Cadw ar y Ffordd — Dy Hanes, Dy Farn

Dydd Mercher 31 Hydref 2012

Cadw ar y Ffordd — Dy Hanes, Dy Farn

Cadw ar y Ffordd — Dy Hanes, Dy Farn

Bydd Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn Aberhonddu yr wythnos nesaf yn gwrando ar sylwadau y gymuned leol am ddyfodol safleoedd archaeolegol, adeiladau hanesyddol, a pharciau a gerddi hanesyddol Cymru.

Mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a CyMAL, bydd Cadw yn cynnal nifer o ddigwyddiadau galw heibio ledled y wlad. Bydd y digwyddiad yn Aberhonddu yn cael ei gynnal ar 8 Tachwedd yn y Guildhall rhwng 10am a 3pm. Mae croeso i bobl alw heibio unrhyw bryd.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i’r cyhoedd drafod y newidiadau arfaethedig yn y ffordd y mae’r dreftadaeth yn cael ei diogelu yng Nghymru, a chael y newyddion diweddaraf am y cynnydd sy’n cael ei wneud wrth ddatblygu Bil Treftadaeth newydd i Gymru.

Mae’r Bil Treftadaeth, fydd yn cael ei gyhoeddi yn 2014/15, yn cael ei gyflwyno gan Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, gan anelu at sicrhau gwell diogelwch i dreftadaeth Cymru.

Mae safleoedd a phrofiadau treftadaeth yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r £4.2 biliwn o wariant gan dwristiaid yng Nghymru bob blwyddyn. Atyniadau naturiol, cestyll a safleoedd hanesyddol yw’r prif atyniadau y bydd 72% o ymwelwyr sy’n aros yng Nghymru’n ymweld â nhw, gan roi cyflogaeth i filoedd ledled Cymru yn uniongyrchol drwy’r sector treftadaeth ac yn anuniongyrchol drwy’r diwydiant twristiaeth.

Diben y digwyddiad galw heibio yw rhoi cyfle i drigolion Cymru fynegi, trafod a rhannu syniadau am ffyrdd i ddiogelu asedau treftadaeth Cymru er mwyn iddyn nhw gael eu cynnal a’u cadw ar gyfer y dyfodol.

Esboniodd y Gweinidog: ‘Mae hi’n bwysig iawn ein bod yn gwrando ar beth sydd gan ein cymunedau lleol i’w ddweud tra’n gweithio ar y Bil Treftadaeth.

'Bydd gwrando ar farn trigolion lleol o gymorth i ni yn ein nod i sicrhau fod yr hyn yr ydym yn ei gyflawni yn gwneud gwahaniaeth i unigolion, teuluoedd a chymunedau heddiw a’r dyfodol.

'Rydym yn gobeithio y daw nifer i’r cyfarfodydd hyn gan ein bod yn awyddus i glywed beth sy’n bwysig i’r gymuned leol, sut maen nhw’n teimlo am eu treftadaeth nhw a beth yn eu barn nhw y dylai Cadw fod yn ei wneud i ddiogelu asedau sydd mor werthfawr.’

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Angharad Huws, Rheolwr y Bil Treftadaeth, ar 01443 336090 neu anfonwch neges e-bost at  angharad.huws@cymru.gsi.gov.uk