Mynediad i'r Anabl

Mae Cadw yn ymrwymedig i'r egwyddor o fynediad llawn, lle bynnag y bo'n ymarferol i'w ddarparu.  Ein nod yw darparu mynediad diogel a rhwydd i bob adeilad yn ein gofal, o fewn terfynau unrhyw strwythur penodol. Rydym hefyd yn annog pobl eraill i roi cynlluniau ar waith i wella mynediad ar gyfer pawb yn ein cymdeithas, cynlluniau sy'n ystyriol o gymeriad arbennig adeiladau hanesyddol.

Mae Cadw o'r farn y gellir darparu mynediad addas yn y rhan fwyaf o achosion, cyhyd â bod dulliau arloesol a chreadigol yn cael eu hystyried yn llawn. Wrth ymdrin â gwaith addasu fel rhan o'r broses gynllunio statudol, y nod ddylai fod i geisio atebion i oresgyn rhwystrau mewn ffordd gadarnhaol.

Cyhoeddodd Cadw gyngor i awdurdodau lleol ac eraill yn 2002, Goresgyn y Rhwystrau, sy'n cynnig awgrymiadau ar ffyrdd o wella mynediad corfforol i adeiladau hanesyddol, ac o fewn yr adeiladau hynny. Yn y cyfamser, bydd llawer o awdurdodau wedi datblygu eu canllawiau a'u harfer eu hunain, yn aml drwy gydweithio â grwpiau anabledd, i'w galluogi i ystyried ceisiadau am ganiatâd i wneud gwaith addasu er mwyn hwyluso mynediad.

Ceir canllawiau ar y gofyniad gorfodol i lunio Datganiad Dylunio a Mynediad gyda cheisiadau penodol ar gyfer caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig yn Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio, gan Lywodraeth Cymru.    

Llywodraeth Cymru - Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio   http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan12/?skip=1&lang=cy