Straeon Arbennig Mewn Mannau Arbennig

Dydd Mercher 26 Medi 2012

Straeon Arbennig Mewn Mannau Arbennig

Straeon Arbennig Mewn Mannau Arbennig

Lansiodd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth Fframwaith Treftadaeth a Chelfyddydau Cadw ddoe, wrth ddathlu’r prosiect Crochan a Ffwrnais yn y Senedd.

Mae Cadw wedi bod yn cydweithio â Chyngor Celfyddydau Cymru am y tair blynedd ddiwethaf i ddatblygu a gweithredu’r prosiect Crochan a Ffwrnais, sef rhan o ddathliadau Olympiad Diwylliannol Grym y Fflam yng Nghymru, a ariennir gan Legacy Trust UK.

Mae Cadw a’r Cyngor Celfyddydau hefyd wedi datblygu’r Fframwaith Celfyddydau a Threftadaeth i gefnogi gwaddol y prosiect Crochan a Ffwrnais ac er mwyn sicrhau bod prosiectau celfyddyd yn parhau yn y dyfodol. Mae’r Fframwaith yn nodi gweledigaeth Cadw ar gyfer cydweithio â’r celfyddydau i’n galluogi ni i gysylltu â chynulleidfaoedd newydd i annog mwy o bobl i werthfawrogi’r henebion sydd yn ein gofal a’u cael i’w deall yn well.

Dywedodd y Gweinidog, 'Mae’r prosiect Crochan a Ffwrnais wedi dwyn ynghyd 184 o artistiaid lleol, dros 17,000 o bobl ifanc a dros 200 o wirfoddolwyr mewn cyfuniad creadigol o frwdfrydedd ac o ddoniau a’u hannog i feddwl o’r newydd am yr hyn y mae eu hanes yn ei olygu iddynt.

'Maent yn cynnwys pobl, o bosib, heb fawr o ddiddordeb mewn hanes a threftadaeth sy’n meddwl eu bod yn feysydd diflas, hen ffasiwn, ond erbyn hyn maent wedi newid eu cân ac maent yn falch iawn o’u treftadaeth.'

Dywedodd Dai Smith, cadeirydd y Cyngor Celfyddydau 'Amcan y fframwaith yw datblygu prosiectau, gweithgareddau a digwyddiadau a fydd yn defnyddio’r celfyddydau i ysbrydoli pobl, gan greu safbwyntiau newydd a ffyrdd o werthfawrogi treftadaeth cyfoethog ac amrywiol Cymru drwy fabwysiadu dulliau dehongli sy’n gallu bod yn bryfoclyd, yn bleserus, ac yn gyfoethog.'

Bydd ffilm o’r prosiect ac arddangosfa yn cael ei ddangos yn y digwyddiad yn y Senedd, a fydd yn dangos y gwaith a gafodd ei wneud yn ystod y digwyddiadau a gynhaliwyd mewn wyth o safleoedd Cadw ledled Cymru yn ystod mis Mehefin a Gorffennaf.

Mae’r prosiect Crochan a Ffwrnais yn rhan o brosiect ehangach ledled Cymru, sef Grym y Fflam, a ariennir gan Legacy Trust UK, gan greu effaith barhaus ar ôl gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 drwy gyllido syniadau a doniau lleol i ysbrydoli pobl i fod yn greadigol ledled y DU.

Yn ystod blwyddyn olaf y prosiect cynhaliwyd digwyddiadau mawr ym mhob un o’r 8 safle.

Roedd y digwyddiadau’n cynnwys arddangosfeydd yng Nghastell Talacharn a Chastell Caernarfon, perfformiadau promenâd yng Nghastell Harlech, Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Dinbych a Chastell y Fflint, Gŵyl y Celfyddydau am dri diwrnod yng Nghastell Caerffili a phererindod 22 diwrnod ledled Cymru gan orffen gyda dathliad yn Nhyddewi a oedd yn cynnwys y ddinas gyfan.

Mae’r prosiect wedi codi ymwybyddiaeth gan ddenu cynulleidfa newydd a gwahanol ar gyfer datblygu’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth yng Nghymru i gydweithio yn y dyfodol ac helpu i ddatblygu’r Fframwaith Celfyddydau a Threftadaeth, i sicrhau bod gan Cadw waddol cynaliadwy a rhaglenni ar gyfer y dyfodol ar ôl i’r prosiect Crochan a Ffwrnais ddod i ben ym mis Gorffennaf 2012.