Y Fflint i gynnal digwyddiad cymunedol am ddim i ddathlu lansio Llwybr Arfordir Cymru

Dydd Iau 19 Ebrill 2012

Bydd Y Fflint yn nodi’r agor swyddogol ar Lwybr Arfordir Cymru ar Ddydd Sadwrn, 5 Mai, gan arddangos arfordir Cymru ar ei orau.

Map o'r Llwybr Arfodir Cymru - Cadw

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i fynychu’r digwyddiad a dathlu’r prosiect carreg filltir cyffrous hwn i Gymru. Yn y dathlu cymunedol bydd busnesau a chynhyrchwyr bwyd a diod lleol, grwpiau o’r gymuned a diddanwyr yn dod at ei gilydd yng Nghastell y Fflint i nodi agor y llwybr arfordir sy’n 870 milltir (1400km) o hyd a hyrwyddo’r hyn sy’n cael ei gynnig ar hyd arfordir trawiadol Cymru.

Bydd Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg o'r gororau yn y gogledd, i Gas-gwent yn y de. Pan fydd ar agor, hwn fydd y llwybr arfordirol parhaus cyntaf yn y byd i fynd o amgylch gwlad a bydd 24 o safleoedd anhygoel Cadw i gerddwyr eu mwynhau ar y ffordd. O gastell mawreddog y Fflint yn y gogledd i gastell prydferth Cricieth ar Benrhyn Llŷn i gestyll Oxwich, Ogwr a Chas-gwent yn y deheubarth, mae'r llwybr yn llawn trysorau cudd i'w darganfod ar hyd y daith. 

Bydd yr achlysur yn dechrau tua 11.00 y bore a bydd perfformwyr fel Côr Meibion y Fflint a Band Ceilidh Moincoin yno ar y prif lwyfan. Bydd yr adloniant i’r plant yn cynnwys gweithdai hud a lledrith ac adroddwr chwedlau yn dweud hanesion am yr arfordir.

Bydd y grwpiau a’r cyrff sy’n cynnig gwasanaethau ar hyd Llwybr Arfordir Cymru yn hyrwyddo’u gwaith ac yn rhoi golwg ichi arno mewn ‘Arddangosfa Arfordir’ arbennig. Bydd cynhyrchwyr bwyd a diod lleol hwythau yno i roi ‘Blas ar yr Arfordir’ i’r ymwelwyr wrth roi cyfle i brofi eu nwyddau a’u cynnyrch.

Fel rhan o’r dathliadau mae Cerddwyr Cymru yn trefnu’r Daith Gerdded Arfordirol Fawr Gymreig. Cynhelir teithiau cerdded ar draws Cymru i gyd-fynd â’r lansio ac anogir aelodau’r cyhoedd i gymryd rhan a chael profi hyfrydwch arfordir Cymru. Ceir manylion am y teithiau cerdded sy’n cael eu trefnu ar wefan Cerddwyr Cymru (www.ramblers.org.uk).

Mae Llwybr Arfordir Cymru wedi ei ddatblygu gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC), un ar bymtheg o awdurdodau lleol a dau Barc Cenedlaethol. 

Yn ychwanegol at yr ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r awdurdodau lleol ar hyd yr arfordir o tua £2 filiwn y flwyddyn, mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi dyrannu bron i £4 miliwn dros bedair blynedd i gefnogi’r prosiect.