Datgelu cynlluniau mawr ar gyfer Castell Caerffili wrth i Cadw gyhoeddi buddsoddiad o £9.5 miliwn i safleoedd hanesyddol Cymru

Dydd Mercher 09 Mai 2018

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Gellai  castell mwyaf Cymru gael ei drawsnewid yn un o brif atyniadau twristiaeth y DU, os caiff ganiatâd cynllunio.

Datgelodd Cadw gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Castell Caerffili fel rhan o'i ymgyrch Cestyll Byw! heddiw (09 Mai), a fydd yn gweld buddsoddiad o £9.5 miliwn dros dair blynedd i wella profiad ymwelwyr ym mhrif safleoedd Cadw *, sydd wedi gweld cynnydd o 27% mewn ymwelwyr sy’n talu ers 2012.

Mae'r cynlluniau £570k ar gyfer Castell Caerffili, a ddenodd y niferoedd uchaf erioed o ymwelwyr yn 2016 ac eto yn 2017, yn cynnwys drysfa ryngweithiol, Ffau’r Dreigiau, ynghyd ag effeithiau clyweledol, a chyfle i weld y Peiriannau Gwarchae canoloesol yn cael eu tanio’n rheolaidd.. Mae'r atyniadau a gynlluniwyd hefyd yn cyd-fynd â 750 mlwyddiant y Castell, ac yn cefnogi rhaglenni buddsoddi ehangach Llywodraeth Cymru yn y Cymoedd.

Fe'i cynlluniwyd gan yr arbenigwyr y tu ôl i brif atyniadau megis The London Dungeon, Castell Warwick a Madame Tussauds, a bydd drysfa 'Gilbert's Maze' Caerffili yn gwahodd ymwelwyr i 'dorri trwy ei amddiffynfeydd' a ‘gorchfygu castell Gilbert De Clare heb gael eu dal'. Bydd llwybrau troed cyfrinachol, rhwystrau rhyngweithiol, a chyfleoedd lluniau i ymwelwyr fwynhau ar hyd y ffordd.

Yn y cyfamser, bydd cartref parhaol yn cael ei greu ar gyfer teulu hoffus Dreigiau Cadw, a ddenodd dros hanner miliwn o ymwelwyr i'r safle'r haf diwethaf. Bydd ymwelwyr yn cael cyfle i glywed eu straeon epig, a adroddir gan yr actor Gareth Potter sydd wedi ymddangos yn Y Gwyll/ Hinterland a Torchwood, wedi'u coreograffi i arddangosfa glywedol a'u gosod yng nghysgodion tŵr cam eiconig Castell Caerffili.

Yn olaf, ar ôl misoedd o adfer a hyfforddi tîm mewn rhyfeloedd canoloesol, gall ymwelwyr ddisgwyl gweld sioeau byw rheolaidd lle bydd Peiriannau Gwarchae, wedi’u hysbrydoli gan y 12fed ganrif, yn tanio ffrwydron rhyfel uwchlaw tir y castell, gan deithio'n drawiadol 150 troedfedd ar draws y cefndir canoloesol ysblennydd i'r ffos o amgylch.

Y gobaith yw y bydd yr holl atyniadau newydd yn eu lle yng Nghastell Caerffili erbyn haf 2018, ynghyd â rhaglen ddigwyddiadau llawn dop.

Mae Cadw hefyd yn cyflwyno cyfres o brofiadau ymwelwyr newydd a gwell mewn cestyll ledled Cymru - gydag atyniad newydd i'w gyhoeddi yng Nghastell Caernarfon yn ddiweddarach y gwanwyn hwn.

Mae hyn i gyd yn rhan o fuddsoddiad pellach gan Lywodraeth Cymru o £9.5 miliwn dros y tair blynedd nesaf, a fydd yn gwella profiad ymwelwyr mewn safleoedd hanesyddol ledled Cymru – gan gynnwys buddsoddiad pellach yng Nghaerffili er mwyn gweithredu Uwchgynllun y safle – ac yn ei dro, yn rhyddhau arbedion refeniw a chefnogi diwylliant, treftadaeth ac amrywiaeth unigryw Cymru.

Dywedodd y Gweinidog  Diwylliant a Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas: "Mae ffigurau ymwelwyr Cadw wedi codi'n barhaus dros y degawd diwethaf - gan ddod â manteision sylweddol i'n heconomi twristiaeth.

"Yn 2017, cynhyrchodd Cadw £4.4m mewn refeniw derbyniadau - cynnydd o bron i 20% ar y flwyddyn flaenorol. Mae'n hollbwysig ein bod ni'n parhau i fuddsoddi yn ein safleoedd i wella profiad yr ymwelydd ymhellach a chryfhau eu rôl yng ngwasanaeth twristiaeth Cymru.

"Mae Castell Caerffili yn arbennig wedi gweld twf nodedig mewn ymwelwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gydag ymwelwyr yn tyrru i'r safle oherwydd cyfuniad o atyniadau, digwyddiadau ac arddangosfeydd. Rwy'n hyderus y bydd y nodweddion newydd, arloesol hyn yn helpu i gadarnhau'r heneb drawiadol hon fel atyniad twristiaeth o'r radd flaenaf.

"Ac nid yw Castell Caerffili ar ei ben ei hun yn hyn o beth. Bydd ymgyrch Cestyll Byw! Cadw yn darparu amrywiaeth o brofiadau newydd a digwyddiadau mewn cestyll a safleoedd hanesyddol Cymru'r haf hwn, gan hefyd annog y rhai nad ydynt wedi ymweld ag a mwynhau’r safleoedd i wneud hynny."

Mae busnesau lleol hefyd wedi croesawu’r cynlluniau. Ychwanegodd Oliver Wild, Rheolwr Asiant Dai Roberts yng Nghaerffili: "Mae hyn yn newyddion gwych i'r dref. Roedd yna ddiddordeb mawr yng Nghaerffili y tro cyntaf i'r Ddraig ymddangos, felly mae'n amlwg bod potensial enfawr i drawsnewid y Castell yn atyniad twristaidd pwysig, a fydd yn ei dro o fudd i fusnesau lleol. "

I glywed y newyddion diweddaraf ynglŷn ag ymgyrch Cestyll Byw! Cadw a'r rhaglen ddigwyddiadau lawn yn safleoedd Cadw yn ystod 2018, ewch i www.cadw.wales.gov.uk, dilynwch @CadwWales neu @CadwCymru ar Twitter a chwiliwch am Cadw ar Facebook.

* Cestyll sy'n perfformio orau yn nhermau refeniw a gynhyrchir a nifer yr ymwelwyr: Castell Caernarfon, Castell Harlech, Castell Biwmares, Castell Conwy (ar y cyd, Safle Treftadaeth y Byd), Castell Coch, Castell Caerffili, Castell Rhaglan, Castell Cas-gwent. 

Bydd y prif brosiectau a gynigir yn cefnogi Castell Caerffili, Castell y Fflint, Llys Tretŵr, Castell Caernarfon a Phorth Mawr.

Castell Caerffili - cyfanswm buddsoddiad £571,000
• Drysfa Castell Caerffili: £140,000
• Ffau’r Dreigiau: £61,000
• Peiriannau Gwarchae: £120,000
• Digwyddiadau Castell Caerffili: £50,000
• Cadwraeth a dehongli: £200,000

Cestyll sy'n perfformio orau, ffigyrau cyfunol ymwelwyr sy’n talu, fesul blwyddyn
• 2017: 730,473 – i fyny 10% ar y flwyddyn flaenorol
• 2016: 661,371 – i fyny 6.5% ar y flwyddyn flaenorol
• 2015: 620,755 – i fyny 4.9% ar y flwyddyn flaenorol
• 2014: 591,593 – i fyny 2.6% ar y flwyddyn flaenorol
• 2013: 576,487 – i fyny 5.8% ar y flwyddyn flaenorol.