Cyflwyno Cadw

Henebion Cadw

Henebion Cadw

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gweithio i sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.

Ein nodau:

  • Rydym yn gwarchod treftadaeth Cymru i'r safon orau bosibl. Mae gennym gyfrifoldeb am rai o'r safleoedd hanesyddol pwysicaf yn y byd.
  • Rydym yn helpu i gynnal cymeriad unigryw tirweddau a threfi Cymru.
  • Rydym yn helpu pobl i ddeall a gofalu am eu lle a'u hanes - a lle Cymru yn y byd.
  • Rydym yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i les pobl yng Nghymru.

Mae Cadw yn rhan oAdran Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol ac mae’n atebol i Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

Mae Cadw hefyd yn gyfrifol am ymateb i dargedau’r Rhaglen Lywodraethu sy’n cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu yn unig i’r rhain, Diwylliant a Threftadaeth, Twf a Swyddi Cynaliadwy a Threchu Tlodi. Am fwy o wybodaeth am y targedau hyn, ewch i’r adran Rhaglen Llywodraeth ar wefan Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am nodau, egwyddorion arweiniol a gwerthoedd Cadw, a blaenoriaethau ar gyfer 2011-2016, lawrlwythwch y dogfennau isod.