Mae rhywbeth cyffrous yn digwydd yng Nghastell Harlech ac rydym am i chi wybod popeth amdano

Dydd Mercher 28 Tachwedd 2012

Mae rhywbeth cyffrous yn digwydd yng Nghastell Harlech ac rydym am i chi wybod popeth amdano

Mae rhywbeth cyffrous yn digwydd yng Nghastell Harlech ac rydym am i chi wybod popeth amdano

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, am roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gwelliannau arfaethedig i Gastell Harlech a’r ardal o’i gwmpas.

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Gwnaethom gynnal diwrnod agored ar 10 Awst 2012, gan gyflwyno ein cynlluniau i ddatblygu’r Castle Hotel a’r fynedfa i’r castell.

Gwnaethom roi cyfle i chi roi eich barn, eich syniadau a’ch awgrymiadau, a gwnaethom ateb llawer o’ch ymholiadau.

Beth sy’n digwydd nawr?

Mae llawer o aelodau’r gymuned leol wedi cydnabod y bydd y datblygiad yn cyflwyno buddiannau i’r ardal. Mae’r buddiannau hyn yn cynnwys denu rhagor o ymwelwyr, agor drysau i fusnesau lleol a chynnig profiad gwell i dwristiaid.

Rydych wedi codi pryderon am:

• Gynllun yr estyniad i’r gwesty
• Effaith y caffi/ystafell de
• Y bont
• Parcio
• Trafnidiaeth

Rydym yn ystyried eich sylwadau ac yn gweithio i ddod o hyd i atebion derbyniol a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein cynlluniau i adnewyddu’r ardal o gwmpas Castell Harlech.

Hyd yma rydym wedi cael caniatâd Comisiwn Cefn Gwlad Cymru i symud yr ystlumod sy’n clwydo yn y porthdy ar hyn o bryd. Rydym wedi llunio cynllun gydag ecolegwyr i greu lle clwydo newydd i’r ystlumod, yn nhwˆr y gogledd-ddwyrain.

Rydym hefyd wedi cyfarfod â swyddogion o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i drafod yr adborth a gafwyd ar y diwrnod agored. Gan ystyried yr adborth, rydym wrthi’n gweithio gyda’r Awdurdod i lunio cynlluniau a dyluniadau diwygiedig ar gyfer y ganolfan i ymwelwyr a phrosiect y bont.

Rydym hefyd yn trafod ag Adran Briffyrdd Cyngor

Gwynedd i ddod o hyd i atebion i ddelio â’r canlyniadau ar gyfer traffig a thrafnidiaeth yn Harlech a’r cyffiniau.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Rydym wedi penodi tîm dylunio i ddatblygu porthdy’r castell. Bydd y atblygiad yn cynnwys gosod lloriau, ffenestri a tho newydd, a gwaith trydanol/mecanyddol.

Caiff adnoddau dehongli modern eu gosod, sy’n adrodd stori hudol Castell Harlech mewn ffyrdd newydd, creadigol a diddorol.

Gobeithio y gallwn gwblhau’r cynlluniau a’r dyluniadau o fewn y chwe mis nesaf, a gallai’r gwaith gweithredu ddechrau ym mis Ebrill 2013. Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau’r datblygiadau newydd a fydd yn helpu i wella sefyllfa economaidd Harlech.

Rydym yn hyderus y bydd y datblygiadau yn ein helpu i gyflawni ein nod o roi bywyd newydd i’r safle eiconig hwn, fel y gall ymwelwyr fwynhau profiad o’r radd flaenaf sy’n cyd-fynd â statws Harlech fel un o safleoedd Treftadaeth y Byd.

Hoffem eich gwahodd i ddiwrnod agored arall yn Neuadd Goffa Harlech ar 11 Rhagfyr, rhwng 3.30pm a 6.30pm, pan fyddwn yn dangos dyluniadau'r ganolfan ymwelwyr i chi. Bydd cynrychiolwyr o Cadw a'r tîm dylunio yno i'ch tywys drwy'r prosiect ac ateb unrhyw ymholiadau a all fod gennych.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Cadw
Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw
Caerdydd CF15 7QQ
E-bost cadw@wales.gsi.gov.uk
Ffôn 01443 336000
www.cadw.cymru.gov.uk   

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gweithio i sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfeydd Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd.

Uchafbwyntiau Castell Harlech

Tymor yr Haf 2012  

Fel rhan o brosiect Cytser — The Constellation Project, mewn cysylltiad â Cadw, cafwyd tymor haf o theatr fyw yng Nghastell Harlech yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst eleni.

Dechreuodd y tymor gyda chynhyrchiad Crochan a Ffwrnais o Gwyˆr Harlech a dilynwyd hyn gan gynyrchiadau’r Illyria Theatre Company o The Twits, Henry V a HMS Pinafore.

Gan adeiladu ar lwyddiant tymor 2011, mynychodd dros 1,250 o bobl sioeau yng Nghastell Harlech eleni, a llwyddodd The Twits i ddenu 500 ar gyfer un perfformiad — y nifer fwyaf erioed.