Cadw Cofnod

Bydd cofnodlyfr yn eich helpu i drefnu a chofnodi gwybodaeth ddefnyddiol am eich adeilad. Mae'n gofnod unigryw a fydd yn datblygu dros amser i roi darlun i chi o sut y mae eich adeilad yn perfformio. Gall eich helpu i flaenoriaethu gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio, ac mae'n adnodd gwerthfawr mewn argyfwng.

Mae'n werth cadw cofnodlyfr hyd yn oed ar gyfer yr adeiladau lleiaf, ond bydd yn hynod o werthfawr ar gyfer eiddo mwy o faint lle y bydd yr unigolyn sy'n gyfrifol am gynnal a chadw yn debygol o newid o bryd i'w gilydd. Gall cofnodi perfformiad hirdymor deunyddiau a ddefnyddiwyd mewn atgyweiriadau blaenorol, er enghraifft, eich helpu i osgoi gwneud camgymeriadau drud o bosibl pan fydd angen gwneud rhagor o waith.

Efallai y byddwch yn dymuno cadw eich cofnodlyfr fel copi papur mewn ffeil neu ei gadw ar eich cyfrifiadur, ond pa bynnag ddull y byddwch yn ei ddewis dylai'r wybodaeth sylfaenol gynnwys:

 • cynlluniau o'r adeilad os ydynt ar gael;
 • manylion am y mathau o wasanaethau a'u lleoliad, er enghraifft lleoliad stopfalfiau a'r brif bibell nwy;
 • enwau a manylion cyswllt hanfodol, gan gynnwys llinellau cymorth brys, cwmnïau cyfleustodau ac yswiriant a chrefftwyr lleol, megis plymwyr a gwydrwyr;
 • ffotograffau o'r adeilad;
 • copi o ddisgrifiad rhestru'r adeilad, os yn berthnasol;
 • manylion unrhyw warantau;
 • copïau o lawlyfrau cyfarwyddiadau.

Dros amser, dylech ychwanegu:

 • cynlluniau cynnal a chadw wedi'u cwblhau a ffotograffau ychwanegol;
 • cofnodion o unrhyw waith a wnaed, gan gynnwys enw'r contractwr, y dyddiad cwblhau a'r gost;
 • manylion y cynhyrchion a ddefnyddiwyd, megis mathau o baent a'u lliwiau;
 • darlleniadau mesuryddion er mwyn helpu i fonitro faint o ynni a dŵr a ddefnyddir.