Caniatâd i fwrw ymlaen â gweddnewidiad epig Castell Caerffili

Dydd Llun 09 Gorffennaf 2018

Bydd 'Drysfa Gilbert' a 'Ffau’r Dreigiau' yn agor i'r cyhoedd ym mis Awst eleni

  • Drysfa Castell Caerffili

  • Drysfa Castell Caerffili

  • Drysfa Castell Caerffili

Mae cynlluniau i weddnewid Castell Caerffili yn atyniad mawr i dwristiaid yn y Deyrnas Unedig wedi cael eu cymeradwyo, gyda’r gwaith i osod nodweddion newydd yn cychwyn yr wythnos yma yn barod ar gyfer eu dadorchuddio ym mis Awst.

Bydd y prosiect, sydd wedi cael ei gymeradwyo gan swyddogion cynllunio awdurdodau lleol, yn golygu y bydd caer fwyaf Cymru yn dod yn fwy ac yn well wrth i Ddrysfa ryngweithiol a Ffau'r Dreigiau glyweledol gael eu gosod yno.

Mae'r cyfan yn rhan o fuddsoddiad o £9.5 miliwn i wella profiad ymwelwyr ym mhrif safleoedd Cadw*, a bydd yr atyniadau newydd yng Nghastell Caerffili yn cael eu datgelu fel rhan o ymgyrch Cestyll Byw! Cadw.

Bydd Drysfa Gilbert yn cael ei dylunio a'i hadeiladu gan Theme 3 — yr arbenigwyr sy'n gyfrifol am ddehongliadau yn Madame Tussauds a The London Dungeon.

Gyda phropiau rhyngweithiol, llwybrau troed cyfrinachol a chyfleoedd am luniau, bydd y ddrysfa'n adrodd hanes nodweddion amddiffynnol unigryw Caerffili, sy'n gwneud y castell yn un o'r rhai mwyaf trawiadol yn y byd.

Bydd yn gwahodd ymwelwyr dewr i geisio cipio'r castell heb gael eu dal gan ei berchennog yn y 13eg ganrif, Gilbert de Clare.

Yn y cyfamser, bydd Wild Creations — y tîm creadigol o Gaerdydd a adeiladodd Ddreigiau Cadw — yn adeiladu’r Ffau’r Dreigiau llawn ias, a ddylai ddod â llawer o fwynhad i ymwelwyr, gyda mwg, synau a darlleniadau hudol o stori epig yr anifeiliaid.

Drwy gydol mis Awst, bydd ymwelwyr hefyd yn cael cwrdd â Gilbert De Clare ‘go iawn’ drwy gyfrwng yr arbenigwyr dehongli hanes Past Pleasures — y tîm sy'n gyfrifol am ddehongli mewn safleoedd o'r radd flaenaf fel Castell Warwick a Thŵr Llundain.

Mae'r cynlluniau cyntaf ar gyfer Castell Caerffili, sy’n werth £570,000, yn rhan o fuddsoddiad ehangach o £9.5 miliwn yn henebion hanesyddol Cadw dros y tair blynedd nesaf, gan addo profiadau gwell i ymwelwyr mewn safleoedd ledled Cymru — gan gynnwys Castell Caernarfon, a ddaeth yn gartref i’r gêm ddreigiau holograffig Legends of the Sky yn ddiweddar.  

Mae'r gosodiadau yng Nghaerffili yn cyd-fynd â dathliadau pen-blwydd y castell yn 750 oed, ac fe fyddan nhw'n rhan o ail-frandio’r safle yn gyfan gwbl, mewn ymdrech i ddenu teuluoedd o ymchwilwyr ynghyd â rhai sydd â diddordeb brwd mewn hanes.

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog dros Ddiwylliant a Thwristiaeth: “Mae nifer y bobl sydd wedi ymweld â safleoedd Cadw wedi cynyddu’n sylweddol yn y blynyddoedd diweddar, gyda chynnydd o bron i 20% rhwng 2016 a 2017 yn unig — yn bennaf o ganlyniad i’r torfeydd sydd wedi tyrru i weld Dreigiau Cadw.

“Mae llwyddiant ar y lefel hon yn dwyn budd sylweddol i economi twristiaeth Cymru, felly rwy’n hynod falch fod y cais cynllunio wedi’i dderbyn ar gyfer Drysfa a Ffau'r Dreigiau newydd yng Nghaerffili, sy’n unol â rhaglen fuddsoddi ehangach Llywodraeth Cymru yn y Cymoedd.

“Mae’n hollbwysig ein bod yn parhau i fuddsoddi yn ein safleoedd i wella mwy ar brofiad yr ymwelwyr a chryfhau eu rôl yn yr hyn sydd gan dwristiaeth Cymru i’w gynnig — a bydd y buddsoddiad o £9.5 miliwn yn gwneud hynny.

“Rwy’n edrych ymlaen at weld beth a ddaw nesaf i Cadw, gyda phrofiadau, digwyddiadau a phrosiectau dehongli newydd yn cael eu gosod mewn cestyll ledled Cymru yn ystod y tair blynedd nesaf, gan ddechrau gyda chastell mwyaf  Cymru — Caerffili.”

*Mae'r prif safleoedd yn cynnwys:
Castell Caerffili
Castell Rhaglan
Castell Cas-gwent
Castell Coch
Abaty Tyndyrn
Castell Conwy
Castell Caernarfon
Castell Harlech
Castell Biwmares

Castell Caerffili - buddsoddiad ar unwaith o £571,000
• Drysfa Castell Caerffili: £140,000
• Ffau’r Dreigiau: £61,000
• Peiriannau Gwarchae: £120,000
• Digwyddiadau Castell Caerffili: £50,000
• Cadwraeth a dehongli: £200,000

Y cestyll sy'n perfformio orau, ffigurau cyfun ymwelwyr a dalodd, yn ôl blwyddyn
• 2017: 730,473 – cynnydd o 10% ar y flwyddyn flaenorol
• 2016: 661,371 – cynnydd o 6.5% ar y flwyddyn flaenorol
• 2015: 620,755 – cynnydd o 4.9% ar y flwyddyn flaenorol
• 2014: 591,593 – cynnydd o 2.6% ar y flwyddyn flaenorol
• 2013: 576,487 – cynnydd o 5.8% ar y flwyddyn flaenorol.