Cadw

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Rydym yn gweithio i warchod a dathlu adeiladau hanesyddol, henebion, tirweddau hanesyddol a threftadaeth forwrol Cymru er lles pobl heddiw ac yn y dyfodol.

Gwnawn hyn drwy:

  • Diogelu, gwarchod a chynnal yr amgylchedd hanesyddol.
  • Darparu mynediad i’r amgylchedd hanesyddol a hyrwyddo gwerthfawrogiad a mwynhad ohono.
  • Gweithio gyda phartneriaid, yn cynnwys arbenigwyr, cymunedau ac awdurdodau lleol i sicrhau bod yr amgylchedd hanesyddol yn parhau i gyfrannu at les cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol pobl yng Nghymru.

Mae Cadw yn rhan o Adran Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n atebol i’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AC.

Gair Cymraeg yw Cadw sy’n golygu ‘cadw’ neu ‘gwarchod’.

Diogelu, gwarchod a chynnal yr amgylchedd hanesyddol

Mae Cadw’n gweithio i amddiffyn yr amgylchedd hanesyddol er lles defnyddwyr presennol, y cyhoedd a chenedlaethau’r dyfodol.

Gwnawn hyn drwy:

  • Nodi mannau o arwyddocâd hanesyddol arbennig; gall hyn effeithio ar ganiatâd ar gyfer addasiadau neu waith arfaethedig.
  • Darparu cyngor i awdurdodau cynllunio fel rhan o’r broses gynllunio statudol ac i gyrff cyhoeddus eraill o ran asesiadau amgylcheddol. Rydym hefyd yn darparu cyngor ac arweiniad ar arfer cadwraeth dda i berchenogion a deiliaid eiddo.
  • Darparu grantiau ar gyfer cadwraeth ac atgyweirio i berchenogion yr adeiladau hanesyddol gorau, adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth dynodedig a henebion cofrestredig. Rydym yn rhoi cymorth grant i brosiectau treftadaeth gymunedol ac yn gweithio gyda noddwyr eraill yr amgylchedd hanesyddol i helpu perchenogion i lunio pecyn ariannu.

Darparu mynediad i’r amgylchedd hanesyddol a hyrwyddo gwerthfawrogiad a mwynhad ohono

Safleoedd Cadw

Mae Cadw yn rheoli 127 o henebion ar ran Llywodraeth Cymru. Drwy ddarparu mynediad i’r safleoedd hyn a’u defnyddio i ‘arddangos’ hanes Cymru, ein nod yw annog pobl i archwilio a gwerthfawrogi’r amgylchedd hanesyddol. Mae olion hanes ym mhob man ac nid ydych byth yn bell o adeilad neu safle o ddiddordeb hanesyddol.

Amgylchedd hanesyddol Cymru

Mae’r safleoedd a reolir gan Cadw yn rhan fach o’r safleoedd hanesyddol, henebion a nodweddion hanesyddol yng Nghymru. Ceir olion gweithgarwch dynol ym mhob rhan o Gymru. Mae Cadw a’i bartneriaid yn gyfrifol am gofnodi’r olion hyn a hefyd am fonitro eu cyflwr.

Partneriaethau

Er mwyn gwarchod a hyrwyddo’r amgylchedd hanesyddol, mae Cadw’n gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau partner a rhwydweithiau. Mae’r rhain yn amrywio o sefydliadau mawr cenedlaethol i grwpiau cymunedau lleol llai — mae gan bawb ran i’w chwarae yn nhreftadaeth Cymru.

Cysylltu â ni

Cadw
Llywodraeth Cymru
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ

Ffon:  0300 0256000

E-bost: cadw@cymru.gsi.gov.uk