Paratoi ar gyfer eich ymweliad cyntaf

Castell Conwy

Castell Conwy

Nid yw ymweliad â Chymru yn gyflawn heb i chi ymweld ag un neu fwy o'n hatyniadau. Gallwn helpu drwy roi cyngor a gwybodaeth am bob agwedd ar eich ymweliad. Gan ein bod yn gofalu am rai o'r atyniadau hanesyddol gorau yng Nghymru, rydym mewn sefyllfa ddelfrydol i allu eich helpu.

 • Ymweliadau ymgyfarwyddo am ddim i aelodau o'r fasnach deithio a'r wasg teithio
 • Gwasanaeth benthyca lluniau
 • Taflenni hyrwyddo am ddim i ategu eich rhaglenni
 • Tocynnau Crwydro 3 a 7 diwrnod (gyda chomisiwn llawn, hyd at 25%) ar gael i'w gwerthu gan y cwmni
 • Prisiau gostyngol ar gyfer ymweliadau grŵp
 • Cynllun mynediad wedi'i flaenoriaethu

Cynllunio ymweliadau grŵp

Mae chwilio drwy leoedd i ymweld â hwy yn fan cychwyn da. Mae'n rhoi gwybodaeth gyffredinol a phenodol am safleoedd unigol. Gall grwpiau o sefydliadau addysgol ddod o hyd i wybodaeth werthfawr yn yr adran ymweliadau addysgol. Os yw eich grŵp yn cynnwys ymwelwyr anabl, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar dudalennau'r safleoedd unigol o dan Diwrnodau Allan neu ffoniwch bencadlys Cadw ar 0300 0256000 neu e-bostiwch cadw@wales.gsi.gov.uk

Os hoffech gael cyngor ac awgrymiadau am ddim ar ba safleoedd fyddai'n gweddu orau i'ch rhaglen, cysylltwch â'n desg farchnata (manylion cyswllt isod).

Ymweliadau ymgyfarwyddo am ddim

Rhowch alwad i'n desg farchnata a byddwn yn fwy na pharod i drefnu ymweliad ymgyfarwyddo â'n heiddo am ddim (manylion cyswllt isod).

Taflenni hyrwyddo am ddim

Cysylltwch â'n desg farchnata (manylion cyswllt isod).

Gwasanaeth Llyfrgell Luniau

Mae gennym amrywiaeth eang o ffotograffau o ansawdd uchel i'w llogi. Cysylltwch â llyfrgell ffotograffau Wales on View neu cysylltwch â'n desg farchnata (manylion cyswllt isod).

http://www.walesonview.com/

Tocynnau Crwydro

 • Mae Tocyn Crwydro 3 neu 7 diwrnod yn rhoi mynediad am ddim i'ch grŵp neu i ymwelwyr sydd am fynd fel y mynnent i 30 o atyniadau hanesyddol yng ngofal Cadw sy'n codi tâl. Hefyd, gellir ei werthu fel rhywbeth ychwanegol dewisol.
 • Mae gan ddeiliaid y tocyn ryddid i ymweld â chymaint o atyniadau ag y dymunant naill ai am 3 diwrnod mewn unrhyw 7, neu 7 diwrnod mewn unrhyw 14.
 • Mae Tocynnau Crwydro ar gael i: un oedolyn; dau oedolyn neu deulu
 • Gallwch ennill comisiwn - hyd at 25%
 • Mae Tocynnau Crwydro ar gael i'w gwerthu gan gwmnïau

Gostyngiadau i grwpiau

Cynigir gostyngiad o 10% ar docynnau i oedolion a thocynnau cyfradd ostyngol i grwpiau o 15 neu fwy.

I gael pecyn am ddim i drefnydd y grŵp, cysylltwch â:

Y Ddesg Farchnata
Cadw
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ
Ffôn:   0300 0256000
E-bost: cadw@cymru.gsi.gov.uk

Y teithiwr annibynnol

Ymuno â Cadw

Mae aelodaeth Cadw yn rhoi mynediad am ddim i bob un o'r safleoedd yn ein gofal, o Gastell Caerffili, Castell Coch ac Abaty Tyndyrn yn y de i gestyll byd enwog Caernarfon a Harlech yn y gogledd. Mae aelodaeth hefyd yn golygu y cewch fynediad hanner pris i gannoedd o safleoedd yn Lloegr a'r Alban, o Gôr y Cewri i Gastell Caeredin a llawer mwy.

Mae llawer o deithwyr annibynnol yn ymuno yn ein safleoedd - mae'n syml ac yn hawdd! Ymunwch heddiw. Mae'n rhywbeth y byddwch yn ei drysori am amser maith!