Hanesydd brwd yn cwblhau her bersonol drwy ymweld â holl safleoedd Cadw ledled Cymru

Dydd Gwener 07 Medi 2012

Hanesydd brwd yn cwblhau her bersonol drwy ymweld â holl safleoedd Cadw ledled Cymru

Hanesydd brwd yn cwblhau her bersonol drwy ymweld â holl safleoedd Cadw ledled Cymru

Mae brwdfrydedd Carl Morton (47) o Gaerdydd dros hanes Cymru, wedi ei arwain o'r diwedd i gwblhau her bersonol drwy ymweld â'r holl safleoedd i ymwelwyr sy'n cael eu hysbysebu gan Cadw ledled Cymru. Ar ôl ymweld â Chastell Caerffili ychydig dros bum mlynedd yn ôl, ymgymerodd Carl â'r her o fynd i weld pob un o'r 128 o henebion, palasau a safleoedd diwydiannol sy'n cael eu hysbysebu, a cyrhaeddodd y safle olaf ar ei restr yr wythnos hon, sef Castell Biwmares ar Ynys Môn.

Mae Carl bob amser wedi ymddiddori mewn hanes, gan ymweld â safleoedd treftadaeth drwy'r Deyrnas Unedig i gyd.  Esboniodd Carl sut cododd her Cadw: "Roeddwn i'n ymweld â Chastell Caerffili ryw bum mlynedd yn ôl a dyma brynu un o fapiau Cadw yn y siop, map oedd yn rhestru pob safle yng Nghymru.  Es i â'r map adre a marcio'r safleoedd roeddwn i wedi ymweld â nhw yn barod - tua dwsin, a dyna pryd y gosodes i'r her o fynd i weld pob un arall!"

Aeth Carl yn ei flaen: "Ar y dechrau roedd hi'n eitha hawdd achos y rhai lleol i gyd wnes i ar y dechrau, ond wedyn wrth i amser fynd heibio roedd rhaid dechrau teithio a threulio'r penwythnos.  Dechreues i fynd i aros y penwythnos yn y Gogledd, y Gorllewin a'r Canolbarth er mwyn dechrau gweld y cyfan o'r safleoedd roeddwn i heb ymweld â nhw. Dwi wedi cyfri fy mod i wedi teithio rhyw 3,000 o filltiroedd i ymweld â'r safleoedd i gyd. Mae wedi bod yn ffordd wych i ddod i nabod y wlad, ac mae pob ymweliad wedi gadael imi weld nid yn unig yr henebion gwych yng Nghymru ond hefyd y trefi, y pentrefi  a'r wlad hardd o'u hamgylch, a lleoedd diddorol eraill i ymweld â nhw yn y gwahanol ardaloedd.

"Wrth ymweld â safleoedd Cadw dros y blynyddoedd, mae'r holl staff sy'n gweithio ar y safleoedd wedi bod yn anhygoel o gyfeillgar a pharod eu cymwynas, ac maen nhw wastad mor frwd i rannu eu gwybodaeth.  Rwy'n cofio mynd i D? Canoloesol Penarth yng Ngwynedd, a phan gyrhaeddes i roedd y safle wedi cau, Ond gan fy mod i wedi teithio mor bell, dyma'r ceidwad yn aros ar ei ffordd allan ac ailagor y t? a rhoi taith bersonol imi.  Ac yng Nghastell Rhuddlan, Sir Ddinbych, rhoddodd un o'r ceidwaid ei chot imi gan ei bod yn arllwys y glaw.  Dim ond profiadau cadarnhaol dwi wedi'u cael wrth ymweld â safleoedd Cadw."

Dywedodd Lucy O'Donnell, Dirprwy Gyfarwyddwr Ymgysylltu Cyhoeddus a Llywodraethiant Cadw: "Roedden ni wrth ein bodd pan ffoniodd Carl i ddweud ei fod e wedi ymgymryd â'r her o ymweld â'n safleoedd ni i gyd.  Fel y dywedodd Carl, mae'r mathau o safleoedd yn ein gofal ni yn amrywiol iawn ac yn rhoi cyfle i'r bobl leol a'r ymwelwyr ddeall hanes gwych Cymru yn iawn."

Aeth Lucy yn ei blaen: "I wobrwyo Carl, mae Cadw yn cynnig aelodaeth deulu iddo am flwyddyn yn rhad ac am ddim, a bydd hynny nid yn unig yn rhoi hawl iddo fynd am ddim i holl safleoedd a digwyddiadau Cadw, ond bydd hefyd yn cael manteision aelodaeth, fel cylchgrawn Etifeddiaeth y Cymry dair gwaith y flwyddyn, gostyngiadau wrth brynu nwyddau yn siopau anrhegion Cadw a mynediad hanner pris i safleoedd English Heritage a Historic Scotland a mynediad am ddim i eiddo Manx National Heritage. Mae aelodaeth o Cadw nid yn unig yn gyfle gwych i gefnogwyr treftadaeth grwydro amgylchedd hanesyddol Cymru, ond mae'r aelodau hefyd yn helpu i ddiogelu treftadaeth Cymru i genedlaethau'r dyfodol." 

Os ydych chi'n meddwl rhoi cynnig ar yr her yma, manteisiwch ar aelodaeth Cadw.  Nid yn unig y cewch chi fynediad am ddim i holl safleoedd Cadw, ond arbedion gwych hefyd ar fynediad i safleoedd English Heritage a Historic Scotland. Mae sawl pecyn aelodaeth Cadw ar gael. Mae'r prisiau'n amrywio o £15.30 i blentyn a £23.45 i berson h?n, i £36.70 i oedolyn a £41.80 i deulu.

Mae Tocyn Crwydro Cadw hefyd yn ffordd rad i grwydro'r doreth o atyniadau hanesyddol sydd gan Gymru. Mae'r tocynnau hyn yn rhoi rhyddid i grwydro cynifer o atyniadau hanesyddol Cadw* ag y mae'r ymwelwyr yn dymuno neu yn gallu eu cynnwys yn ystod ymweliad â Chymru.

Gall y tocyn tri diwrnod gael ei ddefnyddio mewn unrhyw gyfod o saith diwrnod a gall y tocyn saith diwrnod gael ei ddefnyddio mewn unrhyw gyfnod o 14 diwrnod.  Mwyaf i gyd y defnyddir y tocyn, mwyaf i gyd fydd yr arbedion. Mae Tocynnau Crwydro Cadw ar gael ar safleoedd Cadw* ac yn cael eu gwerthu fel tocynnau unigol i oedolion; i ddau oedolyn neu i deulu.

Mae tocyn crwydro tri diwrnod yn costio £13.20 (un oedolyn), £20.30 (dau oedolyn) neu £28 (teulu) ac mae'r tocyn saith diwrnod yn costio £19.85 (un oedolyn), £31.60 (dau oedolyn) a £38.75 (teulu**).

*Atyniadau Hanesyddol: Abaty Glyn y Groes, Abaty Tyndyrn, Abaty Ystrad-fflur, Amgueddfa Cerrig Margam, Capel y Rug, Castell Biwmares, Castell Caerffili, Castell Caernarfon, Castell Carreg Cennen, Castell Cas-gwent, Castell Cilgerran, Castell Coch, Castell Conwy, Castell Cricieth, Castell Cydweli, Castell Dinbych, Castell Dolwyddelan, Castell Harlech, Castell Oxwich, Castell Rhaglan, Castell Rhuddlan, Castell Talacharn, Castell Weble, Llys a Chastell Tret?r, Llys yr Esgob, Llandyfái, Llys Esgob Tyddewi, Plas Mawr - y T? Trefol o oes Elizabeth, y Castell Gwyn.

**2 oedolyn a phob plentyn neu ?yr neu wyres 16 oed neu lai.