Cerddwyr yn teithio o’r Dwyrain diwydiannol i’r Gorllewin barddonol i ddathlu’r Gemau Olympaidd

Dydd Iau 05 Gorffennaf 2012

Mae Crochan a Ffwrnais, sef cyfres o ddigwyddiadau amlwg gan Lywodraeth Cymru i groesawu rhan arall o’r Olympiad Diwylliannol, yn dod i Dyddewi. Ar ôl taith gerdded 22 diwrnod ar draws Cymru, bydd y pererinion yn cael eu croesawu i’r ddinas ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf am 1.30pm gan ffanfferau, cerddoriaeth a gwaith celf a grëwyd gan gannoedd o blant lleol.

Pererindod 2012 — Priordy Llanddewi Nant Hodni

Pererindod 2012 — Priordy Llanddewi Nant Hodni

Dechreuodd y grŵp ymroddgar o artistiaid a storïwyr eu taith ym Mhriordy Llanddewi Nant Hodni, ger y ffin â Lloegr, ac maen nhw wedi pasio safleoedd hynafol, ffynhonnau sanctaidd a henebion Cadw er mwyn cyrraedd Palas yr Esgob yn Nhyddewi ddydd Sadwrn.

Mae’r daith gerdded uchelgeisiol wedi cysylltu pump o safleoedd Cadw – Gwaith Haearn Blaenafon, Cestyll Caerffili, Talacharn a Chydweli a Phalas yr Esgob yn Nhyddewi. Bydd  dyfodiad y pererinion i Dyddewi ar 7 Gorffennaf yn cyd-daro â dathliad mawreddog a gorymdaith trwy Dyddewi, sy’n ymadael o  Oriel y Parc, gan arwain trwy’r ddinas a dod i ben ym Mhalas yr Esgob gyda dathliad o gerddoriaeth, bwyd a dawns.

Un arall o weithgareddau Crochan a Ffwrnais yw Dymuniadau’r Cymry, sy’n cynnwys pobl ifanc o ysgolion ledled Cymru a Lloegr sydd wedi bod yn dod i Dyddewi i gymryd rhan yn y prosiect treftadaeth creadigol yma.

Drwy Dymuniadau’r Cymry, sy’n brosiect ar y cyd rhwng Crochan a Ffwrnais a Ffermydd i Blant y Ddinas ar fferm Treginnis Isaf, mae’r bobl ifanc yn dangos beth mae hanes a threftadaeth Cymru’n ei olygu iddyn nhw a hynny drwy beintio ac addurno ‘carreg aur’ yn lliwiau Dewi Sant, sef aur, du a gwyn, gan osod eu dyluniad eu hunain a’u neges bersonol ei hunain arni - eu dymuniad nhw. Bydd y cerrig yn cael eu gadael wedyn ym Mhalas yr Esgob yn Nhyddewi fel rhan o osodiad Celtaidd.

Mae Pererindod Dewi Sant 2012 yn un o wyth o ddigwyddiadau Crochan a Ffwrnais, fydd yn adrodd straeon hynod mewn mannau hynod yn rhai o safleoedd eiconig Cadw rhwng y 16 Mehefin â 17 Gorffennaf. Bydd miloedd o bobl ifanc yn rhannu hanes lliwgar eu cenedl o’r dechrau chwedlonol i’r cyfnod modern gydag ymwelwyr o bedwar ban byd. Ar y ffordd fe fyddan nhw’n darganfod amrywiaeth, sgiliau a thalentau’r 17,000 o bobl ifanc ac artistiaid fydd yn cymryd rhan. 

Mae Crochan a Ffwrnais yn bartneriaeth rhwng Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r prosiect yn rhan o Grym y Fflam, a chafodd ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y Deyrnas Unedig, elusen annibynnol sy’n creu gwaddol barhaus o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 trwy ariannu talentau lleol i ysbrydoli creadigrwydd ar draws y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Clare Williams, rhaglennydd digwyddiadau creadigol Crochan a Ffwrnais: ‘Mae’r daith gorfforol hon ar draws de Cymru wedi bod yn gyfle i bobl ddod at ei gilydd a gwerthfawrogi’r tirlun trawiadol. Yn ogystal â chysylltu gyda natur, treftadaeth a chelf.   

Mae Clare yn parhau: ‘Bydd y daith gerdded yn dod i ben ar 7  Gorffennaf gyda gorymdaith drwy’r ddinas, yn cael ei harwain gan anifeiliaid a gysylltir â bywyd Dewi Sant, rhostio mochyn, baneri, clychau  a drymiau. Bydd yr orymdaith yn mynd trwy’r Eglwys Gadeiriol ac yna i Balas yr Esgob am ddathliad o gerddoriaeth, bwyd a dawns.’  

Dywedodd Andrew Dugmore, un o dywyswyr Pererindod 2012: ‘Mae’n gyfle gwych i ail-greu’r daith pererinion enwog hon. Bydd taith 2012 yn un arbennig wrth i ni gerdded a sgwrsio, codi gwersyll gyda’n gilydd a rhannu prydau bwyd, yn ogystal â chynnig cân neu stori i’r bobl y byddwn yn eu cwrdd ar y ffordd. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at wneud y daith hon ac rydw i’n gobeithio y bydd eraill yn cael eu hysbrydoli i ddilyn ôl ein traed. Rydyn ni wrth ein bodd i fod yn cymryd rhan yn y dathliadau Olympaidd gwych yma, mae’n gyfle ffantastig i ni ac i bawb sy’n cymryd rhan.’

Dywedodd Isabelle Hughes (15) o Ysgol Dewi Sant yn Nhyddewi: ‘Mae wedi bod yn hwyl garw gweithio ar y prosiect Crochan a Ffwrnais. Rydw i wedi dysgu llawer wrth weithio gyda’r artist lleol oedd yn cymryd rhan, ac mae’n wych bod yn rhan o rywbeth mwy a dathlu’r Gemau Olympaidd yma yng Ngorllewin Cymru.’

Am fwy o wybodaeth am Bererindod 2012 ewch i wefan Pererindod 2012 ac i ymuno â’r daith gerdded ewch i wefan Ramblers Cymru

Mynediad am ddim i Balas yr Esgob, Tyddewi gyda band arddwrn. Ar gael o info@orielyparc.co.uk neu ffoniwch 01437 720 392.

 

Mae Cadw wedi gosod her i bobl i fynychu cynifer o ddigwyddiadau â phosibl er mwyn cael y cyfle i ennill un o bump aelodaeth flynyddol ar gyfer teulu. Am fanylion am sut i gymryd rhan mynnwch daflen Crochan a Ffwrnais mewn safle sy’n cymryd rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am Crochan a Ffwrnais a sut y gallwch gymryd rhan, ewch i dudalen Crochan a Ffwrnais ar ein gwefan, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu ar Twitter.

Dilynwch y daith ar-lein #CF12