Gweithredu pellach

Aberglasne, Llangathen, Sir Gaerfyrddin

Aberglasne, Llangathen, Sir Gaerfyrddin

Ar ôl 31 Mai 2017, dim ond pedair prif ran o Ddeddf 2016 y bydd angen eu cychwyn:

Cytundebau partneriaeth treftadaeth (Adrannau 11 a 28)
Bydd rheoliadau a chanllawiau arferion gorau yn destun ymgynghoriad yn 2018.

Cofrestr statudol o barciau a gerddi hanesyddol yng Nghymru (Adran 18)
Bydd y ddarpariaeth hon yn cychwyn ar ôl cwblhau adolygiad o’r rheini sydd eisoes wedi’u rhestru ar y gofrestr anstatudol yn 2018.

Diogelu adeiladau rhestredig sydd mewn cyflwr adfeiliedig (Adran 31)
Mae adeiladau rhestredig sydd mewn cyflwr gwael yn cael effaith andwyol ar lawer o gymunedau ym mhob cwr o Gymru. Mae Deddf 2916 yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau sy’n rhoi pwerau newydd i awdurdodau lleol gyflwyno 'hysbysiadau diogelu' er mwyn sicrhau bod adeiladau o'r fath yn cael eu diogelu’n briodol.

Mae gan awdurdodau lleol amryfal bwerau statudol eisoes er mwyn mynd i'r afael ag adeiladau rhestredig sy'n dirywio. Felly, byddai gofyn llunio hysbysiadau diogelu yn ofalus er mwyn iddynt fod yn ffordd ymarferol a defnyddiol o ychwanegu at y camau sydd eisoes yn bod.

Mae'r adroddiad terfynol ar ymchwil a gomisiynwyd er mwyn llywio'r gwaith o ddatblygu hysbysiadau diogelu ar gael i'w lawrlwytho isod. Mae'r adroddiad yn amlinellu sawl opsiwn ar gyfer hysbysiadau diogelu. Mae hefyd yn nodi amryw o newidiadau cadarnhaol, nad ydynt yn gysylltiedig â deddfwriaeth, a fyddai o gymorth i awdurdodau cynllunio lleol wrth iddynt arfer y pwerau sydd ganddynt ar hyn o bryd.

Mae argymhellion yr adroddiad yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.

Panel Cynghori ar yr Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru (Adrannau 38 a 39)
Mae angen gwneud rhagor o waith paratoi cyn cychwyn y rhan hon.