Offer a chyfarpar

Dim ond ychydig o ddarnau o offer sylfaenol a fydd eu hangen arnoch i gynnal archwiliad cynnal a chadw:

 • eich cynllun cynnal a chadw — bydd y pro-fforma ar waelod y dudalen yn eich helpu i gynnal eich archwiliad yn drwyadl ac yn systematig. Gallwch ei chwblhau a'i gadw'n electronig  neu ei ddefnyddio fel dogfen wedi'i hargraffu
 • ysgrifbin a llyfr nodiadau — ar gyfer eich sylwadau ar gyflwr eich adeilad, gwaith i'w wneud ac eitemau i'w monitro yn y dyfodol
 • ysbienddrych — gwerthfawr iawn ar gyfer archwilio eich to, simnai ac eitemau eraill sy'n uwch na lefel y ddaear
 • camera — i greu cofnod gweledol o'ch adeilad ac unrhyw broblemau y byddwch yn dod o hyd iddynt
 • tortsh — fel y gallwch weld problemau cynnal a chadw mewn corneli a chilfachau tywyll
 • cyllell boced — defnyddiol ar gyfer procio pren wrth chwilio am leithder a phydredd
 • pâr o fenig cryf a thrywel — er mwyn symud pridd, llystyfiant a sbwriel, yn enwedig o ddraeniau a chafnau.

Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y bydd angen y canlynol arnoch hefyd:

 • ysgol — i allu cyrraedd mwy o leoedd yn ystod archwiliadau a gwneud gwaith syml fel glanhau cafnau, ond sicrhewch fod eich ysgol yn addas ar gyfer y gwaith a'ch bod yn gwybod sut i'w defnyddio'n ddiogel
 • sbectol ddiogelwch — angenrheidiol os byddwch yn clirio sbwriel ar uchder pen neu'n uwch na hynny
 • mwgwd llwch — defnyddiwch fwgwd o ansawdd os byddwch yn clirio baw colomennod neu'n gweithio mewn amgylcheddau llychlyd
 • het galed — adnodd defnyddiol i'ch diogelu rhag ergydion os bydd rhaid i chi fynd i leoedd â nenfwd isel.

Am wybodaeth am offer efallai y bydd eu hangen arnoch i wneud rhai atgyweiriadau cynnal a chadw sylfaenol, ewch i adrannau perthnasol yr adran Deunyddiau a Thechnegau.