Gwelliannau i Harbwr Caernafon yn helpu i adfywio’r dref

Dydd Iau 10 Ebrill 2014

Mae’r gwelliannau sy’n cael eu cynnal o amgylch harbwr hanesyddol Caernarfon yn gwneud y lle mwy bywiog a ffyniannus, meddai’r Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant.

Picture of Caernarfon Waterfront

Harbwr Caernarfon

Daeth y Gweinidog i ymweld â’r promenâd a Safle’r Ynys ar Gei Llechi i weld y gweliannau yno – gwaith pwysig i drwsio’r wal fôr, goleuadau modern newydd, arwynebau gwell a chelfi stryd arbennig sy’n cydweddu â’r lleoliad unigryw. Rhoddodd Llywodraeth Cymru £675,000 tuag at y gwaith i wella’r promenâd, a daeth £135,000 o’r cyllid hwnnw gan Cadw.

Bydd y gwaith a gynhelir yn gwella rhai o brif nodweddion hanesyddol y dref gan greu gofod cyhoeddus diogel a chyffyrddus a helpu i wella’r cysylltiad rhwng y cei a’r dref. Cynhelir gwaith i wella’r llwybrau seiclo a cherdded ar hyd y promenâd er mwyn eu cysylltu â llwybrau di-geir Lôn Eifion a Lôn Las Menai, sydd hefyd yn rhan o lwybr arfordir Cymru.

Mae arian wedi’i fuddsoddi hefyd ar ‘safle’r ynys’ hefyd – yno, cynhelir gwaith trwsio a gwella hollbwysig i ddiogelu a chadw nodweddion hanesyddol pwysig yr ardal hon, sydd mor allweddol i gynllun daearyddol tref Caernarfon a’r Cei.

Dywedodd y Gweinidog: "Mae gan Gaernarfon gymaint o atyniadau nodedig – y castell eiconig byd-enwog a’r golygfeydd godidog o’r Fenai. Mae angen cymryd mantais o’r cei a’r harbwr gan annog ymwelwyr i aros yn hirach yn y dref a mwynhau’r lleoliad gwych hwn."

"Mae angen cael y bobl leol i ymfalchïo yng nghyfoeth eu hanes hefyd. Bydd y newidiadau i’r harbwr yn helpu i wneud hyn drwy gynnig amgylchedd gwell i gerddwyr a beicwyr."

"Mae’r economi leol yn elwa hefyd am fod contractwyr a gweithwyr lleol yn cael cyfleoedd am waith."

Ymweliad y Gweinidog â Caernarfon yw’r cyntaf mewn cyfres o ymweliadau â phrosiectau yn y Gogledd dros y deuddydd nesaf. Mae Llywodraeth Cymru wedi helpu i ariannu pob un o’r prosiectau hyn.