Strategaeth ar gyfer yr Amgylchedd Hanesyddol i Ddenu Mwy o Bobl

Dydd Mawrth 23 Hydref 2012

Strategaeth ar gyfer yr Amgylchedd Hanesyddol i ddenu mwy o bobl

Strategaeth ar gyfer yr Amgylchedd Hanesyddol i ddenu mwy o bobl

Nod Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol newydd Llywodraeth Cymru, a gafodd ei lansio heddiw (dydd Mawrth 23 Hydref), yw sicrhau bod ein treftadaeth yn cael ei diogelu a bod pobl yn cael pob cyfle i’w mwynhau a chymryd rhan ynddi.

Bydd y strategaeth, a fydd yn cael ei thrafod gan Aelodau’r Cynulliad y prynhawn yma, yn pennu rôl yr amgylchedd hanesyddol o ran dod â manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i gymunedau yng Nghymru, gan greu sail ar gyfer y Bil Treftadaeth a fydd yn cael ei gyflwyno yn 2014.

Mae’r amgylchedd hanesyddol yn sector sydd o bwys i economi Cymru. Mae’n cynnal dros 30,000 o swyddi, yn cynhyrchu tua £1.8 biliwn, ac yn cyfrannu £840 miliwn i’n gwerth ychwanegol crynswth. Mae gennym 30,000 o adeiladau rhestredig, 4,000 o henebion rhestredig a 3 Safle Treftadaeth y Byd. Nod y strategaeth hon yw adeiladu ar y seiliau cadarn hyn a datblygu rôl economaidd Etifeddiaeth y Cymry, yn ogystal â chreu cynifer â phosibl o gyfleoedd i ddysgu, hyfforddi a mwynhau.

Mae yna gynlluniau a fframweithiau thematig manwl o fewn Cadw i ategu’r strategaeth – rhai ohonynt ar waith eisoes – er enghraifft y Fframwaith Celfyddydau a Threftadaeth a gafodd ei gyhoeddi’r mis diwethaf, y Strategaeth Dysgu Gydol Oes a’r Cynllun Dehongli Treftadaeth Cymru Gyfan. Mae gweithredu Prosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw a’r rhaglen gadwraeth i ddiogelu henebion sydd dan ofal y Wladwriaeth, ynghyd â’r camau i roi statws priodol i ragor o asedau treftadaeth, hefyd yn rhan bwysig o’r ymgyrch hon.

Wrth siarad cyn y ddadl, dywedodd y Gweinidog: 'Mae’r strategaeth hon yn ffordd newydd a chyfoes o ddatblygu rôl a photensial ein hamgylchedd hanesyddol. Mae’n golygu y byddwn yn mynd ati i fanteisio ar ein treftadaeth trwy sicrhau cyfleoedd i bobl ddysgu amdani a’i mwynhau, ac y byddwn hefyd yn creu swyddi a chyfleoedd busnes i bobl leol. O’i rhoi ar waith bydd Cymru’n elwa o’r ffaith bod mwy o ymwelwyr yn cael eu denu i Gymru ac yn aros am gyfnodau hirach, gan ymweld â mwy o leoedd tra maen nhw’n aros yma.

'Yn naturiol y nod yw diogelu treftadaeth Cymru yn y ffordd orau bosibl, gan gadw nodweddion unigryw ei thirluniau a’i threfi. Bydd hyn yn gyfle i bobl ddod i ddeall a gwerthfawrogi eu hanes a’u lle ynddo – yn ogystal â lle Cymru yn y byd. Rydyn ni’n awyddus i wneud gwahaniaeth mewn modd sy’n gwella bywyd i bobl Cymru ac felly mae’r strategaeth yn targedu’n arbennig blant a phobl ifanc nad ydynt wedi cael y cyfle gorau mewn bywyd. Trwy’r strategaeth hon, byddwn yn eu hannog nhw a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn modd a fydd yn siŵr o’u hysbrydoli.'