Pryder ynglŷn â bywyd gwyllt yng Nghastell Caerffili

Dydd Mawrth 16 Ebrill 2013

Dywedir bod pobl yn pysgota y tu allan i’r rheolau yn y ffos ddŵr o gwmpas Castell Caerffili, sy’n arwain at effaith andwyol ar fywyd gwyllt yr ardal, gan gynnwys anafu adar sy’n nythu.

Pryder ynglŷn â bywyd gwyllt yng Nghastell Caerffili

Pryder ynglŷn â bywyd gwyllt yng Nghastell Caerffili

Dywedir bod pobl yn pysgota y tu allan i’r rheolau yn y ffos ddŵr o gwmpas Castell Caerffili, sy’n arwain at effaith andwyol ar fywyd gwyllt yr ardal, gan gynnwys anafu adar sy’n nythu.

Mae Grŵp Achub Elyrch y De wedi cael gwybod am nifer o ddigwyddiadau lle mae elyrch wedi’u hanfu dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys llawer o adegau pan fo llinyn pysgota wedi’i lyncu neu wedi’i ddal yn y pig, neu wedi’i glymu am goesau neu adenydd elyrch a’u cywion, gwyddau a hwyaid.

Mae Cadw yn gofyn i ymwelwyr a’r gymuned leol ymddwyn mewn modd cyfrifol a gofalu am y bywyd gwyllt lleol.

Dywedodd Tony Payne, Prif Geidwad Castell Caerffili, ‘Rydyn ni’n annog pob pysgotwr i brynu trwydded bysgota drwy Gymdeithas Genweirwyr Caerffili yn Siop Dacl Tony yn Castle Street, gyferbyn â’r castell, a sicrhau eu bod yn cael gwared ar eu lein bysgota, eu bachau a’u pwysynnau mewn modd cyfrifol. 

Rydyn ni’n gofyn i bawb ein helpu i ofalu am y tirnod hanesyddol gwych yma, y cynefin o’i amgylch a’r bywyd gwyllt sy’n byw yma.’

Ychwanegodd Peter Martin o Grŵp Achub Elyrch y De, ‘Dyw hi byth yn hawdd achub elyrch, gwyddau a hwyaid yn ardal Castell Caerffili a hynny achos bod y glannau’n serth ac yn llithrig yn aml. Ar ben hynny, mae’n amhosibl cyrraedd llawer o’r glannau. Os methwn ni â dal aderyn sy mewn trwbwl mae hynny’n golygu yn anochel fod yr aderyn yn methu symud o gwmpas gystal neu ei fod yn llawer llai abl i fwyta. Mae’r effaith yn drawmatig wedyn beth bynnag, ond yn y sefyllfa waetha mae’n golygu bod yr aderyn yn dioddef marwolaeth hir a phoenus.

Mae’n hanfodol bwysig felly fod pawb yn dilyn yr arferion cywir wrth bysgota, i sicrhau bod y bywyd gwyllt yn ddiogel.’

Dywedodd John Phillips, Ysgrifennydd Cymdeithas Genweirwyr Caerffili, ‘Rŷn ni’n annog ein haelodau ni i fod yn gyfrifol, gan gymryd rhan yn aml mewn gweithgareddau fel codi sbwriel i sicrhau bod y safle gwefreiddiol yma ar ei orau i’r  ymwelwyr ac i’r bywyd gwyllt.

Rŷn ni wedi ysgrifennu at bob un o’r mwy na 200 o aelodau sy gennyn ni i sôn am y broblem, gan ein bod ni’n sylweddoli mor arbennig yw’r safle yma. Ond er bod y mwyafrif yn dilyn y rheolau ar arferion pysgota, yn anffodus does gennyn ni fawr ddim rheolaeth dros y lleiafrif bach iawn sy’n anghyfrifol. Allwn ni ddim rheoli’r rhai sy’n prynu trwydded am y diwrnod, na’r rhai sy’n pysgota’n anghyfreithlon - a’r rheiny mae’n debyg sy’n gyfrifol am greu’r problemau.

Rŷn ni’n annog pob pysgotwr i ddilyn y rheolau a’r safonau disgwyliedig, er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau’r castell gwych yma.’

Mae Castell Caerffili yn un o 128 o henebion o dan ofal Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Gallwch gysylltu â Grŵp Achub Elyrch y De ar 01633 895241 (Ellen), neu 07802 472788 (Peter). Gallwch gysylltu â Chymdeithas Genweirwyr Caerffili ar 07802 591054. I gysylltu â Cadw ffoniwch 01443 336000 neu anfonwch at cadw@cymru.gsi.gov.uk.