Grantiau

Neuadd Trewern

Neuadd Trewern

Mae Cadw yn cynnig grantiau fel cyfraniad tuag at gostau atgyweirio ac adfer asedau hanesyddol yn ogystal ag arian cyfatebol tuag at brosiectau a gaiff eu harwain gan gymunedau, awdurdodau lleol a'r trydydd sector. 

Bydd Cadw yn ystyried cynnig grantiau i'r canlynol:

  • Perchenogion adeiladau sydd o ddiddordeb pensaernïol eithriadol, 'mewn perygl' neu lle ceid manteision sylweddol o ran adfywio cymunedol yn sgil yr arian. Fel arfer ni fydd cyfradd y grant a ddyrennir yn fwy na 30% o'r gwaith cymwys.
  • Perchenogion henebion cofrestredig i'w diogelu a'u gwella. Fel arfer bydd grantiau o'r fath ar un o ddwy ffurf. Y gyntaf yw grant i'r perchennog neu rywun sy'n gweithredu ar ei ran ar gyfer gwaith a fydd o fudd i'r heneb. Mae'r ail yn seiliedig ar 'gytundeb rheoli' rhwng Cadw a meddiannwr heneb sy'n para am nifer benodol o flynyddoedd. O dan gytundeb o'r fath, rhoddir cymorth ariannol ar gyfer gwaith cadarnhaol a wneir yn rheolaidd, megis codi ffensys, clirio prysgwydd, atgyweirio erydiad a rheoli stoc. 
  • Awdurdodau lleol tuag at waith cadwraeth sy'n rhan o Bartneriaethau Cynlluniau Tref rhwng awdurdodau lleol a Cadw neu Fenter Treftadaeth Treflun Cronfa Dreftadaeth y Loteri.
  • Y trydydd sector neu grwpiau cymunedol ar gyfer prosiectau sy'n hyrwyddo treftadaeth leol o dan Gynllun Grantiau Mentrau Dinesig (Treftadaeth) Cadw. Yr uchafswm grant a roddir yw £5,000, gydag arian cyfatebol yn dod o ffynonellau nad ydynt yn y sector cyhoeddus.
  • Sefydliadau treftadaeth i helpu i gwrdd â chostau eu gwaith yng Nghymru.
    Nid ydym yn gwahodd ceisiadau grant newydd ar hyn o bryd am ein bod yn canolbwyntio ar adnoddau sydd ar gael i brosiectau sy’n amodol ar gynigion presennol.