Adnoddau

Lawrlwythwch adnoddau dysgu am ddim.

Dur tân wedi’i osod ar bres

Dur tân wedi’i osod ar bres

Mae'r adran Adnoddau yn llawn o wybodaeth hanfodol i'w defnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad addysgol.

Oes y Tywysogion 

 • Mae’r adnoddau yma ar Oes y Tywysogion yn cynnwys adnoddau cynradd ac uwchradd sydd o darddiad Cymreig. Maent yn edrych ar hanes Cymreig yn ystod y cyfnod o ogwydd Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd ac nid ar y berthynas rhwng Cymru a Lloegr yn unig. Maent wedi eu cynllunio i gefnogi’r cwricwlwm newydd yng Nghymru gyda’r pwyslais ar ddatblygu llythrennedd, rhifedd a llythrennedd sgiliau digidol. Gallwch eu lawr lwytho’n rhad ac am ddim o’r wefan Hwb drwy ddilyn y dolenni hyn. 

        Trosolwg: Oes y Tywysogion  

        Tystiolaeth: Oes y Tywysogion

 • Pecynnau Addysg – Rydyn ni wedi datblygu nifer o adnoddau yn unswydd ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol a grwpiau blwyddyn ichi eu defnyddio yn y dosbarth ac wrth ymweld â safleoedd Cadw.
 • Cestyll Cymru - Dysgu sut y datblygodd y broses o adeiladu cestyll yng Nghymru dros y blynyddoedd.
 • Cistiau trysor - Ar rai o'r safleoedd yn ein gofal, mae cistiau trysor yn llawn o arteffactau hanesyddol a ail-grëwyd ar gael i'w defnyddio gan grwpiau addysgol yn ystod eu hymweliad.
 • Adluniadau CGI - Ailadeiladu’r gorffennol gyda’r dechnoleg ddiweddaraf
 • Geiriau defnyddiol
 • Canllawiau ar gyfer ymweliadau grŵp/ysgol - Gellir lawrlwytho taflenni canllawiau i ymweliadau grŵp/ysgol ar gyfer sawl heneb yn ein gofal.
 • Nodiadau i athrawon - Os oes angen syniadau arnoch ar gyfer eich ymweliad addysgol â Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Cas-gwent, Castell Conwy, Grŵp Cytiau Din Llugwy neu Abaty Tyndyrn, lawrlwythwch ein nodiadau i athrawon i gael ysbrydoliaeth.
 • Deall nodweddion - Mae gan bob lle hanes unigryw, felly mae gan bob lle nodweddion hanesyddol unigryw, sy'n ased grymus o ran adfywio. Mae deall y nodweddion hynny a sut y cawsant eu ffurfio yn sail ar gyfer gwaith cynllunio, dylunio a rheoli sy'n cynnal natur leol unigryw.
 • Penbleth Pobl - O Glibert de Clare i William Burges, allwch chi helpu i roi bywydau arwyr ac arwresau Cymru mewn trefn? Llwythwch ein cwisiau a mynd â nhw gyda chi i’r safleoedd Cadw perthnasol.
 • Dylan Thomas 100 - Prosiect arloesol i greu cerddi a ffilmiau sy’n coffáu bywyd Dylan Thomas. Gellir lawrlwytho yr adnoddau creadigol a gynhyrchwyd fel rhan o’r prosiect hwn o’n gwefan, a gellir eu defnyddio i ddatblygu llythrennedd yn unrhyw un o safleoedd Cadw.
 • Adnoddau Fictoraidd Castell Coch - Mae gêm llinell amser Castell Coch a Chaerdydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi’i chynllunio i gyflwyno disgyblion i un o destunau hanes Cyfnod Allweddol 2 sef newid yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
 • Ffilmiau — dod â hanes yn fyw yn yr ystafell ddosbarth
 • Cer i Greu - Fel y gwelwch o’n hadnoddau eraill, dyw’n safleoedd ddim dim ond ar gyfer dysgu am hanes. Sut allwch chi ddefnyddio ein safleoedd mewn ffyrdd mwy creadigol? Defnyddiwch ein dolenni i danio’r dychymyg.