Ymweliadau Gweithgareddau Cyfnod Allweddol 2

Diwrnodau darganfod

Diwrnodau darganfod

I archebu’ch gweithgaredd addysg Cyfnod Allweddol 2, dilynwch y camau syml hyn:

1. Dewiswch y gweithgaredd a’r safle o’r rheini sydd ar gael

2. Ffoniwch y safle i weld os oes lle ar gael ac i archebu’r gweithgaredd dros dro ar gyfer y dyddiad pan fyddech chi’n hoffi ymweld.

3. Ar ôl i chi gytuno ar weithgaredd, ar ddyddiad ac ar amser gyda’r safle, darllenwch ein telerau ac amodau, gyda'r cymarebau athrawon i ddisgyblion gofynnol, a llenwch y ffurflen archebu ar-lein. Please note that this form is also available in English. Bydd hyn yn cadw eich archeb am 72 awr.

4. Gellir gwneud taliad dros y ffôn gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd, yn bersonol gydag arian parod, siec neu gerdyn debyd neu gredyd, neu drwy’r post gan ddefnyddio siec.

5. Unwaith y mae’r taliad wedi’i dderbyn, bydd y safle’n cadarnhau eich archeb drwy e-bost.

 

Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig tu fewn i Castell Caernarfon — Y Rhyfel Byd 1af

Gweithgaredd addysg 2 awr, Dydd Llun i Ddydd Iau, ar gael yn  Gymraeg a Saesneg
Dewch i glywed straeon am filwyr o’r Rhyfel gyda lluniau ac arteffactau I’w gyffwrdd.  Cewch eich tywys o amgylch yr Amgueddfa.
Bydd gweithgareddau I’r plant gwblhau a bydd cyfle i wisgo i fyny. Mae posib hefyd gwneud gwaith coffa a cof golofn os oes angen.
I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch: 01286 673362.

 

Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig tu fewn i Castell Caernarfon — Yr Ail Ryfel Byd

Gweithgaredd addysg 2 awr, Dydd Llun i Ddydd Iau, ar gael yn  Gymraeg a Saesneg
Dewch i glywed straeon o’r Rhyfel o ochr y cartref gyda lluniau ac arteffactau i’w gyffwrdd. Bydd modd dysgu am ddogni, efaciwis a’r Blitz. Cewch eich tywys o amgylch yr Amgueddfa. Bydd gweithgareddau I’r plant gwblhau a bydd cyfle i wisgo i fyny.
I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch: 01286 673362.

Castell Biwmares: Cynllun ac Amddiffyn

Cefnogi astudio pwnc hanes Oes y Tywysogion.
Gweithgaredd addysg 60 munud.
Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Mae disgyblion yn helpu Walter o Gaerwynt i edrych ar ddatblygiad y gwaith adeiladu, ac yn archwilio bywyd canoloesol gan ddefnyddio copïau o arteffactau, chwarae rôl a gweithgareddau ymarferol.
Mae lle i ddau ddosbarth wedi’u rhannu’n grwpiau o 30.
Am wybodaeth bellach neu i archebu ffoniwch: 01248 810361.

Castell Caernarfon: Gwleddoedd Brenhinol

Cefnogi astudio pwnc hanes Oes y Tywysogion.
Gweithgaredd addysg 60 munud.
Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Mae disgyblion yn helpu Syr Otto de Grandison, stiward y castell, i baratoi ar gyfer gwledd y Brenin Edward I ym 1294, ac yn archwilio bywyd canoloesol gan ddefnyddio copïau o arteffactau, chwarae rôl a gweithgareddau ymarferol.
Mae lle i ddau ddosbarth wedi’u rhannu’n grwpiau o 30.
Am wybodaeth bellach neu i archebu ffoniwch: 01286 677617.

Castell Caerffili — Gweision y Castell

Helpu i astudio Oes y Tywysogion.
Gweithgaredd addysgol 60–70 munud, neu ddiwrnod llawn gan gynnwys crwydro’r Castell, ar gael  Mawrth a Mercher yn ystod y tymor (heblaw mis Ionawr).
Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Dysgwch am wleddoedd mewn castell Eingl-Normanaidd, gan gynnwys moesgarwch, bwyd a diod yr oesoedd canol.
Cewch ddod â mwy nag un dosbarth a’u rhannu’n grwpiau o 30.
I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch: 029 2088 3143.


Castell Caerffili — Stori’r Marchog

Cysylltiadau’r Cwricwlwm — Hanes (Oes y Tywysogion) ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Mae disgyblion yn cyfarfod â marchog canoloesol ac yn dysgu am ei gartref, ei fywyd bob dydd a’r pethau y mae’n eu defnyddio.
Ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, am 10.30, 11.30 neu 1.00 ar ddydd Llun a dydd Iau yn ystod y tymor.
Mae modd dod â hyd at 3 dosbarth a’u rhannu’n grwpiau o 30. Os byddwch chi’n dod yma rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth, cofiwch wisgo’n ddigon cynnes gan nad yw’r lleoliad wedi’i wresogi.

Mynediad cyfyngedig i’r gweithgaredd hwn am fod angen dringo grisiau troellog i gyrraedd yr ystafell.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle ffoniwch: 029 20 883 143.


Castell Cas-gwent — Paratoi at yr Uchelwyr

Dydy’r sesiwn hwn ddim ar gael ar hyn o bryd gan fod Siambr yr Iarll ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol.
Helpu i astudio Oes y Tywysogion.
Dau weithgaredd addysgol sy’n para 45 munud yr un.
Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Bydd y disgyblion yn helpu un o weision y castell i baratoi Siambr yr Iarll ar gyfer ymweliad gan Iarll Roger a’r Fonesig Alicia Bigod yn 1294, ac yn cael golwg ar fywyd canoloesol drwy gopïau o arteffactau.
I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch: 01291 624065.

Castell Coch — Chwedlau Aesop

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm — Hanes — newid yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Llythrennedd (llafaredd — gwrando; cydweithio a thrafod) Celf (ymchwilio) ac ABCh
Gweithgaredd addysg 45–60  munud.
Ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Bydd y disgyblion yn cyfarfod â chyfarwydd neu storïwr a fydd yn cyflwyno’r Parlwr yng Nghastell Coch sydd wedi’i addurno â darluniau godidog, gan esbonio sut cafodd y Parlwr ei greu, a chan bwy.
Mewn parau, bydd y disgyblion yn chwilio’r darluniau ar y waliau i ddod o hyd i Chwedlau Aesop, ac yn trafod sut mae’r chwedlau’n berthnasol i fywyd modern.
Bydd y disgyblion yn rhannu eu chwedlau gyda gweddill y grŵp, ac wedyn bydd y grŵp yn trafod sawl chwedl cyn penderfynu p’un yw’r fwyaf perthnasol i’w bywydau nhw heddiw.
Ar gael yn y bore a’r prynhawn yn ystod y tymor (heblaw mis Ionawr).
Caiff ysgolion ddod â hyd at 60 o ddisgyblion a threulio’r diwrnod ar y safle, gan gyfuno’r gweithgaredd hwn â Chwedlau’r Marchog neu grwydro gweddill y castell a’r tir coediog o’i amgylch.
I gael rhagor o wybodaeth neu i gytuno ar ddyddiad ac archebu’r gweithgaredd yma, ffoniwch: 029 2081 0101.
 

Castell Coch — Chwedlau’r Marchog

Cysylltiadau’r Cwricwlwm — Hanes (Oes y Tywysogion) ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Mae disgyblion yn cyfarfod â marchog canoloesol ac yn dysgu am ei gartref, ei fywyd bod dydd a’r pethau y mae’n eu defnyddio.
Ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, am 10.30, 11.30 neu 1.00 ar ddydd Mawrth a dydd Mercher yn ystod y tymor (ac eithrio mis Ionawr).
Mae modd dod â 2 dosbarth a’u rhannu’n grwpiau o 30.
Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle ffoniwch: 029 2081 0101.


Castell Coch — Y cyfoethogion a’r tlawd o oes Fictoria

Hanes (Newid yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg)
90 munud — gweithgaredd addysg 45 munud x 2
Ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg
Mae’r Fonesig Bute yn tywys y disgyblion o amgylch Castell Coch, gan esbonio agweddau ar waith ailadeiladu ac addurno’r castell. Bydd y disgyblion yn dysgu am William Burges, yr Ardalydd a’r Fonesig Bute a’u teulu, bywyd bob dydd pobl gefnog oes Victoria, a thechnolegau newydd.
Uchafswm yn y grŵp — 30 o ddisgyblion.
I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch: 029 2088 3143.

Gall y gweithgaredd hanner diwrnod yma gael ei gyfuno â gweithgaredd hanner diwrnod yn Archifau Morgannwg neu Amgueddfa Stori Caerdydd (gweler isod) i greu ymweliad diwrnod cyfan i hyd at 60 o ddisgyblion. Archebwch y ddau weithgaredd drwy gysylltu’n uniongyrchol â darparwyr y gweithgareddau.

Yn Archifau Morgannwg, bydd y disgyblion yn darganfod sut fywyd oedd gan bobl dlawd y De yn oes Victoria.  Fe fyddan nhw’n dysgu sut beth oedd mynd i'r ysgol yn oes Victoria; yn edrych ar fywydau gwaith pobl yr ardal; yn darganfod mwy am dai pobl yn oes Victoria a’r dodrefn a’r offer oedd ganddyn nhw; ac yn ymchwilio i fywyd yn y tloty. Rhaid archebu’r gweithgaredd ymchwil hanner diwrnod hwn ymlaen llaw, ac mae ar gael yn rhad ac am ddim. Uchafswm y grwpiau yw 30 o ddisgyblion. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymholi ynglŷn ag archebu anfonwch neges ebost at yr Archifau yn glamro@cardiff.gov.uk neu ffoniwch 029 2087 2299

Yn Amgueddfa Stori Caerdydd, bydd y disgyblion yn dysgu am fywyd yng Nghaerdydd yn oes Victoria drwy arteffactau, delweddau, gwisgoedd a gemau rhyngweithiol. Bydd y dysgwyr yn codi dealltwriaeth fawr o fywyd o safbwynt teuluoedd dosbarth uchel, dosbarth canol a dosbarth isel. Rhaid archebu’r gweithgaredd hanner diwrnod hwn ymlaen llaw, ac mae'n costio £4 y dysgwr am hyd at 30 o ddisgyblion mewn grŵp. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymholi ynglŷn ag archebu, cysylltwch â'r Swyddog Dysgu ac Estyn Allan, Lucie Connors ar 02920 788336 / Lucie.Connors@cardiff.gov.uk

Gêm addysgol sy’n adnodd ar gyfer astudio newidiadau ym mywyd pob dydd pobl yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn lleol.  Mae’r adnodd yn cyd-fynd â’r gweithgareddau yng Nghastell Coch, Archifdai Morgannwg ac Amgueddfa Stori Caerdydd.

Castell Conwy: Trosedd a Chosb

Cefnogi astudio pwnc hanes Oes y Tywysogion.
Gweithgaredd addysg 60 munud.
Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Mae disgyblion yn helpu cwnstabl y castell, William de Cicon, i wneud penderfyniadau ar wahanol droseddau, ac yn archwilio bywyd canoloesol gan ddefnyddio copïau o arteffactau, chwarae rôl a gweithgareddau ymarferol.
Mae lle i ddau ddosbarth wedi’u rhannu’n grwpiau o 30.
Am wybodaeth bellach neu i archebu ffoniwch:01492 592358.

Castell Dinbych — Gwaith cyfrinachol iawn

Mae’n 1300. Chwe blynedd yn ôl, arweiniodd y Cymro, Madog ap Llywelyn wrthryfel a chipio’r Castell am ychydig o amser. Yn awr, gan fod y Saeson yn gwneud y castell yn fwy cadarn, rydym ni am wybod beth yn union ydy’r  amddiffynfeydd ychwanegol yma.  Rhaid i chi ysgrifennu cynllun o beth fydd angen ei wneud.  Felly, os byddwn yn ymosod eto, bydd y Cymry’n gwybod beth i ddisgwyl.   Byddwch hefyd yn trin yr arfau ymladd diweddaraf a allai gael eu defnyddio i amddiffyn y castell (Gweithgaredd yn cael ei arwain gan yr Athro/Athrawes). Fedrech chi weithio yn y castell, o dan drwynau’r Saeson a chasglu cynlluniau? Mae’n waith CYFRINACHOL iawn — peidiwch â rhoi hwn i neb!

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle ffoniwch: 01745 813385.

Castell Harlech — Paratoi ar gyfer Senedd i Gymru... a Gwarchae!

Cefnogi astudiaethau o Oes y Tywysogion (pwnc hanes)
Ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Arweinir y sesiwn gan Meirion, milwr sydd wedi gwasanaethu gydag Owain Glyndŵr yn ystod ei ymgyrch yn erbyn y Brenin Edward. Mae’r sesiwn yn seiliedig ar gyflwyno gwybodaeth am warchaeau a sut i baratoi ar eu cyfer, yn ogystal â gwybodaeth am sefydlu Senedd i Gymru.
Gellir darparu ar gyfer 2 ddosbarth wrth rannu i grwpiau o 30.
Am fwy o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch: 01766 780 552

Castell Rhuddlan — Teithiwr trwy amser

Dyma Misty de Chronos. Mae ganddi ryw chwilen yn ei phen ynglŷn ag amser a Chastell Rhuddlan.  Ers pryd mae’r castell wedi bod yma? Pwy adeiladodd y castell? Pa mor fawr yw’r Castell?  Pwy oedd yn byw yma, ac yn fwy pwysig, pam mae o yma beth bynnag? Astudiwch a theimlwch y gwrthrychau o’r 14 Ganrif.  Ceisiwch ddyfalu beth ydyn nhw. (Gweithgaredd yn cael ei arwain gan yr Athrawes/Athro) Sut fyddech chi’n ymosod arno? Sut fyddech chi’n ei amddiffyn? Paratowch i ymladd â dŵr a bagiau ffa.  Pa un sy’n debygol o ennill?
Am wybodaeth bellach neu i archebu ffoniwch: 01754 590777.

Gwaith Haearn Blaenafon — Gweithwyr Oes Victoria

Hanes (Newid yn y 19eg Ganrif), ABCh, Cwricwlwm Cymreig
Gweithgarwch 45-60 munud
Ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg
Mae gweithiwr Oes Fictoria yn tywys dysgwyr o gwmpas y Gwaith Haearn, gan esbonio pa waith oedd yn cael ei wneud gan ddynion, menywod a phlant, gan roi syniad i’r disgyblion o sut roedd pobl gyffredin yn byw ac yn gweithio yn y Gwaith Haearn yn y 1800au.
Uchafswm maint grŵp — 30 o ddisgyblion.

Ar gael drwy’r flwyddyn yn ystod y tymor (gwisgwch yn gynnes os byddwch chi’n ymweld rhwng mis Tachwedd a mis Ebrill).
I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle, ffoniwch: 01495 792615. Mae’r Gwaith Haearn ar agor bob dydd rhwng mis Ebrill a diwedd mis Hydref, ac ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth.


Gwaith Haearn Blaenafon — Siopa yn Oes Fictoria

Hanes (Newid yn y 19eg Ganrif), ABCh, Cwricwlwm Cymreig, Mathemateg
Gweithgarwch 45–60 munud.
Ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Bydd y disgyblion yn cyfarfod â pherchennog Siop y Cwmni, sy’n esbonio ei rôl a sut mae’r siop yn cael ei rhedeg. Mae disgyblion yn cymharu bwydydd Oes Fictoria â bwydydd modern, gan edrych ar gost, sut mae’r bwydydd yn cael eu pecynnu a newidiadau yn y ffordd mae pobl yn eu defnyddio nhw.
Uchafswm maint grŵp — 30 o ddisgyblion.

Ar gael drwy’r flwyddyn yn ystod y tymor (gwisgwch yn gynnes os byddwch chi’n ymweld rhwng mis Tachwedd a mis Ebrill).
I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle, ffoniwch: 01495 792615. Mae’r Gwaith Haearn ar agor bob dydd rhwng mis Ebrill a diwedd mis Hydref, ac ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth.


Llys Tretŵr — Gweision Oes y Tuduriaid

2 weithgarwch addysg 45 munud.
Ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Mae prif was Tre-tŵr yn tywys dysgwyr o gwmpas yr ardd, y gegin, y bwtri, y pantri, yr ystafell arlwyo a’r neuadd fawr, gan gyflawni ‘profion sgiliau’ ar y ffordd. Mae dysgwyr hefyd yn dysgu am agweddau ar fywyd yn Oes y Tuduriaid trwy archwilio’r arteffactau yn ein cist trysorau.
Gall ysgolion ddod â hyd at 60 o ddisgyblion gyda nhw a threulio’r diwrnod ar y safle — gan gyfuno’r gweithgarwch Gweision Oes y Tuduriaid gydag archwilio’r castell, y llys a’r tir neu — ar ddydd Gwener olaf pob mis — gyda gweithgarwch am ddim am fywyd yn yr awyr agored yn Oes y Tuduriaid, sy’n cyfateb i’r sesiwn Gweision Oes y Tuduriaid (gweler isod).
I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle, ffoniwch: 01874 730279.

Ar ddydd Gwener olaf pob mis, mae sesiwn hanner diwrnod am ddim gyda staff addysg Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael i ysgolion sydd wedi archebu’r gweithgarwch Gweision Oes y Tuduriaid. Bydd y disgyblion yn dysgu am fywyd yn yr awyr agored yn Oes y Tuduriaid, gan gynnwys gweithgareddau ymarferol sy’n dangos sut roedd pobl yn hela am fwyd, yn adeiladu ffensys naturiol gan ddefnyddio plethwaith a chlai, yn gwneud addurniadau bwrdd gan ddefnyddio deunyddiau naturiol ac yn dysgu am rosynnau’r Tuduriaid.
Uchafswm maint grŵp: 30.

Mae Llys a Chastell Tre-tŵr ar agor bob dydd rhwng mis Ebrill a diwedd mis Hydref, ac ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth. Os byddwch chi’n ymweld rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth, gwisgwch yn gynnes gan nad oes yna wres yn y tŷ.Plas Mawr — Teithiau'r Tuduriaid 1 Ebrill - 30 Tachwedd

Hanes (Y Tuduriaid), Daearyddiaeth
9.45–12.00 neu 12.15–2.30 — gweithgaredd addysg 2¼ awr
Ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Bydd y disgyblion yn dysgu am y Tuduriaid yn masnachu a chrwydro’r byd, am Blas Mawr ei hun, a bywydau bob dydd y rhai a fu’n byw a gweithio yno. Ar ôl cyflwyniad i’r dosbarth cyfan, bydd pob grŵp o hyd at 30 yn cael ei rannu’n grwpiau llai ar gyfer teithiau a gweithgareddau hunandywys. Rhaid i ysgolion ddod â phedwar oedolyn ar gyfer hyn, gan fod angen i ddau oedolyn fynd gyda’r disgyblion ar y daith o gwmpas y plas gyda naill ai Robert neu Dorothy Wynn, a dau arall i oruchwylio a rheoli’r gweithgareddau hunandywys yn y porthdy. Does dim modd dod â grwpiau mwy ar gyfer y gweithgaredd hwn.
Gall ysgolion ddod â hyd at 60 o ddisgyblion a threulio’r diwrnod yng Nghonwy — un dosbarth ym Mhlas Mawr a’r dosbarth arall yng nghastell Conwy, gan newid lleoliad amser cinio. Mae ymweliadau hunandywys i Gastell Conwy yn rhad ac am ddim, ond rhaid eu harchebu ar wahân.
I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu ffoniwch: 01492 580167.

 

Tref Rufeinig Caer-went — Bywyd bob dydd y Rhufeiniaid

Hanes (Rhufeiniaid), Rhifedd, STEM
10.30–12.00 a 12.30–2.00
Ar gael yn Saesneg.
Gweithgaredd Bywyd Bob Dydd y Rhufeiniaid — bydd y disgyblion yn dysgu am fwyd ac arferion bwyta'r Rhufeiniaid, dillad a gofal personol y Rhufeiniaid, a theganau a gemau’r Rhufeiniaid. 
Bydd y disgyblion yn cymharu bwyd modern gyda bwyd ym Mhrydain y Rhufeiniaid, gan ddefnyddio cegin chwarae Rufeinig gyda breuan, potiau, llestri a bwyd ffug. 
Bydd y disgyblion yn gwisgo dillad Rhufeinig, ac yn edrych ar sut oedd y Rhufeiniaid yn cael baddon a’r cosmetigau a ddefnyddiwyd ganddynt. 
Bydd y disgyblion yn edrych ar deganau a gemau Rhufeinig, ac yn gweld pa gemau modern y byddai’r Rhufeiniaid efallai yn eu hadnabod.
Gweithgaredd Adeiladau’r Rhufeiniaid — bydd y disgyblion yn dysgu am arddulliau adeiladu, yn gwneud mosaig ac yn edrych ar ddyluniad adeiladau Rhufeinig.  
Bydd y disgyblion yn adeiladu bwa, teml ac adeilad coliseum eu hunain wrth drafod pa fath o weithgareddau fyddai’n cael eu cynnal ymhob un. Bydd cyfle i drin a thrafod arfogaeth, arogli thus a myrr, ac arbrofi gyda llinyn plwm yn ystod y gweithgaredd hwn.
Bydd y disgyblion yn dysgu sut oedd adeiladau Rhufeinig yn cael eu haddurno gyda mosaig, ac yn cael gwneud mosaig eu hunain.
Bydd y disgyblion yn edrych ar nodweddion cyffredin adeiladau Rhufeinig cyn dylunio adeilad eu hunain.