Tocynnau Man Engine Cymru ar gael i’r cyhoedd

Dydd Mercher 24 Ionawr 2018

Man Engine

Man Engine

Mae tocynnau i weld y Man Engine mecanyddol sy’n symud a stemio yn ne Cymru wedi cael eu rhyddhau i’r cyhoedd heddiw (24 Ionawr).

Bydd y pyped enfawr mecanyddol, sy’n debyg i löwr anferth, yn ymweld â saith o leoliadau treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf de Cymru am wythnos o ddathlu rhwng 8 a 12 Ebrill 2018.

Bydd y wyrth beirianyddol anferth yn ymweld â Big Pit, Gwaith Haearn Blaenafon, Parc Bryn Bach, Parc a Chastell Cyfarthfa, Parc Coffa Ynysangharad, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, Canol Dinas Abertawe a Gwaith Copr Hafod-Morfa fel rhan o’i daith o gwmpas Cymru, o dan y teitl: “Man Engine Cymru: creu cenedl”.

Y bwriad yw dathlu treftadaeth lofaol gyfoethog de Cymru, a bydd pob lleoliad ar daith y Man Engine o gwmpas Cymru’n cynnig golygfeydd unigryw, o berfformiadau theatrig a datganiadau corawl hiraethus, i adrodd straeon Cymreig traddodiadol a hyd yn oed sioe dân drawiadol gyda’r hwyr.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiadau yn Ngwaith Haearn Blaenafon, Parc Bryn BachParc a Chastell Cyfarthfa, a Gwaith Copr Hafod-Morfa bellach ar gael ar wefan Man Engine. Mae tocynnau am ddim hefyd ar gael ar gyfer y digwyddiad ym Mharc Coffa Ynysangharad.

Yn y cyfamser, bydd mynediad am ddim, heb docyn, ar gael i ymwelwyr Big Pit a Stad Ddiwydiannol Gilchrist Blaenafon, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, a Chanol Dinas Abertawe.

Mae’r daith o gwmpas Cymru’n brosiect ar y cyd ymysg sector ddiwylliannol Cymru, gyda Phrifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), Amgueddfa Cymru, pedwar awdurdod lleol (Torfaen, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf ac Abertawe), Head 4 Arts a Golden Tree Productions.

Cyflwynodd y partneriaid gais llwyddiannus i groesawu’r pyped enfawr i dde Cymru, gan dderbyn £135,000 gan Croeso Cymru, a grant o £25,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, gyda’r bwriad o sbarduno trafodaeth genedlaethol bellach ynglŷn ag etifeddiaeth cymunedau glofaol hanesyddol Cymru.

Bydd y daith epig yn dangos sut y gwnaeth y Chwyldro Diwydiannol siapio Cymru ac yn ei thro, sut y siapiodd Cymru’r byd - o’r arloesedd technolegol a ffurfiwyd drwy gysylltiadau masnach byd-eang a phartneriaethau diwydiannol, i brofiadau ac ymdrechion gweithwyr Cymru, a arweiniodd at arloesedd cymdeithasol, diwygio gwleidyddol a chychwyn y Gwasanaeth Iechyd.

Yn symbol anferth o gloddio byd-eang ac yn llysgennad newydd dros dreftadaeth lofaol Cymru, bydd y Man Engine yn cyfarfod cymeriadau hanesyddol pwysig ar ei daith drwy Feysydd Glo de Cymru, gan ddathlu’r llwyddianau a chofio aberthau hanes diwydiannol Cymru.

Mae’r pyped anferth yn cael ei symud gan dîm o dros ddwsin o ‘löwyr’, a bydd yn cychwyn ar ei daith fawreddog o gwmpas Cymru ar 8 Ebrill, gyda seremoni agoriadol yn Amgueddfa Lofaol Cymru Big Pit a pharêd i lawr at Waith Haearn Blaenafon, ble gall ymwelwyr ‘gyfarfod’ arwr diwydiannol o’r 19eg ganrif, Sidney Gilchrist Thomas.

Bydd yn ymweld â Pharc Bryn Bach yn Nhredegar, Blaenau Gwent ar 9 April – gem o ddiwydiant Cymreig a drawsffurfiwyd i barc gwledig prydferth. Bydd y digwyddiad yn dathlu Cymru fel cartref y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, gan amlygu sut oedd glowyr, chwarelwyr a gweithwyr y diwydiant haearn lleol wedi cyllido ein gwasanaeth iechyd, a gafodd ei sefydlu gan gyn Aelod Seneddol Glyn Ebwy, Aneurin Bevan.

Ar 10 Ebrill bydd y Man Engine yn ymweld â Pharc a Chastell Cyfarthfa - cyn-gartref mawreddog y Meistr Haearn William Crawshay II a’i deulu. Bydd ymwelwyr yn cael eu hannog i ganu a gwylio wrth i’r Man Engine ddeffro o’i drwmgwsg a ‘chropian’ tuag at y castell, gan gyfarfod rhai o ffigyrau hanesyddol pwysicaf Merthyr ar hyd y ffordd.

Yna, bydd y peiriant cawraidd yn ‘stemio’ i mewn i Barc Coffa Ynysangharad ar 11 Ebrill. Yn nhref ddiwydiannol falch Pontypridd y mae’r parc, tref oedd unwaith yn gartref i’r enwog Brown Lenox & Co Cyf., ble roedd glo o’r Rhondda’n cael ei ddefnyddio i gynhyrchu angorau a chadwyni’r Admiralty a llongau teithio enwog fel y Queens Mary a’r QE2.

Bydd y daith yn dod i ben ar 12 Ebrill gydag arddangosfeydd hiraethus tu allan i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, parêd yng nghanol y ddinas i ddathlu traddodiad 300 mlynedd Abertawe o doddi copr a diweddglo gyda’r nos yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa, fydd yn dod yn fyw gyda sioe dân a golau ddramatig.

Enwyd y Man Engine yn hoff brosiect celfyddydol Prydain yng Ngwobrau 2017 y Loteri Genedlaethol — anrhydedd a roddwyd i’r glöwr enfawr yn dilyn ei daith eiconig ar draw Safle Cloddio Cernywaidd Treftadaeth y Byd yn ystod haf 2016.

Mae disgwyl i’r daith o gwmpas Cymru adlewyrchu’r teimlad hwn o falchder ac mae disgwyl i’r cawr ddenu torfeydd mawr o ymwelwyr ar ei daith o Flaenafon i lannau Bae Abertawe yn ystod Blwyddyn y Môr Croeso Cymru 2018.

Mae’r ymweliad â Chymru’n rhan o Daith Atgyfodi 2018 y Man Engine, pan fydd y pyped 11.2m o daldra’n stemio ar draws rhai o safleoedd treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf y DU, gan gynnwys lleoliadau yng Nghernyw, Dyfnaint, Gwlad yr Haf, Swydd Efrog, Swydd Amwythig a Swydd Derby.

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas: “Roedd bywyd yn y Cymoedd, fel mewn nifer o gymunedau diwydiannol ledled Prydain, yn cylchdroi o amgylch haearn, copr a glo am gannoedd o flynyddoedd. Mae ymweliad pyped y “Man Engine” â Chymoedd y De yn gyfle unigryw i bobl Cymru gofio eu treftadaeth ddiwydiannol.

“Mae Cymoedd y De yn lle delfrydol i’r cawr mecanyddol ymweld ag ef, ac rwy’n annog pawb i ddod i weld y pyped hwn i goffáu hanes mwyngloddio Cymru.”

Dywedodd Will Coleman, a greodd y Man Engine: “Mae ein bachgen mawr yn dilyn ôl troed y Cousin Jacks Cernywaidd, ac mae’n bleser dod ag ef i dde Cymru ble arferai mwynfeydd, pyllau glo, tramiau a threnau ddominyddu’r dirwedd.

“Ein huchelgais byd-eang yw mynd â’r Man Engine i holl safleoedd treftadaeth ddiwydiannol a glofaol arwyddocaol y byd, felly mae dod ag ef i dde Cymru, sydd â statws treftadaeth ddiwydiannol pwysig, yn lleoliad delfrydol ar ei daith o gwmpas y DU.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gyfarfod pobl y Cymoedd ac i’r Man Engine rannu straeon ac arwyddocâd treftadaeth lofaol gyfoethog yr ardal.”

Rydyn ni’n annog pobl sy’n ymweld â’r Man Engine yng Nghymru i rannu eu profiadau epig ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #ManEngineCymru.

I archebu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer “Man Engine Cymru: creu cenedl” ac am ragor o wybodaeth am ymweliad y Man Engine mawreddog, ewch i https://www.themanengine.co.uk/.

Taith: Man Engine Cymru: creu cenedl

Digwyddiad: Man Engine ym Mlaenafon

Dyddiad: 08 Ebrill 2018

Lleoliadau: Amgueddfa Lofaol Cymru Big Pit a Gwaith Haearn Blaenafon  

Gwybodaeth: Mae cyfle i ymwelwyr gyfarfod y Man Engine - y glöwr mecanyddol sy’n symud a stemio - wrth iddo ymweld â chymuned sydd â’i gwreiddiau’n ddwfn yn hanes gwneud glo.

Gall ymwelwyr wylio wrth i’r pyped enfawr ‘gasglu’ glo o Amgueddfa Big Pit a’i orymdeithio drwy Stad Gilchrist cyn ei ‘werthu’ yn y prif ddigwyddiad yng Ngwaith Haearn Blaenafon, ble bydd Sidney Gilchrist Thomas, llu o gorau, bandiau pres a pherfformiadau theatrig yn aros.

Amgueddfa Big Pit

Amser: 11am – 1pm

Pris: AM DDIM

Stad Ddiwydiannol Gilchrist

Amser: 1pm – 2pm

Pris: AM DDIM

Gwaith Haearn Blaenafon

Amser: 2pm – 4.30pm

Archebu:  Mae’r digwyddiad tu allan i Amgueddfa Big Pit ac yn Stad Gilchrist am ddim ac nid oes angen tocyn. Gellir archebu tocynnau ar gyfer y Gwaith Haearn yn http://www.themanengine.co.uk/.

Digwyddiad: Man Engine ym Mlaenau Gwent

Dyddiad: 9 Ebrill  2018

Lleoliad: Parc Bryn Bach, Tredegar, Blaenau Gwent  

Gwybodaeth: Mae cyfle i ymwelwyr gyfarfod y Man Engine - y glöwr mecanyddol sy’n symud a stemio - wrth iddo ‘stemio’ heibio cymuned ynghlwm â hanes pyllau glo a hanes y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Bydd y Man Engine yn dod wyneb yn wyneb ag Aneurin Bevan AS a’r glowyr, chwarelwyr a gweithwyr haearn a ddaeth at ei gilydd i ffurfio Cymdeithas Cymorth Feddygol Gweithwyr Tredegar.

Amser: 12pm – 4pm

Pris: £3.00

Archebu: Gellir archebu tocynnau ymlaen llaw drwy Ticketsource


Digwyddiad: Man Engine ym Merthyr Tudful

Dyddiad: 10 Ebrill  2018

Lleoliad: Parc a Chastell Cyfarthfa  

Gwybodaeth: Mae cyfle i ymwelwyr gyfarfod y Man Engine - y glöwr mecanyddol sy’n symud a stemio - wrth iddo ‘stemio’ heibio cyn-gartref y Meistr Haearn William Crawshay II a’i deulu.

Gall ymwelwyr wylio wrth i’r pyped enfawr ddeffro o’i drwmgwsg a ‘stemio’ tuag at y castell, ble caiff gyfarfod llu o gymeriadau o orffennol diwydiannol Merthyr. 

Amser: 12pm – 4pm

Archebu: Gellir archebu tocynnau ymlaen llaw yn http://www.themanengine.co.uk/.

Digwyddiad: Man Engine yn Rhondda Cynon Taf

Dyddiad: 11 Ebrill 2018

Lleoliad: Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd 

Gwybodaeth: Mae cyfle i ymwelwyr gyfarfod y Man Engine - y glöwr mecanyddol sy’n symud a stemio - wrth iddo ymweld â thref ddiwydiannol falch Pontypridd.
Gall ymwelwyr wylio wrth i’r Man Engine dderbyn anrheg sy’n symbol o’r cadwyni a’r angorau fu unwaith yn cael eu cynhyrchu yng nghalon Pontypridd gan ddefnyddio glo o’r Rhondda, a’i gyflenwi i’r Admiralty a llongau teithio enwog gan gynnwys y Queen Mary a’r QE2.
Amser: 12pm – 4pm
Pris: AM DDIM
Archebu: Gellir archebu tocynnau am ddim ar gyfer y digwyddiad yn http://www.themanengine.co.uk/.

Digwyddiad: Man Engine yn Abertawe 

Dyddiad / Amser: 12 Ebrill 2018 

Lleoliadau: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, Canol Dinas Abertawe a Gwaith Copr Hafod-Morfa
Gwybodaeth: Mae cyfle i ymwelwyr gyfarfod y Man Engine - y glöwr mecanyddol sy’n symud a stemio - wrth iddo ymweld â’r ddinas a arferai gael ei galw’n ‘Copperopolis’.

Gall ymwelwyr wylio wrth i’r pyped enfawr ‘gasglu’ mwyn copr o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a’i orymdeithio drwy Ganol Dinas Abertawe cyn ei gyflwyno i John Henry Vivian yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa, ble cynhelir sioe dân a golau ddramatig gyda’r nos.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amser: 11am – 1.15pm

Pris: AM DDIM

Canol Dinas Abertawe

Amser: 2.15pm – 3pm

Pris: AM DDIM

Gwaith Copr Hafod-Morfa

Amser: 6.30pm – 9.30pm

Archebu: Mae tocynnau cynnar yn costio £3.00 i oedolion a £2.50 i blant (Dim ond ar gael tan 28 Chwefror, a bydd prisiau’n codi ar ôl hynny).

Mae’r digwyddiad tu allan i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac yng Nghanol y Ddinas am ddim ac nid oes angen tocyn. Gellir archebu tocynnau ar gyfer diweddglo’r daith yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa yn http://www.themanengine.co.uk/.