Rhaglen Addysg Cadw yn ôl i roi Dechrau da i Dymor Ysgolion Cymru

Dydd Gwener 21 Medi 2012

Rhaglen addysg Cadw yn ôl i roi dechrau da i dymor ysgolion Cymru

Rhaglen addysg Cadw yn ôl i roi dechrau da i dymor ysgolion Cymru

Mae’r flwyddyn academaidd yn dechrau ac mae athrawon yng nghanol eu cynlluniau i baratoi’r disgyblion at brofiadau newydd a fydd yn ennyn eu diddordeb drwy gydol y flwyddyn, ac yn sicrhau eu bod yn bodloni targedau’r cwricwlwm cenedlaethol.  Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn cynnig rhaglen o weithgareddau addysgol ar safleoedd ledled y De-ddwyrain a fydd nid yn unig yn cynnwys disgyblion mewn ffordd hwyliog, ddifyr ond hefyd yn ateb gofynion Cyfnodau Allweddol 2 a 3.

Mae rhaglenni addysgol Cadw yn gysylltiedig â’r cwricwlwm ac yn cynnig profiadau dysgu o safon i athrawon a disgyblion y tu allan i’r dosbarth.

Bydd gweithgareddau addysgol difyr Cadw yn helpu i ddatblygu sgiliau mewn llythrennedd, hanes a chwarae rôl, gan ennyn diddordeb y disgyblion yn eu treftadaeth, eu hanes a’r celfyddydau a hynny mewn amgylchedd gwefreiddiol. Mae Cadw hefyd yn cynnig amrywiaeth o adnoddau addysgol am ddim ar y we, i’w defnyddio cyn ymweliadau ac ar ôl ymweliadau.

Mae gweithdai addysgol Cadw yn cael eu cynnal ar bump o safleoedd trawiadol Cymru. Mae Castell Cas-gwent, Castell Caerffili, Gwaith Haearn Blaenafon, Llys Tretŵr a Thref Rufeinig Caer-went i gyd yn cynnig storïau difyr, ac mae’r gweithgareddau addysgol yn helpu i ddod â hanes yn fyw.

Castell Cas-gwent
Cafodd Cas-gwent ei godi i ddiogelu’r ffin â Chymru, ac mae’n dangos tystiolaeth glir o rolau amrywiol cestyll yn yr oesoedd canol a sut y cawson nhw eu haddasu wedyn i gael eu defnyddio a’u meddiannu.  Ar yr ymweliad, bydd y disgyblion nid yn unig yn cael cyfle i grwydro’r castell a’i diroedd, ond fe fyddan nhw hefyd yn helpu un o forynion y castell y baratoi Siambr yr Iarll ar gyfer ymweliad gan y Fonesig Alicia de Bigod ym 1294. Nod yr ymweliad yw helpu i astudio Oes y Tywysogion, ac yn arbennig datblygu sgiliau hanes a sgiliau ymchwilio.  

Castell Caerffili
Mae Castell Caerffili, yr ail gastell mwyaf ym Mhrydain, yn gweithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa’r Tŷ Weindio, Tredegar Newydd, i gynnig profiad canoloesol i ysgolion. Yn y castell mae’r disgyblion yn dysgu am foesgarwch, bwyd a diod yr oesoedd canol yn ogystal â chwarae rôl i baratoi’r Neuadd Fawr at wledd, ac yn yr amgueddfa mae’r disgyblion yn dysgu am gartref un o Dywysogion Cymru drwy droi’n dditectifs canoloesol, unwaith eto gan eu helpu i astudio Oes y Tywysogion.  

Gwaith Haearn Blaenafon
Mae amryw o sesiynau addysgol, rhai mewn partneriaeth â Chanolfan Dreftadaeth Blaenafon, ar gael yng Ngwaith Haearn Blaenafon, lle gall y disgyblion sicrhau gwell dealltwriaeth o fywyd gwaith dynion a menywod yn ystod y chwyldro diwydiannol. Mae’r disgyblion yn mynd ar daith o amgylch y gwaith haearn yng nghwmni un o’r gweithwyr, ac yn gwneud gweithgareddau yn Siop y Cwmni, yn ogystal â chael blas ar fywyd mewn ystafell ddosbarth yng nghyfnod Victoria.

Llys Tre-tŵr
Mae gweithgareddau addysgol Llys Tre-tŵr yn helpu i astudio bywyd y Tuduriaid. Mae’r disgyblion yn cael eu croesawu gan un o’r gweision ac yn mynd ar daith o amgylch y tŷ a’r ardd fel petaen nhw’n weision eu hunain.  Wedyn ceir gweithgareddau ymarferol yn y gegin a’r neuadd, yn ogystal â darganfod yr arteffactau yn y gist o drysorau Tuduraidd.

Tref Rufeinig Caer-went
Ceir ystod eang o deithiau, cyflwyniadau a gweithgareddau yn Nhref Rufeinig Caer-went, a all gael eu teilwra at grwpiau addysgol o Gyfnod Allweddol 2 hyd at lefel ôl-raddedig.  Gall disgyblion ifanc CA2 gymryd rhan wrth chwarae rôl yn y deml a’r basilica, a clywed cyflwyniadau yn yr ysgubor sy’n canolbwyntio ar fywyd bob dydd mewn tref Rufeinig.

Cymerodd disgyblion o Ysgol Gymraeg Caerffili ran yng ngweithdy addysg Oes y Tywysogion yng Nghastell Caerffili a’r Tŷ Weindio y llynedd.  Dywedodd Karen Griffiths, athrawes blwyddyn 6 yn Ysgol Gymraeg Caerffili: 'Roedd y trip diwrnod i Gastell Caerffili yn wych.  Roedd y disgyblion wrth eu bodd a dysgon nhw doreth o bethau am eu hanes lleol, yn ogystal â magu eu dealltwriaeth gyffredinol o fywyd yr oesoedd canol. Roedd y gweithgareddau amrywiol yn y Tŷ Weindio, gan gynnwys heboga, llawysgrifen ganoloesol, arfwisgoedd a dillad yn ennyn diddordeb y plant drwy’r amser ac yn sicrhau eu bod nhw wedi cael cip gwirioneddol ar fywyd canoloesol.

Fel ysgol cyfrwng Cymraeg, roedd hi’n wych hefyd fod y gweithdy wedi cael ei roi drwy’r Gymraeg, sef rhywbeth sy ddim ar gael bob amser.'

Dywedodd Adrienne Wood, Rheolwr Dysgu Gydol Oes Cadw yn y De: 'Nod y gweithdai yma yw cynnwys y bobl ifanc yn eu treftadaeth a’u safleoedd hanes lleol yn ogystal ag ateb gofynion y cwricwlwm cenedlaethol a hynny drwy gysylltu treftadaeth, hanes a’r celfyddydau mewn ffordd addysgol.  Mae hefyd yn bwysig ehangu dealltwriaeth y genhedlaeth nesaf o’n treftadaeth ni, gan mai nhw yw ceidwaid y dyfodol.'

Mae Cadw wrthi’n datblygu eu rhaglen Dysgu Gydol Oes, gan fwriadu cynnwys rhagor o weithgareddau addysgol i gyd-fynd â meysydd llafur y Cyfnod Sylfaen, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru, Addysg Bellach, Addysg Uwch yn ogystal ag Addysg Oedolion. Dywedodd Erin Robinson, Rheolwr Dysgu Gydol Oes Cadw yn y Gogledd: 'Mae gan safleoedd Cadw botensial nid yn unig ar gyfer hanes Cyfnod Allweddol 2, ond ar gyfer llawer mwy o bynciau trawsgwricwlaidd fel mathemateg, daearyddiaeth, ieithoedd, gwyddoniaeth, technoleg, celf a dylunio a mwy.  

Aeth Erin ymlaen: 'Yn y pynciau hyn mae yna gyfle hefyd i ymdrin â sgiliau fel y Cwricwlwm Cymreig, Cymru, Ewrop a’r Byd, a hefyd Gyrfaoedd a Byd Gwaith.  Mae Cadw hefyd yn awyddus i roi cyfleoedd i grwpiau addysgol y tu allan i addysg iau, ac rydyn ni’n annog unrhyw un a fyddai’n hoffi cydweithio â ni neu helpu i ddylanwadu ar y gweithgareddau i ddod i gysylltiad â’r tîm.'

I wneud unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag Adrienne Wood, Rheolwr Dysgu Gydol Oes Cadw yn y De, ar 01443 336142 neu anfonwch neges e-bost at Adrienne.Wood2@Cymru.GSI.Gov.UK  neu Erin Robinson, Rheolwr Dysgu Gydol Oes Cadw yn y Gogledd ar 03000 625843 erin.robinson@cymru.gsi.gov.uk

Chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter i gael rhagor o newyddion.

Rhaglen addysg Cadw

Paratoi at yr Arglwyddes, Castell Cas-gwent
• CA2 a CA3 – helpu i astudio Oes y Tywysogion.
• Dau weithgaredd addysgol sy’n paratoi 45 munud yr un.
• Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
• Helpwch un o forynion y castell i baratoi Siambr yr Iarll at ymweliad gan y Fonesig Alicia de Bigod, ym 1294 a phrofi bywyd yr oesoedd canol drwy gyfrwng copïau o arteffactau.
• Cost: £2.50 y disgybl, yr oedolion sydd gyda nhw am ddim.
• I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch: 01291 624 065.

Gweision y Castell, Castell Caerffili
• CA2 a CA3 – helpu i astudio Oes y Tywysogion.
• Gweithgaredd addysgol 90 munud, neu ddiwrnod llawn gan gynnwys crwydro’r castell. Cewch ddod â mwy nag un dosbarth a’u rhannu’n grwpiau o 30.
• Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
• Dysgwch am wleddoedd mewn castell Eingl-Normanaidd, gan gynnwys moesgarwch, bwyd a diod yr oesoedd canol, a phwy yw pwy yng nghartref un o Dywysogion Cymru yn yr amgueddfa.
• Cost: £2.50 y disgybl, yr oedolion sydd gyda nhw am ddim.
• I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch: 029 2088 3143.

Bywydau Gweithwyr, Gwaith Haearn Blaenafon a Chanolfan Dreftadaeth Blaenafon
• CA2 a CA3 - helpu i astudio’r newidiadau ym mywydau bob dydd pobl yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
• Taith o amgylch y Gwaith Haearn yng nghwmni un o’r gweithwyr, cyfle i wneud gweithgareddau yn Siop Gwmni y Gwaith Haearn, profi bywyd mewn dosbarth yng Nghyfnod Victoria yn y Ganolfan Dreftadaeth, a rhagor o weithgareddau dan eich arweiniad chi’ch hun yn y Gwaith Haearn - defnyddio ciwbiau anferth y pos ffotograffig i greu lluniau mawr o’r Gwaith Haearn er mwyn cymharu a chyferbynnu, neu ystyried agweddau ar waith y Gwaith Haearn drwy edrych ar y Mannau Darganfod.
• Cost: £5.00 am bob diwrnod cyfan /£2.50 am bob hanner diwrnod i bob disgybl.
• I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch: 01495 792 615 (y Gwaith Haearn) neu 01495 742333 (Canolfan Dreftadaeth Blaenafon).

Tref Rufeinig Caer-went
• Addas o CA2 i lefel ôl-raddedig - helpu i astudio bywyd y Rhufeiniaid.
• Ystod eang o deithiau, cyflwyniadau a gweithgareddau yn unswydd i’r grwpiau addysgol, gan gynnwys chwarae rôl i grwpiau CA2 yn y deml a’r basilica a chyflwyniadau yn yr ysgubor sy’n canolbwyntio ar fywyd bob dydd mewn tref Rufeinig.
• Yn rhad ac am ddim, a gall y sesiynau bara o hanner awr i ddiwrnod cyfan.
• I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch 01292 431 356 neu 01633 422 518 .

Bywyd Gwas, Llys Tre-tŵr
• Addas i CA2 a CA3 – helpu i astudio bywyd y Tuduriaid.
• Dau weithgaredd addysgol sy’n paratoi 45 munud yr un
• Croeso gan un o’r gweision, taith o amgylch y tŷ a’r ardd, ac wedyn gweithgareddau ymarferol yn y gegin a’r neuadd, yn ogystal â darganfod yr arteffactau yn y gist drysorau Tuduraidd.
• Cost: £2.50 y disgybl, oedolion am ddim.
• I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu, ffoniwch: 01874 730 279.