Proffil Artist Preswyl — Helen Clifford

© Helen Clifford

© Helen Clifford

1. Esboniwch pa fath o waith rydych chi’n ei wneud a beth ydych chi wedi’i wneud hyd yma.

Mae gennyf ddiddordeb ers peth amser bellach am faterion y cof a defnyddio gwrthrych i ddod â chyswllt ffisegol i le neu amser; a hefyd creu darlun creadigol o ddeunydd a data. Fy nod yw lleoli gwaith o fewn cyd-destun fy mhryderon cymdeithasol a gwleidyddol. Adlewyrchir hyn mewn prosiect diweddar yn Fenis, lle cynhyrchais gyfres o gofroddion cartref o wylanod plastr, wedi’u peintio a’u dosbarthu ymhlith gwerthwyr swfenîrs ar y stryd, a’u gadael ar hyd a lled y ddinas. Roedd y gwaith yn ystyried y cysyniad o blâu, ac yn dathlu’r digroeso a’r gwrthodedig (yr wylan yn yr achos yma), tra’n chwarae gyda’r syniad o wrthrych yn creu naws am le. Elfen hollbwysig arall o hyn oedd creu’r darn a’r berthynas a grëwyd rhwng y gwrthrych a’r gwneuthurwr.

2. Dros yr ychydig fisoedd nesaf, rydych chi’n mynd i ymchwilio i, a threulio cyfnod yn datgelu hanes unigryw Abaty Tyndyrn i’n cynulleidfaoedd.  O ble ddaeth y diddordeb cychwynnol yn Abaty Tyndyrn ac i ble rydych chi’n gobeithio mynd â’ch ymchwil yn ystod eich cyfnod preswyl?

Mae adfeilion Abaty Tyndyrn wedi’u dehongli a’u defnyddio mewn sawl ffurf amrywiol. Hoffwn archwilio’r safle yn ei gyfanrwydd, ei orffennol, pobl a strwythur, gan ystyried hanes cofrodd greadigol yng nghyd-destun yr Abaty. Rwy’n gweld cofroddion fel meini prawf y cof, (ail)greu llefydd, a chyffroadau. Mae gen i ddiddordeb yn y berthynas rhwng gwrthrych a’r cof, sef yr hyn sy’n diffinio’r prosiect i mi. Mae gan arteffactau’r grym nid yn unig i fod yn symbolau o brofiadau ein gorffennol ond hefyd yn symbolau o’r safle dan sylw, gan brocio’r cof sy’n llywio ein presennol.

3. Beth oedd yn apelio fwyaf ynglŷn â’r cyfle i fod yn Artist Preswyl yn Abaty Tyndyrn?

Y cyfle i ddatblygu elfen newydd o’m crefft, a chael stiwdio, gofod ac amser neilltuol i wneud fy ngwaith.  Datblygu’r themâu a gododd o brosiect cofroddion Fenis ac o fewn deunyddiau a thechnegau’r grefft.

4. Ydy hi’n bwysig i chi ryngweithio â grwpiau Cymunedau yn Gyntaf yn ystod y cyfnod preswyl? Ym mha ffordd?

Bydd y grŵp Cymunedau yn Gyntaf rwy’n gweithio gydag e yn ganolog i’r prosiect hwn. Daw’r grŵp o’r Trinity Centre, elusen ar gyfer ffoaduriaid, ceiswyr lloches ac eraill sydd mewn angen yn y gymuned leol. Gan nad oes cysylltiad parod rhwng yr Abaty a’r grŵp, mae cyfle i weld yr Abaty o safbwyntiau newydd, gan gwestiynu a chael golwg feirniadol ar y lle. Bydd gan y grŵp eu syniadau a’u dealltwriaeth eu hunain o gofrodd, a phwysigrwydd/arwyddocâd y gwrthrychau sy’n gysylltiedig â’r cof.

5. Beth allwn ni ddisgwyl ei weld gennych gydol eich cyfnod preswyl yn Abaty Tyndyrn?

Byddaf yn sefydlu ac yn cynnal gweithdy yn yr Abaty, gan sicrhau fy mod i’n amlwg i’r cyhoedd ac yn sbarduno trafodaeth am y prosiect. Byddaf yno’n rheolaidd, yn creu darn o waith gweledol.

Byddaf yn ymweld â’r Trinity Centre, gan ysgogi trafodaethau trwy gyfres o sgyrsiau a gweithdai. Ar ôl meithrin perthynas waith â’r grwpiau yno, byddaf yn trefnu ymweliad â’r Abaty, a chyflwyno’r grŵp. Byddaf yn creu gwaith gyda nhw yn y ganolfan a hefyd yn y gofod stiwdio yn yr Abaty ei hun.

Byddaf yn cofnodi’r broses trwy recordio sain, ysgrifennu, darlunio, a lanwytho’r cyfan ar flog. Bydd y grŵp hefyd yn ychwanegu at y cofnodion hyn, trwy roi camera iddyn nhw nodi eu profiadau ar gof a chadw.