Lansio Cynllun Dehongli Treftadaeth Cymru

Dydd Mawrth 04 Rhagfyr 2012

Lansio Cynllun Dehongli Treftadaeth Cymru

Lansio Cynllun Dehongli Treftadaeth Cymru

Lansiodd y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth Huw Lewis heddiw gynllun dehongli treftadaeth ar gyfer Cymru yng nghynhadledd Dehongli Cymru yng Nghastell Cyfarthfa. Nod y cynllun yw sicrhau bod storïau am dreftadaeth Cymru yn cael eu hadrodd gyda graen ac mewn ffordd sy’n ennyn ac yn ysgogi diddordeb. Y nod hefyd yw creu cysylltiadau ystyrlon rhwng gwahanol safleoedd treftadaeth fel y caiff ymwelwyr eu hannog i aros ychydig yn hirach ac ymweld â rhagor o safleoedd ledled y wlad.

Cyhoeddodd y Gweinidog hefyd gynigion i ddatblygu Gŵyl Hanes Cymru yn 2015. Caiff yr ŵyl ei chynnal mewn nifer o wahanol leoliadau ym mhob cwr o Gymru dros gyfnod o bythefnos i dair wythnos. Bydd hefyd yn gyfle i gyrff treftadaeth ledled Cymru ddathlu a dangos ein hanes i drigolion Cymru ac ymwelwyr â Chymru fel ei gilydd.

Mae’r cynllun gweithredu yn rhan o’r Strategaeth ar gyfer yr Amgylchedd Hanesyddol a lansiodd y Gweinidog y mis diwethaf gyda’r nod o ehangu dealltwriaeth y cyhoedd a’u boddhad o’r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Roedd cynlluniau i greu Cynllun Dehongli Cymru yn rhan o’r Rhaglen Lywodraethu hefyd.

Wrth lansio’r cynllun dywedodd y Gweinidog: 'Rydyn ni wrth ein bodd â storïau yng Nghymru, yn arbennig y storïau hynny sy’n ein clymu wrth y tir a’n hanes. Rydyn ni hefyd yn deall grym treftadaeth i ddwyn manteision pwysig a sylweddol i Gymru. Mae’n naturiol felly i Gymru fod ar y blaen, o blith holl wledydd Ewrop o leiaf, wrth baratoi cynllun dehongli treftadaeth cenedlaethol ac rwyf wrth fy modd cael ansio’r cynllun hwnnw yma yng Nghastell Cyfarthfa – enghraifft nodedig o’r asedau treftadol sydd gennym yma yng Nghymru ac sydd â hanes nodedig ei hun hefyd.

'Mae gennym gryn dipyn o arbenigedd yn y maes a bydd y cynllun hwn yn fodd i strwythuro a gwneud y defnydd gorau posibl o’r wybodaeth sydd gennym er mwyn i’r storïau unigryw am ein gorffennol gael eu cyflwyno i’n hymwelwyr, er mwyn eu cymell i ymchwilio i’w treftadaeth hwy, ei deall a’i diogelu.

“Os gallwn annog pobl Cymru i ymddiddori yn y storïau sydd wedi’u hymwreiddio yn ein hamgylchedd hanesyddol ac sy’n cael eu hadrodd drwy gyfrwng hynny - a hynny mewn ffordd sy’n ystyrlon i bobl heddiw - bydd ein pobl yn teimlo bod ganddyn nhw fwy o gyswllt â’r man lle maen nhw’n byw, eu gwlad, a’u hamgylchedd. Ac os gallwn gostrelu rhin y storïau hynny, gallwn ei defnyddio i hyrwyddo Cymru fel lle hollol unigryw ar gyfer ymwelwyr a, thrwy hynny, ddatblygu ein heconomi i ymwelwyr.'

http://cadw.wales.gov.uk/interpretation/?lang=cy