnwys cyfranogwyr wrth greu’r gweithiau celf fel y gallan nhw eu perchnogi nhw gan ymgysylltu a theimlo wedi’u grymuso.

Rydw i am i'r gymuned ddod gyda mi ar daith i ganfod mwy am y dyn Neolithig a phopeth oedd yn gysylltiedig â’i ffordd o fyw yn ystod yr oes honno.

Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i greu cysgodfan, ymchwilio i hela, creu seremonïau, gwledda gyda’n gilydd a chodi cofebion i'r meirw. Byddwn yn edrych ar y lleuad a'r sêr.  Bydd llawer o gyfleoedd i fod yn rhan o mhrosiect i.

Rwy’n anelu at gael y gymuned i ymgymryd ag un o'r digwyddiadau a’i barhau fel gwaddol i'r cyfnod preswyl.

5. Beth allwn ni ei ddisgwyl gweld gennych chi drwy gydol eich cyfnod preswyl ym Mharc le Breos Cwm?

Archwilio'r berthynas rhwng lle, cymuned, diwylliant a ffuglen yw’r hyn rwy’n ei wneud.
Gan ddefnyddio cyd-destun anhygoel Parc le Breos byddaf yn creu profiadau diddorol i'r gymuned gyfan. Bydd y rhain yn cael eu recordio a'u gwella gyda ffilmiau byr a ffilmiau dogfen  tra bydd deunyddiau eraill yn seiliedig ar ymchwil a grëwyd yn y fan a'r lle gyda'r gymuned yn cael eu lanlwytho ar-lein yn gyson.  

Ar ddiwedd y cyfnod preswyl rwy’n gobeithio dangos y ffilm yn La Charrette, y sinema leiaf yng Nghymru, yng Nghanolfan Treftadaeth y Gŵyr, Parkmill gan greu digwyddiad cyhoeddus i ddathlu gweithgareddau’r cyfnod preswyl a safle Parc le Breos Cwm.

Fel rhan o'i gyfnod preswyl, bydd Thomas yn gweithio gyda grŵp / grwpiau Cymunedau’n Gyntaf drwy gyfres o ddigwyddiadau, arddangosiadau a gweithdai yn seiliedig ar eu dulliau o weithio.  Cadwch lygad am gyfleoedd i’w weld ar y safle. Bydd Thomas yn cofnodi cynnydd ei ymchwil trwy gydol ei gyfnod preswyl. Cadwch olwg ar ei dudalen prosiect i weld beth sydd ar waith ganddo.