Yn fawr o blaid treftadaeth. Yn fawr o blaid arlunio

Dydd Gwener 30 Medi 2011

Yn fawr o blaid treftadaeth. Yn fawr o blaid arlunio

Yn fawr o blaid treftadaeth. Yn fawr o blaid arlunio

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn annog ymwelwyr i roi pen ar bapur i weld eu creadigrwydd drostynt eu hunain yn ystod ymgyrch thema ‘Drawing Age’ Y Darlun Mawr 2011. Yn ystod mis Hydref, bydd wyth o safleoedd Cadw ledled Cymru yn cymryd rhan yn y cynllun sy’n cynnwys cyfres o weithdai. Y gobaith yw y bydd y rhain yn arwain at ymwelwyr yn creu eu gwaith celf eu hunain neu’n helpu i wneud gwaith celf.

Safleoedd Y Darlun Mawr 2011 yw Plas Mawr yng Nghonwy, Abaty Ystrad Fflur, Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Caerffili, Castell Rhaglan, Llys yr Esgob Tyddewi, Castell Conwy a Chastell Harlech.

Syniad y Darlun Mawr yn safleoedd treftadaeth Cadw yw annog artistiaid a grwpiau celf i weithio ac archwilio’r safle drwy nifer o gyfryngau, p’un a yw hynny drwy arlunio, paentio neu ffyrdd arbennig eraill o greu argraff. Mae’r thema gyffredinol yn hynod addas ar gyfer safleoedd Cadw gan nad oes ffordd fwyaf trawiadol o fynegi oedran na chyda chastell, Abaty neu adfail diwydiannol!

Gogledd Cymru
Ym Mhlas Mawr, Conwy (Hydref 1-16), caiff cystadleuaeth ‘Dylunio cerdyn post’ ei chynnal ar y cyd â stiwdio Blahdblah. Caiff y cerdyn buddugol, a gaiff ei ddewis gan Neil Rylance o Blahdblah Conwy, ei gyhoeddi fel argraffiad cyfyngedig. Yn ystod mis Hydref, bydd rhwbio pres ar gael yn y tŷ hefyd.

Bydd plant yn dylunio eu harfbais eu hunain yng Nghastell Conwy ddydd Llun 24 a dydd Mawrth 25 Hydref. Caiff esboniad o herodraeth ei roi gan y ceidwad a chaiff y plant eu hannog i arlunio ar darianau gwag a llyfrnodau a ddarperir gan y castell.

Yng Nghastell Harlech ddydd Mercher 26, ddydd Iau 27 a dydd Gwener 28 Hydref, bydd grŵp celf lleol yn creu delwedd o’r castell ar gynfas 12 metr o led ac yn gwahodd ymwelwyr i gymryd rhan drwy arlunio’r amlinell ac ychwanegu lliw. Caiff yr eitem orffenedig ei harddangos yn y castell.

Canolbarth Cymru
Bydd grŵp celf lleol yn gweithio yn Abaty Ystrad Fflur ddydd Mercher, 19 Hydref o dan arweinyddiaeth yr artist Tracy Ann Smith. Gan ddefnyddio dulliau amlgyfrwng, gludwaith a phastel, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn y gweithdy’n mynd o amgylch y safle’n casglu eu hargraffiadau o Ystrad Fflur ac yn annog ymwelwyr i gymryd rhan yn y prosiect hefyd. Caiff y canlyniadau eu harddangos yn yr Abaty. Caiff gweithdai eu cynnal am 11:00am a 1:30pm. Fe’ch cynghorir i gadw lle ymlaen llaw.

De Cymru
Bydd Gwaith Haearn Blaenafon yn croesawu’r artist diwydiannol adnabyddus, Goff Danter, ddydd Gwener 28 wrth iddo arwain cyfres o weithdai i annog archwilio’r gwaith haearn gyda phapur a phensil. Bydd nifer o artistiaid lleol yn gweithio gyda Goff ac yn annog ymwelwyr â’r safle i afael yn eu pen a’u pensil.

Yng Nghastell Caerffili o ddydd Llun 24 Hydref i ddydd Gwener 28 Hydref, caiff plant eu hannog i ddylunio eu harfbais a’u tarianau eu hunain y gallant eu gwneud a’u cadw, tra bod oedolion a phlant eraill yn archwilio’r castell drwy bensil a phaent gyda grŵp Celf Caerffili. Caiff gwobr ei rhoi am y paentiad gorau.

Caiff gweithdai arlunio Plu a Cheyrydd eu cynnal yn barhaus yng Nhastell Rhaglan ddydd Llun 24 Hydref gan ganolbwyntio ar adeileddau’r castell ac arddangosiad o adar ysglyfaethus a fyddai wedi cael eu defnyddio ar gyfer hela yno flynyddoedd mawr yn ôl.

Gorllewin Cymru
Cipio delweddau o Lys Esgob Tyddewi o ddydd Sadwrn 22 Hydref i ddydd Sul 30 Hydref fydd y dasg dan sylw gan ddefnyddio cynwysyddion tywod mawr ac eitemau a ganfyddir megis cerrig, plu, priciau a chortyn. Caiff pob cynhwysydd ei leoli’n agos at nodwedd benodol ar y safle megis ffenestr neu ddrws. O ganlyniad, bydd y ddelwedd yn newid wrth i’r diwrnod fynd yn ei flaen gan adlewyrchu canfyddiadau unigolion o’r safle. Caiff lluniau o’r canlyniadau eu tynnu ar ddiwedd bob dydd a chânt eu harddangos ar y safle.

Mae’r Darlun Mawr yn ymgais i annog mwy o bobl i arlunio ac i ddefnyddio arlunio fel ffordd i bobl archwilio’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol. P’un a ydych yn rhoi pensil ar bapur am y tro cyntaf neu’ch bod yn arluniwr brwd gydol oes, mae’r Darlun Mawr wedi’i ddylunio ar gyfer pob lefel gallu – y peth pwysicaf yw ailafael yn y bwrdd llunio!