Cadwraeth yn y Castell Gwyn

Dydd Mawrth 27 Tachwedd 2012

Cadwraeth yn y Castell Gwyn

Cadwraeth yn y Castell Gwyn

Cadwraeth yn y Castell Gwyn

Mae Castell Gwyn yn odidog ar ddiwrnod braf ond mae safle agored y castell o'r drydedd ganrif ar ddeg hefyd yn golygu bod y gwynt a'r tywydd wedi ei ddifrodi. Sefydlwyd rhaglen waith i atgyweirio'r difrod, yn ogystal â gwella mynediad i'r safle.

Mae'r cam cyntaf, sy'n agos at gael ei gwblhau, wedi cynnwys gwarchod ac atgyfnerthu muriau allanol tyrrau'r porthdy mewnol, lle'r oedd cerrig rhydd a gwaith pwyntio sment diffygiol. Defnyddiwyd morter calch wedi'i gymysgu'n ofalus i atgyweirio ac ail-bwyntio, er mwyn adlewyrchu cyfansoddiad y gwaith gwreiddiol. Gwnaed gwaith gwarchod ac atgyfnerthu ar y llenfur gogledd-ddwyreiniol. Yn ystod y gwaith hwn, daeth y seiri maen o hyd i olion darniog o rendr calch gwreiddiol muriau'r castell. Mae'r olion hyn bellach wedi cael eu gwarchod gan ddefnyddio technegau arbenigol.

Yn ogystal â'r gwaith hwn, caiff ffensys pren hindreuliedig o amgylch y ffos eu hadnewyddu gyda metel galfanedig i wella diogelwch a golwg y safle. Mae Cadw hefyd yn gosod pompren newydd dros y ffos ac yn gwella mynediad i'r ward fewnol. Mae'r bont bresennol yn dadfeilio ac mae seiri coed o Cadwraeth Cymru, sef cangen gwaith cadwraeth Cadw, yn gwneud pont newydd a gaiff ei hadeiladu ar y safle ac a fydd yn gorffwys ar y sylfaen concrid sydd eisoes yno. Bydd y bont yn cynnwys cymysgedd o ddeunyddiau traddodiadol a chyfoes er mwyn sicrhau dyluniad syml a chain gyda rampiau ar bob pen i sicrhau mynediad cadair olwyn i ward fewnol y castell am y tro cyntaf.

Bydd y castell ar gau tan y Pasg er mwyn i'r gwaith hwn gael ei gwblhau'n ddiogel ac yn llwyddiannus. Mae Cadw yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra neu siom y bydd hyn yn ei achosi. Cyfeiriwch at dudalen y Castell Gwyn yn adran Dyddiau Allan gwefan Cadw am y newyddion diweddaraf am y prosiect. http://cadw.wales.gov.uk/daysout/whitecastle/?lang=cy