Elfennau newydd yn Ninbych

Dydd Mawrth 10 Ebrill 2012

Dinbych ganolfan ymwelwyr newydd ar agor, ar yr amod y castell gyda hyd diweddaraf cyfleusterau

Castell Dinbych

Elfennau newydd yn Ninbych

Mae canolfan ymwelwyr newydd Dinbych ar agor, gan ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf i'r castell. Mae dyluniad yr adeilad yn cynnwys sawl nodwedd sy'n ystyriol i'r amgylchedd - megis pwmp gwres o'r ddaear, paneli solar sy'n cynhyrchu trydan, to gwyrdd â sedwm wedi'i blannu arno a goleuadau LED drwyddo draw - ond mae hefyd yn cynnig siop gynhwysfawr, caffi bar a theras ac ardal ddehongli amlsynhwyraidd.

Mae hanes Dinbych yn hir a diddorol, o'i dechreuad fel llys tywysogion Gwynedd, drwy gyfnod adeiladu'r castell gan Henry de Lacy ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg, hyd at y gwarchae chwe mis o hyd yn ystod y Rhyfel Cartref. Mae offer dehongli newydd ar waith i adrodd yr hanes hwnnw ac i ddatgelu cymhlethdod y castell a'i soffistigeiddrwydd fel cartref palasaidd yn ogystal â chaer fawreddog. Mae hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd Dinbych yn y naratifau mwy o faint a nodwyd yng nghynlluniau dehongli Cymru gyfan ar gyfer Tywysogion Gwynedd a Chestyll a Muriau Tref Edward I.

Mae'r dehongliad newydd, sydd wedi'i deilwra at anghenion a diddordebau'r teuluoedd niferus sy'n ymweld â'r castell, yn dechrau cyn gynted ag y byddwch yn camu i'r porthdy tri th?r godidog. Bydd twrw'r porthcwlis yn codi a chamau trymion y milwyr yn ymdeithio yn eich atgoffa eich bod mewn cadarnle mawreddog a phwerus.

Ar ôl cyrraedd, bydd ffilm fer yn y ganolfan ymwelwyr yn eich cyflwyno i dri chymeriad cart?n - Huw, gwarchodwr y castell; Tom, gwas y gegin; ac Eleanor ifanc (cymeriad yn seiliedig ar ferch cefnder Henry de Lacy, sef Iarll Gilbert de Clare, a wyres Edward I) - sy'n helpu i ddod â hanes y castell yn fyw.

Bydd llwybrau yn cynnwys pob un o'r tri chymeriad yn helpu plant a'u teuluoedd i ddarganfod prif nodweddion y castell a'i gorneli cudd cyfareddol. Bydd gan bob cymeriad safbwyntiau a chanfyddiadau gwahanol o'r castell, gan greu profiad amlhaenog a chofiadwy.

Os byddai'n well genych archwilio'r castell ar eich pen eich hun, mae paneli dehongli newydd wedi'u darparu ar eich cyfer yn cynnwys adluniadau a thestunau bywiog a diddorol yn esbonio bywyd y bobl a oedd yn byw ac yn gweithio yn y castell. Ceir arddangosfa hefyd o'r arteffactau canoloesol a ganfuwyd wrth wneud gwaith cloddio yn y castell a chasgliad o wrthrychau replica y gellir eu trin a'u trafod.

Mae'r deunydd dehongli newydd yn ymestyn i'r ardaloedd cyfagos hefyd, gan gynnwys muriau'r dref ac Eglwys Arglwydd Caerl?r. Mae'r paneli yn nodi'r cysylltiadau pwysig rhwng y castell a'r dref - sy'n hanfodol er mwyn deall hanes cyfoethog Dinbych yn gyffredinol.

Ariannwyd y ganolfan ymwelwyr a'r deunydd dehongli newydd drwy Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw, sydd werth £19 miliwn ac a ariennir gan arian Ewropeaidd ac a ategir o £8.5 miliwn gan Gronfa  Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.