Cadw yn defnyddio profiad ac arbenigedd i benodi aelodau Bwrdd

Dydd Llun 11 Chwefror 2019

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Cymru, Cadw, wedi penodi Cadeirydd a thri aelod anweithredol i’w Fwrdd newydd.

Cadw Darganfod

Cadw Darganfod

Mae’r Bwrdd wedi cael ei greu fel rhan o gyfres o welliannau busnes sy’n cael eu rhoi ar waith yn dilyn adolygiad diweddar o Gadw, a ddaeth i’r casgliad y dylai barhau i fod yn rhan o’r Llywodraeth. 

Rôl y Bwrdd yw cynorthwyo Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ac uwch dîm Cadw i arwain mewn modd effeithiol, i ddiffinio a datblygu cyfeiriad strategol ac i bennu amcanion uchelgeisiol.  


Chwiliwyd am ymgeiswyr a oedd yn meddu ar brofiad ac arbenigedd yn y meysydd canlynol:

• masnach a marchnata
• diogelu’r amgylchedd hanesyddol ac ymgysylltu â’r cyhoedd
• adeiladau hanesyddol a rheoli ystadau

Gyda’r gallu i wneud y canlynol:

• datblygu dealltwriaeth drwyadl o’r problemau mae’r amgylchedd hanesyddol yn eu hwynebu, gan ganolbwyntio ar ychwanegu gwerth ar gyfer pobl Cymru
• herio penderfyniadau, tybiaethau a phrosesau mewn modd adeiladol
• dehongli amrediad eang o wybodaeth am arian a pherfformiad er mwyn gwerthuso perfformiad a chwestiynu gwerth gweithgareddau yn erbyn blaenoriaethau strategol yn barhaus

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas:

“Mae holl aelodau allanol y bwrdd, yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, yn dod â thoreth o brofiad ac egni. Mae hyn yn argoeli’n dda ar gyfer dyfodol Cadw, ac rwy’n sicr y byddan nhw’n cyfrannu brwdfrydedd a her i drafodaethau’r Bwrdd.”

Dywedodd Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ar gyfer Llywodraeth Cymru:

“Rwy’n hyderus y bydd aelodau newydd y Bwrdd yn dod â chryn arbenigedd ac egni i’r rôl. Bydd y cymorth y byddan nhw’n ei roi imi fel y Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol ac i uwch dîm Cadw yn amhrisiadwy.”

Mae rhagor o fanylion ynglŷn ag aelodau’r Bwrdd newydd isod.

Mae Jane Richardson wedi cael ei phenodi’n Gadeirydd. A hithau’n Gyfarwyddwr Strategol Economi a Lle Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, mae hi’n arwain nifer o brosiectau strategol allweddol, gan gynnwys Strategaeth Twf Economaidd y Sir. Bu Jane yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am ddeng mlynedd, mewn amrywiaeth o rolau ledled Cymru. Roedd hi’n rhan o dîm bach a oedd yn gyfrifol am unioni diffyg gweithredu blynyddol yr Ymddiriedolaeth yng Nghymru o £2.6 miliwn o fewn dwy flynedd. Mae hi wedi rheoli atyniadau ymwelwyr gan gynnwys Plas Newydd ar Ynys Môn, lle y gwnaeth hi gynyddu niferoedd ymwelwyr dros 50%, a sicrhau ei fod yn gwneud elw am y tro cyntaf yn ei hanes 30 mlynedd.

Liz Girling yw’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Ymgynghori gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru. Yn ystod y pedair blynedd diwethaf mae hi wedi bod yn arwain tîm o arbenigwyr yn sicrhau cysondeb ac ansawdd ar draws yr holl feysydd sy’n ymdrin â’r cyhoedd: aelodaeth, gwirfoddoli, cyfranogi, codi arian, marchnata, materion allanol, masnach, profiad ymwelwyr a churaduriaeth.  

Mae Dr Peter Wakelin yn ymgynghorydd annibynnol ac yn guradur, ac mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar dreftadaeth a chelf Cymru. Ar ôl gweithio i Gadw yn y 1990au fel ei arbenigwr cyntaf mewn treftadaeth ddiwydiannol, cafodd ei benodi yn Ysgrifennydd/Prif Weithredwr Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, ac wedyn yn Gyfarwyddwr Casgliadau Amgueddfa Cymru. Cyfrannodd at yr enwebiadau llwyddiannus i Flaenafon a Dyfrbont Pontcysyllte fod yn safleoedd Treftadaeth y Byd.

Mae Michael Davies yn bensaer cadwraeth achrededig a chanddo dros 40 mlynedd o brofiad mewn ymarfer preifat. Mae wedi bod yn bensaer yng Nghadeirlan Casnewydd ers 15 mlynedd, lle mae’n rheoli prosiect adfer mawr, a chafodd ei enwi’n ‘Bensaer y Flwyddyn Cymru’ yn 2014 gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA). Mae wedi gweithio ar amrediad eang o adeiladau hanesyddol ar gyfer y sector cyhoeddus a’r sector preifat, megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cadw ac Ymddiriedolaethau Treftadaeth a Chadwraeth Adeiladau Lloegr, ac mae’n rhoi cyngor ar adeiladau mewn perygl yn rheolaidd. Mae’n gynghorydd arbenigol i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae wedi bod yn gweithio ar adfer Tŷ a Pharc Tredegar ers 2011.