Awdurdodau lleol Cymru

Dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol yn gyntaf i holi unrhyw gwestiynau a allai fod gennych ynghylch rheoliadau adeiladu, ardaloedd cadwraeth, gorchmynion cadw coed neu faterion eraill a allai effeithio ar eich adeilad hanesyddol a'r ardal o'i amgylch. Mae gan y rhan fwyaf o awdurdodau yng Nghymru swyddogion cadwraeth adeiladau sydd â gwybodaeth eang am arferion ac arddulliau adeiladu rhanbarthol a phrofiad helaeth o'r problemau cynnal a chadw ac atgyweirio y mae perchenogion adeiladau hanesyddol yn dod ar eu traws yn aml.

Mae'r rhestr ganlynol yn darparu manylion cyswllt ar gyfer adrannau perthnasol pob awdurdod lleol ac awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru. 

Cyngor Sir Ynys Môn

Gwasanaeth Cynllunio Cyfarwyddiaeth
Gwasanaethau Amgylcheddol a Thechnegol
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor Llangefni
LL77 7TT

Ffôn: 01248 752428
Ffacs: 01248 752412
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Yr Adran Dreftadaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Cwrt Anvil
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn: 01495 311556
Gwefan

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Rheoli Datblygu
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Plas y Ffynnon
Ffordd Cambria
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Ffôn: 01874 620431
E-bost: planning.enquiries@breconbeacons.org
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Tim Cadwraeth a Dylunio
Adran adfiwio, Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
E-bost: Conservation&Design@bridgend.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Yr Is-adran Gynllunio (Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Tŷ Pontllanfraith
Pontllanfraith
Coed-duon
NP12 2YW

Ffôn: 01495 235268
E-bost: planning@caerphilly.gov.uk
Gwefan

Cyngor Caerdydd

Ystafell 223
Neuadd y Sir Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Ffôn: 029 2087 3485
E-bost: conservation@cardiff.gov.uk
Gwefan

Cyngor Sir Caerfyrddin

Yr Adran Gadwraeth
Gwasanaethau Cynllunio
Cyngor Sir Caerfyrddin
40 Heol Spilman
Caerfyrddin
SA31 1LE

Ffôn: 01267 234567
E-bost: planning@carmarthenshire.gov.uk
Gwefan

Cyngor Sir Ceredigion

Yr Adran Gynllunio
Cyngor
Sir Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

Ffôn: 01545 572120
E-bost: planning@ceredigion.gov.uk
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Adran Cadwraeth ac Adfywio
Gwasanaethau Cynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Swyddfeydd Dinesig
Bae Colwyn
LL29 8AR

Ffôn: 01492 575250/575390/575195
Ffacs: 01492 512637
E-bost: cynllun.plan@conwy.gov.uk
Gwefan

Cyngor Sir Ddinbych

Tîm Cadwraeth Adran Adfywio a Thwristiaeth
Cyngor Sir Ddinbych
Caledfryn
Ffordd y Ffair
Dinbych
LL16 3RJ

Gwefan

Cyngor Sir y Fflint

Adran yr Amgylchedd a Chadwraeth
Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
CH7 6NF

Ffôn: 01352 703215
Gwefan

Cyngor Gwynedd

Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd
Cyngor Gwynedd
Pencadlys
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn: 01766 77 1000
E-bost: conservationareasandlistedbuildings@gwynedd.gov.uk
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Treftadaeth Adeiledig a Chadwraeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Tŷ Keir Hardie
Riverside Court
Avenue de Clichy
Merthyr Tudful
CF47 8XF

Ffôn: 01685 726268
E-bost: heritage&conservation@merthyr.gov.uk
Gwefan

Cyngor Sir Fynwy

Tîm Cadwraeth
Rheoli Datblygu
Cyngor Sir Fynwy
Neuadd y Sir
Cwmbrân
NP44 2XH

Ffôn: 01633 644880
E-bost: planning@monmouthshire.gov.uk
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
The Quays
Parc Ynni Baglan
Castell-nedd
SA11 2GG

Gwefan

Cyngor Dinas Casnewydd

Cadwraeth (Adeiladau Hanesyddol)
Cyngor Dinas Casnewydd
Canolfan Dinesig Casnewydd
De Cymru
NP20 4UR

Ffôn: 01633 656656
E-bost: planning@newport.gov.uk
Gwefan

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cadwraeth Adeiladau
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Swyddfeydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol
Parc Llanion
Doc Penfro
SA72 6DY

Gwefan

Cyngor Sir Penfro

Tîm Cadwraeth
Yr Adran Gynllunio
Cyngor Sir Penfro
Turret 1A
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
Ffacs: 01437 776496
E-bost: HistoricEnvironment@pembrokeshire.gov.uk
Gwefan

Cyngor Sir Powys

Treftadaeth Adeiledig a Chadwraeth (Gogledd Powys)
Gwasanaethau Cynllunio
Neuadd Maldwyn
Severn Road
Y Trallwng
Powys
SY21 7AS

Treftadaeth Adeiledig a Chadwraeth (De Powys)
Gwasanaethau Cynllunio
Y Gwalia
Ffordd Ithon
Llandrindod
Powys
LD1 6AA

Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Adfywio a Chynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Llawr 3
Tŷ Sardis
Ffordd Sardis
Pontypridd
CF37 2DA

Ffôn: 01443 494700
Ffacs: 01443 494718
E-bost: Planningservices@rhondda-cynon-taff.gov.uk
Gwefan

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cynllunio a Threftadaeth Ddiwylliannol
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
LL48 6LF

Gwefan

Dinas a Sir Abertawe

Cadwraeth Adeiladau Dinas a Sir Abertawe
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PH

Ffôn: 01792 635743
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen

Cadwraeth Adeiladau
Adfywio Trefol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen
Neuadd y Sir
Cwmbrân
NP44 2WN

Ffôn: 01633 648288
Gwefan 

Cyngor Bro Morgannwg

Tîm Cadwraeth a Dylunio
Rheoli Datblygu
Cyngor Bro Morgannwg
Swyddfa'r Doc
Dociau'r Barri
Y Barri
CF63 4RT

Ffôn: 01446 704600
E-bost: planning&transport@valeofglamorgan.gov.uk
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Yr Adran Gynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Stryd Lambpit
Blwch Swyddfa'r Post 1290
Wrecsam
LL11 1WL

Ffôn: 01978 292019
Ffacs: 01978 292502
E-bost: planning@wrexham.gov.uk
Gwefan