Hysbysiadau statudol

Bwthyn ar Llŷn, Gwynedd

Bwthyn ar Llŷn, Gwynedd

O dan ddarpariaethau penodol yn Neddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, mae'n ofynnol i fanylion unrhyw hysbysiadau a gyflwynir gael eu cyhoeddi'n electronig.

Hysbysiadau gorfodi mewn perthynas â henebion cofrestredig

Mae adran 12 o Ddeddf 2016 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru gyflwyno hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig er mwyn atal gwaith na chafodd ei awdurdodi ar heneb gofrestredig. Gallant hefyd orchymyn bod gwaith yn cael ei wneud i atgyweirio neu leihau'r difrod sy'n ganlyniad i'r gwaith nas awdurdodwyd. Mae hefyd yn ofynnol o dan y Ddeddf i fanylion sy'n gysylltiedig â hysbysiad gorfodi  gael eu cyhoeddi'n electronig.

Hysbysiadau gorfodi heneb gofrestredig

Cyfeirnod:
Enw'r heneb:
Cymuned ac awdurdod unedol:
Dyddiad yr hysbysiad:


Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.

Gwarchodaeth Interim — henebion cofrestredig

Mae Deddf 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu cofrestru heneb, gwneud newid perthnasol i ardal gofrestredig neu dynnu heneb oddi ar y gofrestr. Bydd heneb yr ystyrir ei chofrestru neu ychwanegiad arfaethedig at ardal gofrestredig yn cael eu gwarchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe baent wedi'u cofrestru eisoes o dan Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979.  Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Hysbysiadau ymgynghori heneb gofrestredig

Cyfeirnod: 
Enw'r heneb: 
Cymuned ac awdurdod unedol: 
Dyddiad yr hysbysiad: 


Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.

Gwarchodaeth Interim — adeiladau rhestredig

Mae Deddf 2016 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu rhestru adeilad neu dynnu adeilad oddi ar y rhestr. Bydd adeilad yr ystyrir ei restru yn cael ei warchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe bai wedi'i restru eisoes o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Hysbysiadau ymgynghori adeilad rhestredig

Cyfeirnod: 87755
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Cofeb Ryfel Penyrorsedd
Cymuned ac awdurdod unedol: Llanllyfni, Gwynedd
Ymgynghoriad: 16 Awst 2017 – 13 Medi 2017

Cyfeirnod: 87753
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Cwm-dirgel, Sarn
Cymuned ac awdurdod unedol: Ceri, Powys
Ymgynghoriad: 25 Awst 2017 – 22 Medi 2017

Cyfeirnod: 87760
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Helyg
Cymuned ac awdurdod unedol: Capel Curig, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Ymgynghoriad: 20 Hydref 2017 – 17 Tachwedd 2017


Cyfeirnod: 87761
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Adeilad Allan yn Helyg
Cymuned ac awdurdod unedol: Capel Curig, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Ymgynghoriad: 20 Hydref 2017 – 17 Tachwedd 2017


Cyfeirnod: 87762
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Garej ger Helyg
Cymuned ac awdurdod unedol: Capel Curig, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Ymgynghoriad: 20 Hydref 2017 – 17 Tachwedd 2017

Cyfeirnod: 87733
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ty Cerbyd ar Ty Gwyn
Cymuned ac awdurdod unedol: Llys-faen, Caerdydd
Ymgynghoriad: 27 Hydref 2017 – 24 Tachwedd 2017

Cyfeirnod: 87759
Enw/cyfeiriad yr adeilad: 5 i 15 Ffordd Pen y Bryn
Cymuned ac awdurdod unedol: Bae Colwyn, Conwy
Ymgynghoriad: 27 Hydref 2017 – 24 Tachwedd 2017


Cyfeirnod: 87750
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ysgol Maesydre
Cymuned ac awdurdod unedol: Y Trallwng, Powys
Ymgynghoriad: 27 Tachwedd 2017 – 2 Ionawr 2018

Cyfeirnod: 87767
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Cerflun o Dr William Price
Cymuned ac awdurdod unedol: Llantrisant, Rhondda Cynon Taff
Ymgynghoriad: 21 Rhagfyr 2017 – 18 Ionawr 2018


Cyfeirnod: 87713
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Eglwys Sant Marc
Cymuned ac awdurdod unedol: Gabalfa, Caerdydd
Ymgynghoriad: 30 Ionawr 2018 – 27 Chwefror 2018


Cyfeirnod: 87714
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ficerdy Eglwys Sant Marc
Cymuned ac awdurdod unedol: Gabalfa, Caerdydd
Ymgynghoriad: 30 Ionawr 2018 – 27 Chwefror 2018

Cyfeirnod: 87769
Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ty Issa, Llansantffraid-ym-Mechain
Cymuned ac awdurdod unedol: Llansantffraid, Powys
Ymgynghoriad: 9 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018


Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.