Ymunwch â Cadw i fwynhau Cyffro’r Canoloesoedd y Pasg hwn

Dydd Gwener 20 Ionawr 2017

Pasg

Gall y rheini sy’n ymweld â safleoedd hanesyddol mwyaf trawiadol Cymru ymgolli mewn profiadau chwedlonol yn ystod penwythnos gŵyl banc y Pasg eleni (14–17 Ebrill 2017) wrth i wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) gyflwyno rhaglen lawn o ddigwyddiadau i’r teulu.

O helfeydd wyau Pasg mewn abatai Sistersaidd i arddangosfeydd ymladd mewn cestyll canoloesol, mae dros 20 o ddigwyddiadau cyffrous yn cael eu cynnal mewn safleoedd Cadw ledled Cymru yn ystod gwyliau’r Pasg eleni, sy’n cynnig adloniant i’r teulu cyfan.

Mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys Penwythnos Canoloesol y Pasg yng Nghastell Biwmares, a fydd yn rhoi cipolwg ar orffennol canoloesol y safle i ymwelwyr wrth i ddinasyddion, marchogion a ffigurau brenhinol o oes aur y castell ddychwelyd yno. Bydd gwesteion hyd yn oed yn cael cyfle i fod yn farchogion am y dydd a dysgu sut mae amddiffyn y castell rhag ymosodiadau’r gelyn.

Ddydd Sul y Pasg (16 Ebrill), caiff teuluoedd eu gwahodd i nifer o henebion eiconig Cadw, lle byddan nhw’n gallu mwynhau llwybrau a helfeydd wyau Pasg gyda chefndir hanesyddol trawiadol.

Bydd uchafbwyntiau eraill penwythnos llawn dop y Pasg yn cynnwys arddangosfeydd ymladd â chleddyfau, gwersi saethyddiaeth ac arddangosfeydd o arfau canoloesol yn Ffair Ganoloesol Castell Caerffili, a fydd yn mynd ag ymwelwyr yn ôl mewn amser i brofi amrywiaeth o ddigwyddiadau canoloesol gwefreiddiol.

Yn y cyfamser, bydd y rheini sy’n ymweld â Chastell Caerffili ddydd Sadwrn 15 Ebrill yn cael mwynhau ‘Gŵyl Hud a Lledrith a Chomedi’ ar y safle — lle bydd perfformiadau comedi a hud y stryd yn cael eu cynnal ar y llwyfan ganoloesol i ddathlu un o enwogion y dref, Tommy Cooper.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yng Nghymru: “2017 yw Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru, ac mae ymwelwyr a phobl leol yn cael eu hannog i ddathlu drwy ymweld â'r cestyll, y plastai, yr abatai a’r henebion cynhanesyddol chwedlonol ar hyd a lled y wlad.

“Mae dros ddwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â 128 o safleoedd Cadw bob blwyddyn, a gyda rhaglen lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau, mae penwythnos gŵyl banc y Pasg eleni yn gyfle gwych i fynd i'w harchwilio.”

Rhestr o Ddigwyddiadau: (Cymru gyfan)

Dydd Gwener 14 Ebrill — Dydd Llun 17 Ebrill
11am–4pm

Llwybr Wyau Pasg Cadbury’s yng Nghastell Cilgerran — mewn cydweithrediad â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Dewch draw i Gastell Cilgerran yn ystod penwythnos y Pasg i gymryd rhan yn Llwybr Wyau Pasg Cadbury’s, mewn cydweithrediad â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Bydd y rheini sy’n dod i'r digwyddiad yn cael arch-WY-lio Castell Cilgerran a chwblhau taith y Pasg i gael cyfle i ennill wy Pasg Cadbury's.

£2.00 ychwanegol am bob taith.

Dydd Sul 16 Ebrill
11am – 4pm

Helfa Wyau Pasg — Lleoliadau amrywiol

Gall teuluoedd ddod draw i un o 17 o safleoedd Cadw ddydd Sul y Pasg i gymryd rhan mewn helfa wyau Pasg. Bydd anrhegion y Pasg yn cael eu rhoi i’r plant cyntaf sy’n cymryd rhan felly caiff ymwelwyr eu hannog i gyrraedd yn fuan.

Ymhlith y safleoedd sy'n cymryd rhan mae: Castell Cricieth, Castell Biwmares, Castell Coch, Capel y Rug, Castell Caerffili, Castell Dinbych, Castell Cydweli, Castell Talacharn, Abaty Ystrad Fflur, Abaty Glyn y Groes, Castell Caernarfon, Castell Rhuddlan, Plas Mawr, Plas yr Esgob a Chastell Oxwich.

Dydd Sul 16 Ebrill
10am–4pm

Llwybr Wyau Aur Edward I yng Nghastell Conwy

Trefnodd Edward I bod dros 400 o wyau yn cael eu lliwio a bod haen aur yn cael ei rhoi arnynt ar gyfer y Pasg; a dydd Sul y Pasg eleni, bydd y rheini sy’n ymweld â Chastell Conwy yn cael cyfle i gymryd rhan yn Llwybr Wyau Aur Edward I. Pan fydd ymwelwyr yn cwblhau’r llwybr, byddan nhw’n cael wy aur eu hunain.

Dydd Sul 16 Ebrill — Dydd Llun 17 Ebrill
10am–4pm

Penwythnos Canoloesol y Pasg yng Nghastell Caerffili

Mae'r digwyddiad hwn, sy’n boblogaidd ymysg pobl o bob oedran, yn uchafbwynt yng nghalendr Cadw. Ceir yma weithgareddau amrywiol fel cael cyfle i roi cynnig ar saethyddiaeth, gemau canoloesol, arddangosfeydd ymladd milwrol ac arddangosfeydd arfau.

Dydd Sul 16 Ebrill
11am–4pm

Antur Ganoloesol yng Nghastell Harlech

Ewch yn ôl mewn amser yn ystod y Pasg eleni gyda hanes byw, gemau ac antur ganoloesol yng Nghastell Harlech.

Dydd Sul 16 Ebrill
11am–4pm

Hwyl y Pasg yng Nghastell Rhuddlan

Bydd ymwelwyr yn cael h-WY-l a sbri yn chwilio am gliwiau yn helfa wyau Pasg flynyddol y castell. Bydd y teuluoedd â phlant ifanc yn cael mwynhau gweithgareddau crefft y Pasg, gan gynnwys cyfle i addurno bonedi'r Pasg. Hefyd, bydd cwningen y Pasg yn sboncio o gwmpas y castell drwy’r dydd.

Dydd Gwener 14 Ebrill — Dydd Llun 17 Ebrill
10am–4pm

Y Brawd Tomos yn Abaty Tyndyrn

Camwch yn ôl mewn amser gyda’r Brawd Tomos i ddysgu sut beth oedd bywyd mynach yn Abaty Tyndyrn. Bydd brawd ystyriol a chymwynasgar yr abaty yn rhoi gwybodaeth o lygad y ffynnon am fywydau beunyddiol y mynachod, eu defodau a’u cyfrifoldebau.

Dydd Sadwrn 15 Ebrill
11am–4pm

Gŵyl Hud a Lledrith a Chomedi — dathlu Tommy Cooper yng Nghastell Caerffili

Fel rhan o Flwyddyn y Chwedlau, bydd Castell Caerffili yn cynnal gŵyl hud a lledrith a chomedi i ddathlu un o enwogion mwyaf y dref — Tommy Cooper. Caiff ymwelwyr fwynhau hud y stryd a gweld rhai o driciau gorau Tommy â’u llygaid eu hunain.

Dydd Sadwrn 15 Ebrill — Dydd Llun 17 Ebrill
11am – 4pm

Ail-greu’r Oesoedd Canol dros y Pasg yn Llys a Chastell Tre-tŵr

Bydd Ysgol King Edward yn Llys a Chastell Tre-tŵr drwy gydol penwythnos y Pasg, yn mynd ag ymwelwyr yn ôl mewn amser drwy gyfrwng amrywiaeth o arddangosfeydd hanes byw.

Dydd Sadwrn 15 Ebrill — Dydd Sul 16 Ebrill
11am–4pm

Llwybr Hwyaid y Pasg yng Nghaer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Bydd llwybr ‘Hwyaid y Pasg’ yn cael ei gynnal ym Maddonau Rhufeinig Caerllion yn ystod penwythnos gŵyl y banc. Bydd ymwelwyr yn cael her i ‘fachu’ cyfres o hwyaid ledled y safle er mwyn ennill balŵn siâp hwyaden a danteithion y Pasg i fynd adref gyda nhw. Hefyd, bydd ymwelwyr yn cael cyfle i addurno eu mygydau Rhufeinig eu hunain.

£2.00 am bob llwybr hwyaid. £1.50 i addurno mwgwd.

Dydd Sadwrn 15 Ebrill
11am–4pm

Llwybr Wyau Pasg a Phicnic Tedi Bêrs yng Ngwaith Haearn Blaenafon

Caiff ymwelwyr eu gwahodd i ddod â’u picnic Tedi Bêrs eu hunain a mwynhau prynhawn o adrodd straeon yn Stack Square. Hefyd, caiff plant gymryd rhan yn llwybr wyau Pasg y safle, a bydd y 200 o blant cyntaf i’w gwblhau yn cael gwobr y Pasg.

Dydd Sadwrn 15 Ebrill — Dydd Llun 17 Ebrill
11am–4pm

Penwythnos Canoloesol y Pasg yng Nghastell Biwmares

Bydd ymwelwyr yn camu’n ôl mewn amser yng Nghastell Biwmares yn ystod y Pasg eleni, gyda gweithgareddau amrywiol fel cael cyfle i roi cynnig ar saethyddiaeth, gemau canoloesol, arddangosfeydd ymladd milwrol ac arddangosfeydd arfau. Hefyd, bydd plant yn gallu mynd i ysgol swyddogol y castell ar gyfer milwyr i ddysgu sut mae amddiffyn y castell rhag ymosodiadau gan y gelyn.

Dydd Sadwrn 15 Ebrill — Dydd Llun 17 Ebrill
11am–4pm

Cofio’r Cyfnod Jurasig yng Nghastell Rhaglan

Bydd y rheini sy’n ymweld â Chastell Rhaglan yn cael cyfle i fwynhau tridiau o firi Oes y Cerrig, gan gynnwys gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan fel mynd am dro gyda’r deinosoriaid, llwybrau cynhanesyddol a pheintio wynebau.

Dydd Llun 17 Ebrill
10am–5pm

Helfa Wyau Pasg yn Llys a Chastell Tre-tŵr

Gall teuluoedd ddod draw i Lys Tre-tŵr i gymryd rhan mewn helfa wyau Pasg. Bydd anrhegion y Pasg yn cael eu rhoi i’r plant cyntaf sy’n cymryd rhan felly caiff ymwelwyr eu hannog i gyrraedd yn fuan.

I gael rhestr lawn o ddigwyddiadau’r Pasg, ewch i tudalen digwyddiadau, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.