Proffil Artist Preswyl — Roger Lougher

© Roger Lougher

© Roger Lougher

1. Esboniwch pa fath o waith rydych chi’n ei wneud a beth ydych chi wedi’i wneud hyd yma.

Diawcs, mae hyn yn anodd, ond dyma ateb wedi’i baratoi ymlaen llaw:

Cerflunydd, ffotograffydd dogfen, artist  gosodiadau a churadur yw Roger Lougher. Mae’n gyd-anogwr prosiect Rhod a chyd-gadeirydd Pwyllgor Rhod (sy’n codi arian ar ran Rhod, sef arddangosfa flynyddol o gelf gyfoes a gynhelir yn Nrefach Felindre, Sir Gâr).

Meddai  “Mae gen i ddiddordeb mewn gweithio gydag artistiaid a sefydliadau i ddatblygu rhwydweithiau cymunedol a hyrwyddo cysylltiadau a rhyngweithio cymdeithasol.” Mae gwaith Roger Lougher yn ymateb i’r canlynol: y dirwedd; sut mae’n cael ei chyflwyno, sut rydyn ni’n dirnad ein perthynas rhwng yr amgylchedd trefol a chefn gwlad, rhwng y cenedlaethol a’r plwyfol, y canol a’r cyrion; iaith; creu cenedl, y syniad o Gymru, o wlad dan haenau o waddodion iaith, o ffiniau a chroesi ffiniau.

2. Dros yr ychydig fisoedd nesaf, rydych chi’n mynd i ymchwilio i, a threulio cyfnod yn datgelu hanes unigryw Abaty Tyndyrn i’n cynulleidfaoedd.  O ble ddaeth y diddordeb cychwynnol yn Abaty Tyndyrn ac i ble rydych chi’n gobeithio mynd â’ch ymchwil yn ystod eich cyfnod preswyl?

Mae fy nghysylltiad ag Abaty Tyndyrn nid yn unig yn un gweledol a deallusol ond hefyd yn un organismig, byth ers i mi fyw’n ddigon agos i ymweld â Thyndyrn bob hyn a hyn yn ystod fy oes. Mae Abaty Tyndyrn yn lle delfrydol i wneud cyfraniad allweddol at ddatblygu’r genre tirwedd fel model a dargludydd mellt, a chan mai’r dirwedd yw canolbwynt fy ngwaith, mae’r lle wastad yn fy nenu i.  Yn 2013, gwnes waith celf o’r enw Tirlun Cartrefol/Domestic Landscape gan ddefnyddio geiriau’r Parchedig  William Gilpin ‘Observations on the River Wye ...etc‘ . Ymddangosodd y gwaith hwn yn Oriel Davies y Drenewydd fel rhan o’r sioe Be Our Guest yn 2013. Hoffwn dreiddio’n ddyfnach i’r berthynas rhwng y parchedig a’i siwrnai i lawr afon Gwy, a defnyddio’i gofnod o’i ymweliad ag Abaty Tyndyrn fel ysbrydoliaeth.

3. Beth oedd yn apelio fwyaf ynglŷn â’r cyfle i fod yn Artist Preswyl yn Abaty Tyndyrn?

Yr uchod a’r cyfle hwn i weithio ar dir yr abaty yng nghwmni artistiaid eraill gyda chefnogaeth Cadw a chriw Abaty Tyndyrn.

4. Ydy hi’n bwysig i chi ryngweithio â grwpiau Cymunedau yn Gyntaf yn ystod y cyfnod preswyl? Ym mha ffordd?

Ydy. Hoffwn ddod o hyd i grŵp a fyddai’n hoffi fy helpu i ymchwilio i’r syniadau sydd gen i ar gyfer y prosiect hwn. Dw i’n hoffi cydweithio ac yn mwynhau gweithio gyda phobl nad ydynt  o bosibl yn gweld eu hunain fel artistiaid ond sy’n ymddiddori mewn celf.

5. Beth allwn ni ddisgwyl ei weld gennych gydol eich cyfnod preswyl yn Abaty Tyndyrn?

Ar hyn o bryd, dw i’n dychmygu mai darn seiliedig ar amser fydd hwn; o bosib fideo neu gyflwyniad. Hoffwn wneud rhywbeth cerfluniol ac felly mae’n bosibl y bydd y gwaith ffisegol yn gallu bod yn brop mewn fideo neu ar blatfform i’w daflunio. Rhan o’r cyffro i mi yw gwneud y gwaith a gweld sut mae’n newid wrth ddatblygu’n ffisegol a thrwy broses sy’n cynnwys elfen o fyfyrdod teimladwy. Bydd yn ddiddorol gweld sut gall gweithio gydag eraill lywio hyn a dylanwadu ar hynt y gwaith.