Tywysogion Gwynedd

Dydd Iau 06 Rhagfyr 2012

Tywysogion Gwynedd

Tywysogion Gwynedd

Bydd Canolfan Groeso Conwy ac Arddangosfa Tywysogion Gwynedd yn cael eu hagor yn swyddogol ar 7 Rhagfyr 2012 am 4.30pm gan y Cynghorydd Stuart Anderson, Cadeirydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Aron Jones, Glasfryn, Cerrigydrudion fydd yn cael ei gynnai yn Adeiladau Muriau, Conwy.

Daeth Aron i sylw’r cyhoedd yn ddiweddar oherwydd ei ddiddordeb yn hanes Cymru, pan ysgrifennodd at Brif Weinidog Cymru i sicrhau gwell cofeb i ‘wir’ Dywysog olaf Cymru.
Ac yntau’n byw ym Mwrdeistref Sirol Conwy, roedd Aron yn ddewis ysbrydoledig i agor yr arddangosfa’n swyddogol, sef arddangosfa sy’n edrych ar hanes y tywysogion drwy ddefnyddio barddoniaeth, animeiddiadau ac effeithiau sain a golau cyfoes i ddisgrifio diwylliant cyfoethog Gwynedd yr oesoedd canol.

Mae’r datblygiad yn cysylltu gwell darpariaeth o ran gwybodaeth i ymwelwyr â chynnydd yn y nwyddau sydd ar gael i’w prynu ac adran arddangos newydd sbon sy’n arwain yr ymwelwyr i ddirgelion a chwedlau hanes Cymru. Un cyfleuster ychwanegol sydd ar gael yn yr adeilad erbyn hyn yw’r tŷ bach cyhoeddus newydd.

Gall yr ymwelwyr ddefnyddio’r arddangosfa yng Nghonwy i ddysgu mwy am y bennod ryfedd hon yn hanes Cymru, ac i gael eu hysbrydoli i ymweld â safleoedd hanesyddol eraill yr ardal.

Dyma’r ganolfan gyntaf o’i bath i gael ei hagor. Bydd deunyddiau ar y we, gan gynnwys ail-greadau o safleoedd hanesyddol a rhagor o arddangosfeydd yng Nghaernarfon, Betws-y-coed, Cricieth a Beddgelert, yn dod â Thywysogion Gwynedd i sylw cynulleidfa ehangach byth ar draws y siroedd Conwy a Gwynedd.  

Mae’r fenter wedi nod clystyrau o safleoedd ledled y ddwy sir sy’n adrodd hanes Tywysogion Gwynedd, eu gorchestion a’u brwydr dros annibyniaeth yng Ngwynedd yn yr Oesoedd Canol. Mae’r arddangosfeydd arbennig yng Nghonwy, Caernarfon a Betws-y-coed wedi’u cefnogi gan Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw sy’n werth miliynau o bunnoedd, ac sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.  

Dywedodd y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis:  'Rwyf wrth fy modd bod Cadw yn rhan o’r arddangosfa yma sy’n cynnig cyfle i gysylltu’r gymuned leol â’i threftadaeth a hynny mewn ffordd arloesol a chyffrous ac i ddenu rhagor o ymwelwyr i’r ardal.

'Mae treftadaeth Cymru’n rhoi cyfle gwych i ddenu ymwelwyr i’n gwlad a thrwy’r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth rydyn ni wrthi’n gweithio ar sawl prosiect dehongli ledled Cymru i wella’r profiad i’r ymwelwyr, ac i annog yr ymwelwyr i aros yn hirach a chrwydro safleoedd perthnasol eraill.'

Dywedodd y Cynghorydd Stuart Anderson, Cadeirydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, 'Mae’r ailddatblygu yma yn dangos yn glir ein bod ni wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i wella a chynyddu’r cyfleusterau sydd ar gael i’r ymwelwyr a’r trigolion fel ei gilydd ym Mwrdeistref Sirol Conwy, a hynny yn unol â Chynllun Gweithredu Cyrchfan Conwy.'

Bydd y £450,000 o gyllid o’r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth yn sicrhau nifer o fanteision gan gynnwys creu’r hyn sy’n cyfateb i saith swydd amser-llawn drwy effaith economaidd ehangach mwy o ymwelwyr, gwell arwyddion a phaneli dehongli ar safleoedd hanesyddol, dylunio a datblygu gwefan newydd, mapiau rhyngweithiol, rhaglenni MP3, canolfan groeso newydd yng Nghraflwyn ar gyfer Dinas Emrys a chyfres o fentrau cymunedol yn Nyffryn Conwy.

Mae hefyd yn anelu at gynyddu nifer yr ymwelwyr â’r ardal o fwy na 6,000 y flwyddyn.