Preswylfa Celf Gymhwysol Abaty Glyn-y-groes Llangollen

Dydd Gwener 02 Tachwedd 2012

Preswylfa Celf Gymhwysol Abaty Glyn-y-groes Llangollen

Preswylfa Celf Gymhwysol Abaty Glyn-y-groes Llangollen

Mae’r breswylfa’n rhan o bartneriaeth gydweithredol rhwng Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Briff i’r ymgeiswyr
Bwrsariaeth: £15,000 am chwe mis gan ddechrau ym mis Chwefror
2013
Rydym yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid celf gyfoes yn y Deyrnas Unedig a thros y môr sy’n dymuno datblygu eu harferion yng nghyd-destun un o henebion Cadw.

Mae’r prosiect yn rhan o raglen newydd o breswylfeydd sydd wedi’i datblygu drwy bartneriaeth strategol rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a Cadw. Mae’r bartneriaeth rhwng y ddau sefydliad yn sylfaen ar gyfer creu prosiectau arloesol yn y celfyddydau a threftadaeth.

Nod y breswylfa

Gweddnewid profiad yr ymwelwyr yn Abaty Glyn-y-groes drwy herio delwedd ac argraff draddodiadol treftadaeth drwy ymyriadau celf gymhwysol sy’n dehongli’r safle ac yn cysylltu â chynulleidfaoedd cyfoes. Bydd y breswylfa’n defnyddio artist cymhwysol o fri sydd â phroffil rhyngwladol i ymateb i gymeriad treftadaeth ac
arwyddocâd diwylliannol henebion Cadw a Glyn-y-groes yn benodol. Fe fydd:

• yn fodd i’r artist a ddewisir ymdrwytho yn safle Abaty Glyn-y-groes a chreu gwaith newydd sy’n ymateb i gyd-destun yr heneb

• yn ennyn diddordeb y cyhoedd mewn arferion creadigol

• yn codi proffil arferion cyfoes yn y celfyddydau cymhwysol

• yn brosiect llawn dychymyg a fydd yn ennyn diddordeb y cyhoedd

• yn creu cysylltiadau rhwng y ffyrdd y mae pobl fel rheol yn ymwneud â henebion Cadw a’r arferion cyfoes yn y celfyddydau cymhwysol

Y Cyd-destun

Y Safle

dan aden Cadw, canolfan y breswylfa fydd Abaty’r Sistersiaid yng Nglyn-y-groes sydd ychydig filltiroedd y tu allan i dref Llangollen, cartref yr Eisteddfod Genedlaethol, ar waelod y ffordd serth sy’n dringo tuag at yr Oernant. Mae’r adfeilion gosgeiddig yn gorwedd i’r gorllewin o nant fach sydd yn y pen draw yn bwydo Afon
Dyfrdwy. Yn ystod y 1790au, cafodd yr olygfa ei pheintio gan J. M. W. Turner (1775-1851): daeth artistiaid eraill oedd yn chwilio am y Pictwrésg a’r Rhamantaidd i’r abatyhefyd, gan gynnwys Paul Sanby (m.1809) a John Sell Cotman (m. 1842).

Cafodd yr Abaty ei sefydlu ar 28 Ionawr 1201 gan Fadog ap Gruffudd Maelor a oedd yn rheoli gogledd Powys, a daw enw’r abaty o Golofn Eliseg ac mae gweddillion coes y groes wreiddiol i’w gweld ar fryncyn bach ychydig gannoedd o fetrau i’r gogledd o safle’r abaty.

Mae cefndir distaw Abaty Glyn-y-groes yn nodweddiadol o’r safleoedd a ddewisodd urdd lem y Sistersiaid. Mae’r abaty ei hun yn cynnwys llawer o fanylion pensaernïol gwreiddiol hardd, gyda gwaith maen fel y ffenestri crwn a oedd yn ffefrynnau gan y Sistersiaid, sgrin garreg gain ei haddurn o flaen y cwpwrdd llyfrau a chabidyldy sydd â fowtiau asennog o garreg. Ceir casgliad hefyd o gerrig coffa cerfiedig sy’n dyddio o’r Oesoedd Canol.

Mae’r abaty’n denu ymwelwyr o bob rhan o Gymru, y Deyrnas Unedig ac o wledydd tramor ac mae’r safle’n boblogaidd ymysg trigolion lleol a phobl ar eu gwyliau, gan gynnwys y rhai ar y safle carafannau y drws nesaf sy’n ymweld yn gyson yn ystod yr haf. Mae abaty Glyn-y-groes yn cynnig cyfoeth o brofiadau, delweddau a hanes i artistiaid cyfoes i fwydo datblygiad y celfyddydau cymhwysol cyfoes.Mae gweledigaeth Cadw ar gyfer y celfyddydau wedi’i amlinellu isod:

• Mae Cadw yn bwriadu cydweithio â’r celfyddydau er mwyn cynyddu gwerthfawrogiad, dealltwriaeth a chyflwyniad y safleoedd dan ein gofal, er mwyn ein galluogi i gysylltu â chynulleidfaoedd cynyddol a gwahanol.

• Rydym yn anelu at ddatblygu prosiectau, gweithgareddau a digwyddiadau a fydd yn defnyddio’r celfyddydau i ysbrydoli’n staff a’n hymwelwyr i feddwl am henebion a safleoedd mewn ffordd wahanol. Rydyn ni am greu safbwyntiau newydd a ffyrdd newydd o ystyried henebion Cadw ac edrych arnyn nhw.

• Rydyn ni am i’r celfyddydau gynnig profiadau gwahanol a fydd yn agor mathau eraill o gwestiynu, deall ac ymateb er mwyn gwella’r dehongliad o’n henebion.

• Rydym yn ceisio cynnal deialog newydd, a hynny o fewn Cadw a chyda’n hymwelwyr, sef deialog a all brocio’r meddwl a chynnig difyrrwch a boddhad.

Yr Artist:

Mae’r cyfle hwn yn agored i artistiaid o’r Deyrnas Unedig ac artistiaid rhyngwladol

Rydyn ni’n chwilio am ymarferydd celf gymhwysol sy’n gweithio yn rheng flaen ei ddisgyblaeth, gan wthio ffiniau ei ffurf gelfyddydol naill ai drwy ddefnyddio defnyddiau mewn ffordd arloesol, drwy natur ddarfodedig, dros dro ei waith neu drwy ddull sydd wedi’i seilio ar broses. Rydyn ni’n chwilio am rywun a all chwarae amryw o rolau gwahanol ac sy’n awyddus i ddefnyddio adnoddau Cadw ac Abaty Glyn-ygroes ac sydd a’r gallu a’r brwdfrydedd i greu deialog â’r cyhoedd.

Bydd yr artist a ddewisir yn ymateb i gyd-destun penodol Abaty Glyn-y-groes gan ymchwilio a datblygu gwaith a fydd yn gweddnewid profiad yr ymwelwyr. Fydd cyflwyno’r gwaith yn ystod y breswylfa ddim yn gyfyngedig i fformat arddangosfa gonfensiynol ac fe allai fod ar ffurf perfformiad neu osodiad dros dro, er enghraifft.

Gallai’r cyfryngau cymdeithasol gael eu defnyddio i hybu’r prosiect a chodi ei broffil a’i hygyrchedd drwy Facebook, You Tube a rhwydweithiau rhithwir eraill a fydd yn cysylltu cymunedau lleol, ymwelwyr newydd ac ymwelwyr rheolaidd o bob rhan o’r Deyrnas Unedig a’n hymwelwyr rhyngwladol o bedwar ban y byd. Gobeithio hefyd y bydd y prosiect yn adeiladu gwell dealltwriaeth o dreftadaeth a diwylliant Cymru ymhlith cymunedau lleol a fydd yn cael eu cysylltu â’i gilydd drwy ddathlu eu harbenigrwydd lleol. Y disgwyl yw y bydd canlyniadau’r breswylfa yn cael eu dangos yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst 2013.


Rhaid i’r ymgeiswyr ddangos:

1. Gwreiddioldeb creadigol a phroffesiynoldeb yn eu gwaith

2. Uchelgais a’r gallu i herio argraffiadau a gwthio ffiniau arferion celf gymhwysol gyfoes

3. Dealltwriaeth o gyd-destun treftadaeth ac awydd i weithio ynddo fel rhan o’u harferion creadigol, gan ddangos syniadau am ffyrdd arloesol i ymateb i gyfleoedd i weithio yn henebion Cadw

4. Dealltwriaeth o’r cyhoedd ac awydd i ymateb iddyn nhw yng nghyd-destun heneb mewn cymuned ddwyieithog

5. Syniadau deinamig ac ysbrydolgar am sut y bydden nhw’n defnyddio’r cyfle hwn i ddatblygu eu harferion a sut maen nhw’n bwriadu ateb nodau’r prosiect

Mae’r prosiect yn cael ei gyflawni yn unol â Strategaeth y Gymraeg 2012-17 ac mae sensitifrwydd i iaith, hanes a diwylliant Cymru a diddordeb ynddyn nhw yn hanfodol.

Y Stiwdio

Bydd Stiwdio’r Breswylfa yn y Tŷ Haf yn nhiroedd Abaty Glyn-y-groes. Mae’r Tŷ Haf yn cynnwys dwy ystafell a all gael eu haddasu at anghenion yr artist unigol.

Y Tâl

Telir £15,000 i’r artist. Mae’r ffi yn cynnwys costau teithio yn ystod cyfnod y breswylfa a llety. Dyrennir cyllideb ar wahân ar gyfer costau defnyddiau ychwanegol.

Wrth gynnal y prosiect, bydd Cadw yn darparu:

• Rheolaeth y project

• Lle stiwdio dynodedig

• Cysylltiad â’r bobl gymorth berthnasol ac offer ar y safle a thrwy bencadlys Cadw

• Lle priodol ar y safle i ymwneud ag ymwelwyr Cadw / ysgolion

• Cysylltiadau â gwefannau Cadw a Chyngor y Celfyddydau ar gyfer y cynnydd ynglŷn â’r gwaith (blog, etc...) ac i gyflwyno’r gwaith terfynol

• Cymorth wrth ddod o hyd i lety Y broses ddethol

• Panel o gynrychiolwyr o Cadw a Chyngor y Celfyddydau ac arbenigwyr allanol fydd yn dewis a dethol

• Disgwylir i’r ymgeiswyr ar y rhestr fer gyflwyno’u syniadau a’u gweledigaeth ar gyfer y breswylfa

• Gosodir ymgeiswyr ar y rhestr fer ar sail y delweddau a’r wybodaeth ategol, a gwahoddir y rhai a dewisir i gyfweliad.

• Caiff y cyfweliadau eu cynnal ar 11 Rhagfyr 2012, yn Abaty Glyn-y-groes neu mewn lleoliad yn Llangollen neu Ruthun

• Rhaid i’r ymgeiswyr fod ar gael i gael cyfweliad ar y dyddiad hwn.

Ymgeisio

Gofynnir ichi ysgrifennu llythyr cais sy’n amlinellu’n fras pam mae gennych ddiddordeb yn y cyfle a sut mae’r cyfle yn berthnasol i’ch arferion chi. Yn ychwanegol, gofynnir ichi gyflwyno’r dogfennau a ganlyn i ategu’ch cais:

• CV cyfoes (dim mwy na 2 ochr o A4)

• Dau lythyr o gefnogaeth

• Hyd at 10 delwedd ddigidol o waith diweddar ar CD. Dylai’r gweithiau i gyd fod wedi’u rhifo a chynnwys y teitl, y dyddiad, y dimensiwn a’r cyfrwng.

Sylwch mai 9 Tachwedd 2012 yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ac na fydd ceisiadau drwy’r e-bost yn cael eu hystyried.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses recriwtio, gallwch gysylltu â Susan Mason, Rheolwr Dysgu Gydol Oes gan ddefnyddio’r manylion cysylltu isod.

Anfonwch eich cais ar ffurf copi caled at:

Susan Mason, Pennaeth Dysgu Gydol Oes
Preswylfa Celf Gymhwysol Abaty Glyn-y-groes
Cadw
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd CF15 7QQ

Pennaeth Dysgu Gydol Oes / Head of Lifelong Learning
Ymgysylltu â'r Cyhoedd a Llywodraethu / Public Engagement and
Governance, Cadw, Llywodraeth Cymru / Cadw, Welsh Government
Swyddfa / Office: 0300 062 5844
E-bost: susan.mason@cymru.gsi.gov.uk
E-mail: susan.mason@wales.gsi.gov.uk