Y Man Engine

Y cawr peirianyddol

Y cawr peirianyddol

Sylw ar Gymru wrth i’r Man Engine atgyfodi unwaith eto. Y cawr peirianyddol yn ymweld â De Cymru yn 2018.

Mae De Cymru yn un o leoliadau treftadaeth mwyngloddio pwysicaf y DU, gyda haearn, copr a glo wrth galon y Cymoedd am ganrifoedd.

Ac yn 2018, gwahoddir y genedl gyfan i ddathlu a chofio'r hanes diwydiannol hwn gydag ymweliad gan y Man Engine eiconig.

Bydd y cawr o löwr yn ymweld ag wyth o leoliadau treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf De Cymru am wythnos o ddathliadau rhwng 8 - 12 Ebrill 2018.

Bydd y campwaith peirianyddol yn ymweld â Big Pit, Gwaith Haearn Blaenafon, Gwaith Dur Glynebwy, Castell a Pharc Cyfarthfa, Parc Coffa Ynysangharad, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, Canol Dinas Abertawe a Gwaith Copr Hafod Morfa fel rhan o'i daith o gwmpas Cymru, o'r enw: "Man Engine Cymru: dathlu diwydiant".

Mae'r daith Gymreig yn gydweithrediad ymhlith y sector diwylliannol yng Nghymru, gyda Phrifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru, pum awdurdod lleol (Torfaen, Blaenau Gwent, Merthyr, Rhondda ac Abertawe), Celf ar y Blaen a Golden Tree Productions.

Mae'r ymweliad â Chymru’n rhan o Resurrection Tour 2018 y Man Engine, ble fydd y pyped 11.2m o daldra’n stemio’i ffordd o gwmpas rhai o safleoedd treftadaeth mwyngloddio mwyaf arwyddocaol y DU, gan gynnwys lleoliadau yng Nghernyw, Dyfnaint, Gwlad yr Haf, Swydd Efrog, Swydd Amwythig a Swydd Derby.

Wedi'i animeiddio gan dîm o ddwsin a rhagor o 'lowyr', bydd y pyped enfawr yn dechrau ar ei daith o amgylch Cymru ar 8 Ebrill gyda seremoni agoriadol yn Big Pit a gorymdaith  i Waith Haearn Blaenafon.

--------

Bydd y Man Engine yn dathlu'r ardal lle ganwyd y Chwyldro Diwydiannol yn Safle Treftadaeth Byd Blaenafon, prif gynhyrchwyr haearn a glo yn y 19eg ganrif.   

Ymunwch efo ni yn Safle Treftadaeth Blaenafon i wylio'r Man Engine yn casglu glo o Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru ac yn cwrdd â glöwr lleol, llanc ifanc Cymraeg oedd yn helpu i dorri’r glo, cyn ei gludo i Waith Haearn Blaenafon i’w ddefnyddio fel tanwydd. Wrth i’r Man Engine arwain yr orymdaith a chario’r glo trwy Stad Ddiwydiannol Gilchrist, caiff ei atal rhag mynd i mewn i’r Gwaith Haearn gan Sidney Gilchrist, fydd yn profi’r glo cyn caniatáu ei brynu ar gyfer y weithfa. Mae'r brif ddigwyddiad yn Gwaith Haearn Blaenafon lle bydd y Man Engine yn bwydo glo'r Big Bit i ffwrneisi’r weithfa, ac yn creu haearn crai enwog Blaenafon. Bydd y Man Engine yn cwrdd â rhai o weithwyr Blaenafon, a bydd y gwreichion yn tasgu a’r tanau’n rhuo drachefn wrth i haearn gorau’r byd gael ei greu unwaith eto dan oruchwyliaeth graff Sidney Gilchrist.

8fed o Ebrill 11:00 – 13:00. Safle Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru. Am ddim.
8fed o Ebrill 13:00 – 14:00. Stad Ddiwydiannol Gilchrist. Am ddim.
8fed o Ebrill 14:00 – 16.30. Gwaith Haearn Blaenafon. £3 y tocyn. I archebu: www.ticketsource.co.uk/date/452961 

Am ragor o wybodaeth am y daith- https://www.themanengine.org.uk/places/blaenavon/; 01495 742333.

--------  

Y lleoliad nesaf fydd Gwaith Dur Glynebwy ar 9 Ebrill – un o wir emau diwydiannol Cymru a'r safle cyntaf ym Mhrydain i integreiddio cynhyrchu haearn a dur.

Ar 10 Ebrill, bydd y Man Engine yn ymweld â Pharc a Chastell Cyfarthfa - hen gartref y Meistr Haearn William Crawshay II a'i deulu, symbol ingol o oruchafiaeth y Meistr Haearn ym Merthyr a chyfoeth y diwydiant haearn yn y Cymoedd.

Yna gall ymwelwyr weld y peiriant stêm anferthol ym Mharc Coffa Ynysangharad ar 11 Ebrill.

Bydd y daith yn dod i ben ar 12 Ebrill, gydag arddangosfeydd llawn nostalgia yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe , a gorymdaith drwy’r ddinas gan orffen yng ’Ngwaith Copr Hafod Morfa gyda'r nos.

Bydd rhagor o wybodaeth a thocynnau ar gyfer yr wythnos o arddangosfeydd rhyfeddol ar gael ar wefan y Man Engine fis Ionawr.

Am fwy o wybodaeth am daith "Man Engine Cymru: dathlu diwydiant" neu’r stori y tu ôl i’r Man Engine rhyfeddol ewch i https://www.themanengine.co.uk.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
08 Ebr 2018

Prisiau
Oedolyn - *
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - *

*Safle Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru. Am ddim.
  Stad Ddiwydiannol Gilchrist. Am ddim.
  Gwaith Haearn Blaenafon. £3 y tocyn.  I archebu: https://www.ticketsource.co.uk/date/452961

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • BlaenavonIronworks@llyw.cymru
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/
  • Ymwelwyr sy'n defnyddio cadeiriau olwyn neu sydd â phroblemau symudedd neu gydbwysedd gall ddod o hyd i'r cyflwr y ddaear trwy gydol y gwaith haearn yn anodd i gyd-drafod, oherwydd natur y deunydd arwyneb
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP4 9RQ

Car Ffordd Ar hyd yr A4043, dilynwch yr arwyddion i Amgueddfa Lofaol Big Pit a Gwaith Haearn Blaenafon.

Rheilffordd Rheilffordd 12km/8mllr, Pont-y-pŵl a New Inn, ar lwybr Manceinion/Lerpwl-Pont-y-pŵl/Caerdydd.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 3km/2mllr, llwybr X24 o Gasnewydd drwy Gwmbrân, Pont-y-pŵl a’r Farteg.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 46 (600m/656llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.