Grantiau

Fel arfer, nid yw grantiau a mathau eraill o gymorth ariannol ar gael ar gyfer gwaith cynnal a chadw arferol, ond os bydd yr archwiliad o’ch adeilad hanesyddol yn nodi problemau difrifol y bydd angen gwneud llawer o waith i’w trwsio, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys.

Cadw

Yn ôl y gyfraith, dim ond tuag at atgyweirio adeiladwaith hanesyddol adeiladau o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol eithriadol y gall Cadw roi grantiau, ac ar gyfer gwaith penodol mewn ardaloedd cadwraeth.

Grant adeiladau hanesyddol

Mae hwn ar gyfer atgyweirio adeiladwaith hanesyddol adeiladau o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol eithriadol. Dehonglir ’adeilad’ yn yr ystyr ehangaf - er enghraifft, yn dibynnu ar eu hansawdd, gallai henebion a strwythurau gardd fod yn gymwys. Mae’r grantiau hyn yn cynorthwyo gyda’r gwaitho atgyweirio neu adfer adeiladau hanesyddol gorau Cymru. Yn gyffredinol, nid oes rhaid i adeilad gael ei restru er mwyn iddo gael ei ystyried am grant. Fodd bynnag, os rhoddir grant ar gyfer gwaith i adeilad nad yw’n rhestredig (ac sydd y tu allan i ardal gadwraeth), fel arfer ychwanegir yr adeilad at y rhestrau statudol yn fuan wedi hynny. (Mae’r llyfryn Beth yw Rhestru? yn darparu mwy o wybodaeth).

Mae grantiau ar gael ar gyfer:

  • adeiladau crefyddol a ddefnyddir i addoli;
  • adeiladau dan berchenogaeth ymddiriedolaethau neu gyrff elusennol;
  • adeiladau domestig dan berchenogaeth breifat;
  • safleoedd masnachol a diwydiannol;
  • adeiladau dan berchenogaeth gyhoeddus.

Grant ardal gadwraeth

Mae grant o’r fath ar gyfer gwaith (gwaith allanol ar adeilad hanesyddol) y bernir ei fod yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at ddiogelu a gwella’r ardal gadwraeth y lleolir yr adeilad ynddi. Dynodir ardaloedd cadwraeth gan awdurdodau lleol fel ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig.

Grant Adeiladau Hanesyddol

Ffynonellau eraill ar gyfer grantiau

Arian ar gyfer Adeiladau Hanesyddol

Mae’r wefan hon yn ganllaw cynhwysfawr i unrhyw un sy’n awyddus i drwsio, adfer neu drawsnewid at ddefnydd newydd unrhyw adeilad hanesyddol yn y Deyrnas Unedig (ac eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) sydd wedi’i restru, neu sydd mewn ardal gadwraeth ac o deilyngdod hanesyddol cydnabyddedig. Mae’n cynnwys manylion bron i bob ffynhonnell ariannu sylweddol sy’n arbenigo mewn adeiladau hanesyddol, yn ogystal â sawl ffynhonnell (gan gynnwys amrywiaeth o raglenni adfywio) sy’n darparu arian ar gyfer prosiectau adeiladau hanesyddol o fewn cylch gwaith ehangach.