8 digwyddiad yng Nghymru am greu hanes y Nadolig hwn

Dydd Mawrth 06 Tachwedd 2018

Wrth i dymor yr Ŵyl nesáu, mae safleoedd Cadw ledled Cymru wrthi’n brysur yn gosod addurniadau a chelyn ar gyfer cyfres gyffrous o ddigwyddiadau i'r teulu

Sglefrio lâ Castell Caerffili

Sglefrio lâ Castell Caerffili

O ganu carolau traddodiadol i weithdai crefft a grotos Nadolig hudolus, dyma wyth ffordd o ymuno yn hwyl yr ŵyl yn rhai o safleoedd treftadaeth mwyaf trawiadol y wlad.

1. Sglefrio iâ yng nghastell mwyaf Cymru

Bydd modd i’r teulu sglefrio iâ yng Nghastell Caerffili y gaeaf hwn, gan alluogi ymwelwyr i sglefrio o fewn waliau castell mwyaf Cymru - am y tro cyntaf erioed.
Am bythefnos yn unig, bydd y gaer yn cael ei thrawsnewid yn rhyfeddod Nadoligaidd, lle gall gwesteion fwynhau sglefrio awyr agored ar lawr sglefrio iâ go iawn, mwynhau danteithion mewn stondin tŷ crempogau ac ymweld â Siôn Corn mewn groto canoloesol rhyfeddol (8 a 9 Rhagfyr yn unig).

Trefnwyd y digwyddiad arloesol hwn gan Cadw mewn partneriaeth â Heart FM, Canolfan Siopa Castle Court, Cyngor Sir Caerffili, Dragon Signs, Cyngor Tref Caerffili, Rygbi’r Dreigiau ac Arena Iâ Cymru/Devils Caerdydd.

Dydd Gwener 23 Tachwedd — dydd Sul 9 Rhagfyr: 12pm–9pm yn ystod yr wythnos waith a 10am–9pm ar benwythnosau

Dylid archebu sesiynau sglefrio ymlaen llaw ar-lein ar ticketsource.co.uk/caerphilly-castle-ice-rink, gyda thocynnau’n costio £7 i oedolion, £5 i blant dan 14 a £ 22 i deuluoedd (dau oedolyn a dau blentyn). Mae’n rhaid i blant 3-7 oed fod dan oruchwyliaeth oedolyn.


2. Creu anrhegion Nadolig unigryw mewn tŷ trefol o Oes Elisabeth

Fis Rhagfyr eleni, caiff ymwelwyr wahoddiad i ymweld â’r Plas Mawr am benwythnos o grefftau’r Nadolig.
Bydd y gweithgareddau’n cynnwys gweithdai creu pêr belenni oren â sbeis a chyfle i wneud melysion Nadoligaidd o farsipán — anrhegion bach perffaith i lenwi hosanau Nadolig y teulu i gyd.


Dydd Sadwrn 8 — dydd Sul 9 Rhagfyr: 11am — 3pm
Dim angen archebu lle a chodir y tâl mynediad arferol. 

3. Cwrdd â Siôn Corn yn ei groto yn y Gwaith Haearn

Caiff ymwelwyr â  Gwaith Haearn Blaenafon brofi hwyl yr Ŵyl gydol mis Rhagfyr, gyda llwybr y gaeaf hudolus ar gael ar y tir o gwmpas y gwaith haearn.
Yn ogystal, caiff ymwelwyr gamu i mewn i groto hudol y Gwaith Haearn i ymweld â Siôn Corn, a bydd anrheg fach i bob plentyn.Bob dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng Dydd Sadwrn 1 — dydd Sul 23 Rhagfyr: 11am–4pm
Mae mynediad am ddim i Waith Haearn Blaenafon, gyda thâl o £5 i gwrdd â Siôn Corn — anrheg fach yn gynwysedig.  Mae’n rhaid i chi archebu lle — ffoniwch Waith Haearn Blaenafon ar 01495 792615.
 

4. Mwynhewch Ffair Nadolig Draddodiadol

Bydd Llys a Chastell Tretŵr yn dod yn fyw unwaith eto gyda chelyn, iorwg, uchelwydd a gwin cynnes yn ystod mis Rhagfyr, wrth i’r Ffair Nadolig hynod boblogaidd ddychwelyd i’r safle.
Bydd y digwyddiad yn cynnwys digon o asbri’r ŵyl, gan gynnwys cyfle i ymwelwyr brynu danteithion tymhorol ac anrhegion Nadolig munud-olaf. Hefyd, ar y dydd Sadwrn, bydd y Teulu Canoloesol yn dychwelyd i’r safle, gan wahodd ymwelwyr i ddysgu sut roedd y teulu Vaughan a’r osgordd yn dathlu tymor y Nadolig.

Dydd Sadwrn 14 — dydd Sul 15 Rhagfyr: 10am–3pm
Dim angen archebu lle a chodir y tâl mynediad arferol.

5. Gweithdy creu pêr belenni Nadoligaidd

Bydd Castell Coch yn cynnal penwythnos prysur o grefftau’r Nadolig a hwyl yr ŵyl.
Caiff ymwelwyr ymuno mewn gweithdy galw heibio i droi orennau, clofs, conau pinwydd euraidd, ffyn sinamon a rhubanau yn swagiau persawrus neu’n bêr belenni hyfryd — yr anrheg Nadolig perffaith o’ch gwneuthuriad eich hun.

Dydd Sadwrn 15 — dydd Sul 16 Rhagfyr: 11am–4pm
Codir tâl mynediad arferol. Bydd yr holl ddeunyddiau naturiol yn cael eu darparu — codir tâl bychan am y deunyddiau addurnol.

6. Gwneud dymuniad Nadolig gyda Siôn Corn 

Gwahoddir teuluoedd i ddod â’u rhestr o ddymuniadau Nadolig i Gastell Rhaglan yn nhymor yr ŵyl eleni, wrth i Siôn Corn ddychwelyd i’w groto hudolus. Bydd plant da yn derbyn anrhegion bychain.

Dydd Sadwrn 15 — dydd Sul 16 Rhagfyr: 12pm–3.30pm
Mae’n rhaid i chi archebu lle — ffoniwch Gastell Rhaglan ar 01291 690228. Codir y tâl mynediad arferol, a £5 yn ychwanegol i gwrdd â Siôn Corn.

7. Dilynwch lwybr Nadoligaidd o amgylch castell canoloesol

Bydd Castell Cas-gwent yn cynnal llwybr yr ŵyl i deuluoedd yn ystod mis Rhagfyr, gan gynnig cyfle i ymwelwyr archwilio’r gaer ganoloesol gyda thro Nadoligaidd unigryw i’r ymweliad.


Dydd Sadwrn 15 — dydd Llun 31 Rhagfyr
Mae’r llwybr ar gael 10am–4pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a 11am–4pm ar ddydd Sul.

8. Mwynhewch hen straeon yr ŵyl mewn caer Rufeinig

Gwahoddir ymwelwyr i Gaer a Baddonau Rhufeinig Caerllion am ddiwrnod Nadoligaidd o straeon difyr a chwedlau hwyliog traddodiadol gyda storïwr poblogaidd. 


Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr: 11am–4pm
Adroddir straeon am 11am, 1pm a 3pm. Dim angen archebu lle.


I weld y rhaglen lawn o ddigwyddiadau’r Nadolig ewch i cadw.gov.wales/events, dilynwch @CadwCymru ar Twitter a chwiliwch am Cadw ar Facebook.

Beth am ddod yn aelod o Cadw ar aelodaethcadw.gwasanaeth.llyw.cymru a chael mynediad heb unrhyw gyfyngiadau i fwy na 100 o safleoedd hanesyddol am gyn lleied â £1.50 y mis.