Gweithredu pellach

Aberglasne, Llangathen, Sir Gaerfyrddin

Aberglasne, Llangathen, Sir Gaerfyrddin

Ar ôl 31 Mai 2017, dim ond pedair prif ran o Ddeddf 2016 y bydd angen eu cychwyn:

Cytundebau partneriaeth treftadaeth (Adrannau 11 a 28)
Bydd rheoliadau a chanllawiau arferion gorau yn destun ymgynghoriad yn 2018.

Cofrestr statudol o barciau a gerddi hanesyddol yng Nghymru (Adran 18)
Bydd y ddarpariaeth hon yn cychwyn ar ôl cwblhau adolygiad o’r rheini sydd eisoes wedi’u rhestru ar y gofrestr anstatudol yn 2018.

Diogelu adeiladau rhestredig sydd mewn cyflwr adfeiliedig (Adran 31)
Mae gwaith ymchwil wrthi’n cael ei wneud i lywio’r ffordd y bydd y rheoliadau yn cael eu drafftio. Bydd y rheoliadau hyn yn destun ymgynghoriad cyhoeddus maes o law.

Panel Cynghori ar yr Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru (Adrannau 38 a 39)
Mae angen gwneud rhagor o waith paratoi cyn cychwyn y rhan hon.