Prosiect Etifeddiaeth Agincourt 600 Cymru

Dydd Iau 19 Tachwedd 2015

Grŵp Etifeddiaeth Agincourt 600 yn derbyn cyllid i gefnogi prosiectau yn datblygu stori saethyddion Cymru a brwydr Agincourt 1415

  • Llun o ddigwyddiad yng Nghastell Raglan

    Digwyddiad yng Nghastell Raglan

  • Llun o Llys a Chastell Tre-tŵr

    Llys a Chastell Tre-tŵr

  • Llun o Castell Raglan

    Castell Raglan

Llwyddodd Grŵp Etifeddiaeth Agincourt 600 Cymru i sicrhau £50,000 gan Gronfa Goffa Agincourt 600 i gynnal wyth prosiect bach yn Sir Frycheiniog, Sir Fynwy a Fforest y Ddena i ehangu gwybodaeth am y saethyddion o Gymru a fu'n ymladd yn y frwydr enwog ac i gyfathrebu'r stori'n well i bobl yr ardal, plant ysgol ac ymwelwyr.

Mae stori Agincourt yn ychwanegu dimensiwn newydd i dreftadaeth gyfoethog ac agweddau diwylliannol yr ardal ac yn dangos sut y daeth Harri V, a aned yng Nghastell Trefenyw, yn arweinydd blaenllaw. Mae’r stori hefyd yn rhoi cyd-destun i’r cysylltiadau rhwng ffigurau allweddol, gan gynnwys Harri V, Owain Glyndŵr, Dafydd Gam a William ap Thomas.

Gwerir y cyllid ar y prosiectau dilynol a chânt eu cyflawni erbyn 31 Mawrth 2016:

• Astudiaeth ymchwil hanesyddol yn y gymuned yn dynodi tystiolaeth berthnasol, yn hanesyddol ac yn anecdotaidd.
• Prosiect addysg dan arweiniad Amgueddfeydd Sir Fynwy a fydd yn gweithio gyda nifer fechan o ysgolion i animeiddio stori Agincourt.
• Prosiect addysg dan arweiniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ddatblygu sesiwn ddysgu ar stori Agincourt ar gyfer disgyblion mewn nifer o ysgolion yn ardal yr awdurdod.
• Prosiect addysg yn Eglwys Priordy'r Santes Fair, Y Fenni, i ddatblygu rhaglen ddysgu ar stori Agincourt a dynodi lle mae'n cysylltu gyda'r Cwricwlwm Cymreig.
• Datblygu'r dehongliad o stori Agincourt yng Nghadeirlan Aberhonddu.
• Trosi arddangosfa deithiol Agincourt Cymru i fformat digidol.
• Datblygu Llwybr Agincourt yn cysylltu lleoedd o ddiddordeb ar draws Sir Frycheiniog, Sir Fynwy a Fforest y Ddena.
• Ehangu'r ymgyrch cyhoeddusrwydd a gwefan Agincourt 600 Cymru  

Bu’r Grŵp Etifeddiaeth yn llwyddiannus yn bodloni meini prawf llym, ac roedd ei gais, a oedd o ansawdd uchel, yn dangos bod y frwydr a’i phwysigrwydd yn dod i sylw pobl a chymunedau na fyddent fel arall yn gwybod amdani ac, yn allweddol, mae’n cynnig cynnwys addysgol helaeth. Cydnabu pwyllgor cenedlaethol Agincourt 600 waith grwpiau cymunedol yn arwain at ac yn ystod y flwyddyn bwysig hon yn cysylltu'r stori, y lleoedd a'r bobl sy'n gysylltiedig â brwydr Agincourt yn yr ardal. Trefnwyd cyfres o 45 digwyddiad gan grwpiau a mudiadau cymunedol yn 2015 i goffau'r frwydr.

Esboniodd Paula Kitching, Rheolwr Prosiect Cronfa Goffa Agincourt 600: "Mae gwaith Agincourt 600 Cymru wedi'n helpu i godi proffil brwydr Agincourt ar ei 600 mlwyddiant a dangos rôl bwysig brwydr enwog Harri V yn hanes Prydain. Mae Cronfa Goffa Agincourt 600 yn falch iawn o gefnogi'r Grŵp Etifeddiaeth yn ei nod o ddatblygu dehongliad y stori leol ymhellach ac i gyrraedd mwy o bobl o bob oedran."

Dywedodd Syr Trefor Morris, Cadeirydd Grŵp Etifeddiaeth Agincourt 600 Cymru: “Mae’r cyllid yn ein galluogi i gasglu straeon lleol sydd â chysylltiadau â phobl a lleoliadau pwysig yn stori Agincourt gan hefyd roi hyn mewn cyd-destun yn y cyfnod hwn o hanes Cymru yn hanner cyntaf y 15fed ganrif, ac yn y cyfnod a arweiniodd at Ryfel y Rhosynnod.

Rydyn ni’n arbennig o frwydfrydig am y cyfle i helpu plant ysgol i ddysgu mwy am eu treftadaeth Gymreig. Mae’r gweithgareddau a’r digwyddiadau sydd wedi’u trefnu gan grwpiau cymunedol yn ystod 2015 wedi creu diddordeb nid yn unig yng Nghymru ond ym mhedwar ban byd. Rydyn ni’n gobeithio datblygu’r diddordeb hwn ymhellach i greu etifeddiaeth arbennig.”