Plas Mawr – Contract dwy flynedd i gynnal teithiau tywys mewn gwisg

Dydd Llun 26 Tachwedd 2012

Plas Mawr – Contract dwy flynedd i gynnal teithiau tywys mewn gwisg

Plas Mawr – Contract dwy flynedd i gynnal teithiau tywys mewn gwisg

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn chwilio am fusnes neu dywysydd profiadol i arwain cyfres o deithiau mewn gwisg sy'n canolbwyntio ar hanes Plas Mawr. Bydd y teithiau yn cynnig profiad rhyngweithiol, diddorol a difyr o hanes Plas Mawr i ymwelwyr. Bydd y daith yn cynnwys straeon a chwedlau lleol ac yn datgelu cyfrinachau 'goruwchnaturiol' Plas Mawr. Bydd y teithiau'n addas i deuluoedd.

Mae Plas Mawr, neu'r 'Neuadd Fawr', yn enghraifft eithriadol o dŷ trefol o oes Elisabeth yng nghanol tref ganoloesol Conwy, yng Ngogledd Cymru. Fel y mae ei enw yn awgrymu, mae'n un o'r tai mwyaf crand ac uchelgeisiol a adeiladwyd mewn tref ganoloesol yng Nghymru. Saif yr adeilad ei hun fel symbol o oes lewyrchus sydd wedi'i nodweddu gan steil a chwaeth Robert Wynn, masnachwr a oedd wedi gweld y byd, a ddaeth i amlygrwydd ymhlith uchelwyr Cymru. Hyrwyddir yr awyrgylch dilys o'r cyfnod a geir ym Mhlas Mawr ymhellach gan y dodrefn sy'n seiliedig ar restr o'r cynnwys ym 1664 ac sy'n dod â digon o liw ac ysblander i'r adeilad.

Cynigir contract dwy flynedd i gynnal teithiau. Mae'r teithiau 'ar ôl oriau' ar nos Iau yn ddigwyddiadau rheolaidd ym Mhlas Mawr a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn parhau i gynnig y profiad arbennig hwn ac adeiladu ar lwyddiant ac enw da'r daith. Caiff sgript y daith ei datblygu mewn partneriaeth â Cadw a bydd Cadw'n berchen ar yr hawliau eiddo deallusol. Byddai Cadw yn disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus gysylltu â sefydliadau eraill sy'n cynnig teithiau treftadaeth tebyg yn nhref Conwy i sicrhau bod y teithiau ym Mhlas Plas yn ategu gweithgarwch arall.

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cael ei ystyried i gynnal y daith dywys hon gysylltu â'r Prif Warcheidwad ym Mhlas Mawr i fynd ar daith i ymgyfarwyddo â'r eiddo. Bydd angen gwneud hyn rhwng 26 Tachwedd a 21 Rhagfyr 2012. Gellir cysylltu â Phlas Mawr drwy ffonio 01492 580167.

Ar ôl y daith ymgyfarwyddo, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gyflwyno cynnig busnes llawn, ar ffurf dogfen Word, i Ffion Reynolds, Rheolwr Ymgysylltu â'r Cyhoedd a'r Iaith Gymraeg, Cadw: ffion.reynolds@wales.gsi.gov.uk erbyn 14eg Ionawr 2013.

Dylai'r cynnig busnes gynnwys llythyr cais, CVs a chynigion ar sut y caiff y cynnwys ei baratoi a sut y caiff y teithiau eu cynnal. Mae'r gallu i gynnig teithiau yn Gymraeg a Saesneg yn ddymunol. Dylai ymgeiswyr feddu ar brofiad o greu a chyflwyno teithiau mewn gwisg ynghyd ag yswiriant / tystysgrifau CRB perthnasol a chyfoes ac ati.

Caiff y ceisiadau eu gwerthuso ar sail y ffactorau canlynol:

• Cost (30%)
• Y profiad a'r gallu i fodloni gofynion sy'n ymwneud â chreu a chyflwyno taith
(40%)
• Profiad a llwyddiant blaenorol (30%)

Gwerth y Contract: tua £7500 dros ddwy flynedd

Rydym yn rhagweld y bydd y cyflog yn yr ystod £80-£120 a bydd yn cynnwys dwy daith
y noson.

Amserau: Dwy daith y noson am 6.00pm a 7.30pm.

Teithiau i'w cynnal bob nos Iau o 29ain Mawrth 2013 i 29ain Mawrth 2015, yn ystod oriau agor ym Mhlas Mawr, sef 1af Ebrill i 31ain Hydref. Mae'n bosibl y gallai'r contract gael ei ymestyn dros fisoedd y gaeaf.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
Ffion Reynolds
Rheolwr Ymgysylltu â'r Cyhoedd a'r Iaith Gymraeg,
Cadw
ffion.reynolds@wales.gsi.gov.uk
01443 336009 / 07772 888029