Sefydliadau treftadaeth Cymru yn cael eu hannog i agor eu drysau ym mis Medi

Dydd Iau 06 Mawrth 2014

Mae Cadw yn gwahodd sefydliadau treftadaeth ledled Cymru i ymuno i ddathlu treftadaeth a phensaernïaeth Cymru ym mis Medi drwy gymryd rhan yn rhaglen Drysau Agored 2014.

Merch yng Nghastell Harlech

Mae'r rhaglen draws-Ewropeaidd hon yn gwahodd sefydliadau treftadaeth, perchnogion preifat, awdurdodau lleol ac eraill i agor eu drysau a chynnig cyfleoedd i'r cyhoedd ganfod trysorau cudd a darganfod safleoedd hanesyddol am ddim drwy gydol mis Medi.

Mae Drysau Agored yn rhan o raglen Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd a gynhelir mewn 50 o wledydd ledled Ewrop bob mis Medi.  Hwn yw'r digwyddiad mwyaf o'i fath yng Nghymru sy'n dathlu adeiladau a phensaernïaeth, a'r digwyddiad gwirfoddoli mwyaf yn y sector treftadaeth yng Nghymru, gyda mwy na 1,800 o wirfoddolwyr yn cymryd rhan. Eleni, caiff y digwyddiad ei arwain gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ar y cyd â phartneriaid ledled Cymru.

Mae ystod o adeiladau a henebion eisoes wedi eu canfod fel rhan o raglenni Drysau Agored blaenorol, gan gynnwys cestyll, abatai, amgueddfeydd, ysgolion, eglwysi a hyd yn oed gwersyll carcharorion rhyfel! Ymhlith y digwyddiadau blaenorol roedd teithiau cerdded treftadaeth, sgyrsiau am gadwraeth, teithiau tywys, darlithoedd, arddangosfeydd a chyngherddau, wedi'u cyflwyno gan gannoedd o wirfoddolwyr ledled Cymru.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: "Mae Drysau Agored yn ddathliad cenedlaethol o'n treftadaeth, ac yn gyfle gwych i bobl sydd â meddwl mawr o'u treftadaeth leol rannu eu brwdfrydedd ag ymwelwyr drwy ddangos eu cornel bach eu hunain o hanes Cymru.

Mae safleoedd ac adeiladau hanesyddol diddorol di-rif ledled Cymru, ac mae'r cynllun hwn yn ffordd wych o roi cyfle i bobl Cymru ddarganfod y lleoedd unigryw ac arbennig hyn.

Byddwn yn argymell unrhyw un sy'n berchen ar eiddo hanesyddol diddorol neu sy'n gweithio mewn un, neu sydd â diddordeb mewn treftadaeth, i gymryd rhan yn rhaglen Drysau Agored. Bydd amrywiaeth o sefydliadau treftadaeth, sy'n gweithio mewn partneriaeth, yn sicrhau y bydd y digwyddiad rhagorol hwn, sy'n hyrwyddo treftadaeth Cymru i filoedd o bobl, yn llwyddiannus yn 2014.”

I gofrestru ar raglen Drysau Agored, rhaid i'ch digwyddiad fod am ddim i bawb ei fynychu, a dylai fodloni un o'r meini prawf canlynol:

  • Adeilad neu safle dan berchnogaeth gyhoeddus neu breifat nad yw fel arfer ar agor i'r cyhoedd; 
  • Adeilad neu safle sydd fel arfer yn codi tâl mynediad, ond a fydd yn hepgor y tâl ar yr achlysur hwn;
  • Adeilad neu safle sydd ar agor fel arfer (eglwys, llyfrgell, amgueddfa ac ati) ac a fydd yn cynnal digwyddiad arbennig (e.e. sgwrs, arddangosfa, mynediad i gofnodion a thrysorau);
  • Digwyddiad am ddim (taith gerdded, darlith, arddangosfa, cyngerdd, atgofion, digwyddiadau ail-greu hanesyddol) sydd mewn rhyw fodd yn ymgysylltu â'r dreftadaeth leol.

Y dyddiau cau ar gyfer rhaglen Drysau Agored yw:

  • 1 Mehefin: Cofrestru yn cau
  • 1 Awst: Lansio gwefan rhaglen Drysau Agored 
  • 1-30 Medi: Gŵyl Drysau Agored

Gellir cynnal y digwyddiad dros un diwrnod, penwythnos neu dros fis cyfan, ond rhaid iddo gael ei gynnal yn ystod mis Medi. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ar raglen Drysau Agored 2014 cliciwch yma, anfonwch neges e-bost i opendoors@wales.gsi.gov.uk neu dilynwch Cadw ar Twitter a Facebook i gael y newyddion diweddaraf!