Gweithdrefn Gwyno

Dylech gyflwyno eich cwyn yn ysgrifenedig yn uniongyrchol i'r unigolyn y buoch yn ymdrin â hwy. Mae'n bosibl y gallant unioni'r sefyllfa ar unwaith.  

Os nad ydych yn gwybod at bwy y dylech ysgrifennu, anfonwch neges e-bost i flwch post Cadw sef cadw@llyw.cymru, ffoniwch 03000 259084, neu anfonwch eich cwyn yn ysgrifenedig i Uned y Cyfarwyddwr a Strategaeth, Cadw, Plas Carew, 5-7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ.  

Byddwn yn anfon ateb atoch o fewn 15 diwrnod gwaith.  Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb i'r gŵyn, mae'n bosibl y gall uwch aelod o staff ystyried eich cwyn.  Cewch fanylion am hyn yn yr ymateb a anfonir atoch.  

Os na allwn ddatrys y mater, mae'n bosibl y gallwch gyflwyno eich cwyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu i'r Comisiynydd Gwybodaeth (neu'r ddau).