Dewis gontractwr

Mae'n bosibl y bydd achlysuron pan fydd angen cymorth arnoch i gynnal a chadw eich adeilad. Dyma rai awgrymiadau syml i'ch helpu i ddewis y cynghorydd, yr adeiladwr neu'r crefftwr proffesiynol cywir.

Pensaer neu syrfëwr adeiladu

Nid yw pob pensaer a syrfëwr wedi arfer gweithio gydag adeiladau hanesyddol a thechnegau adeiladu traddodiadol, felly dewiswch rywun sydd:

Yn ogystal â chynnal archwiliadau cynnal a chadw ar eich rhan, bydd pensaer neu syrfëwr adeiladu yn gallu eich cynghori ar yr hyn sydd angen ei wneud a sut. Os bydd angen, gall baratoi manyleb, gofyn am ddyfynbrisiau cystadleuol gan adeiladwyr addas, a goruchwylio'r prosiect er mwyn sicrhau y caiff ei gyflawni i safon briodol.

Er y byddwch yn gorfod talu ffi am y gwaith hwn, gall penodi cynghorydd proffesiynol ar gyfer unrhyw brosiect sy'n golygu mwy na mân atgyweiriadau arbed arian i chi yn y pen draw drwy sicrhau mai dim ond gwaith angenrheidiol a wneir, y caiff ei gwblhau'n iawn ac y codir pris teg arnoch.

Os cewch drafferth dod o hyd i bensaer cadwraeth neu syrfëwr, dylai'r cyrff proffesiynol allu rhoi gwybod i chi am bobl addas sy'n gweithio yn eich ardal. Gallwch hefyd ofyn i'r swyddog cadwraeth yn eich adran gynllunio leol am argymhelliad.

Peiriannydd strwythurol

Os rydych wedi canfod problem a allai effeithio ar gyfanrwydd strwythurol eich adeilad, megis symudiad mewn wal neu yn y to, mae'n bosibl y bydd angen i chi ofyn am gyngor gan beiriannydd strwythurol. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd eich pensaer neu syrfëwr yn gallu argymell rhywun sydd â phrofiad priodol ym maes cadwraeth. Unwaith eto, dylai'r swyddog cadwraeth yn eich adran gynllunio leol allu eich helpu. Fel arall, cysylltwch â Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol (IStructE) i gael manylion cyswllt peirianwyr addas.

Adeiladwyr a chrefftwyr

Yn anffodus, nid oes gan y rhan fwyaf o adeiladwyr brofiad o weithio gyda deunyddiau a thechnegau adeiladu traddodiadol, ac nid yw dulliau modern fel arfer yn addas ar gyfer adeiladau hanesyddol. Yn wir, gall cyflwyno deunyddiau anaddas achosi llawer mwy o ddifrod a gall gostio llawer mwy i'w gywiro na'r broblem wreiddiol y bwriadwyd eu defnyddio i'w datrys. Felly mae'n hanfodol eich bod yn dewis adeiladwr neu grefftwr sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth briodol ar gyfer y gwaith o dan sylw. Mae hefyd yn hanfodol dod o hyd i rywun sy'n deall egwyddorion cadwraeth adeiladau ac a fydd ond yn gwneud yr hyn sy'n angenrheidiol. Dylid atgyweirio ffenestri, er enghraifft, lle y bo'n bosibl, yn hytrach na'u tynnu a gosod rhai newydd yn eu lle.

Dewiswch gontractwr yr ydych yn gyfarwydd â'i waith ac yn ymddiried ynddo. Os bydd gennych unrhyw amheuon , dylai eich pensaer neu syrfëwr, neu swyddog cadwraeth yr awdurdod cynllunio lleol allu awgrymu rhywun addas. Mae'n bosibl y bydd y Gymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol hefyd yn gallu darparu rhestr o fanylion cyswllt ar gyfer eich ardal.

Cymorth ychwanegol

Os ydych eisiau cymorth ychwanegol i gael contractwr:

  • Ffoniwch y Llinell Cyngor Technegol (020 7456 0916) sy’n cael ei gweithredu gan y Gymdeithas ar gyfer Gwarchod Henebion (SPAB) ar ddyddiau’r wythnos rhwng 9:30am a 12:30pm. Bydd y staff yn gallu ateb cwestiynau a rhoi cyngor am gynnal a chadw penodol neu broblemau atgyweirio, ac efallai gallan nhw awgrymu contractwyr addas yn neu ger eich ardal.
  • Cysylltwch â’r sefydliad proffesiynol neu fasnach perthnasol. Erbyn hyn mae gan nifer gyfeirlyfrau defnyddiol y gellir eu harchwilio ar-lein.
  • Ewch i www.buildingconservation.com, lle mae yna gyfeiriadur o gontractwyr a chyflenwyr sydd â phrofiad o weithio yn adnewyddu a gwarchod adeiladau hanesyddol, yn ogystal ag erthyglau diddorol a gwybodaeth arall.