Dyfodol ein gorffennol — lansio ymgynghoriad

Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2013

Dyfodol ein gorffennol - lansio ymgynghoriad

Dyfodol ein gorffennol - lansio ymgynghoriad

Ymwelodd Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru, John Griffiths AC, â Gwaith Haearn Blaenafon ar 18 Gorffennaf 2013 i lansio, Dyfodol ein gorffennol, yr ymgynghoriad ar gynigon ynglŷn â’r ddeddfwriaeth gyntaf ar yr amgylchedd hanesyddol yn unswydd i Gymru.

Mae treftadaeth Cymru yn denu nifer mawr o ymwelwyr ac yn cyflogi mwy na 30,000 o bobl. Mae’n cyfrannu £1.8 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn. Ond, rhaid cofio bod angen gofalu ar ôl yr amgylchedd hanesyddol.

Gallai adeiladau hanesyddol a safleoedd archeolegol gael eu dinistrio os na fydd gofal yn cael eu cymryd ohonynt neu os byddant yn cael eu newid mewn unrhyw ffordd heb ystyried eu hanes.

Bydd y Bil Treftadaeth a’r mesurau cysylltiedig yn ceisio moderneiddio a symleiddio rheolaethau yn ogystal â diogelu’n fwy effeithiol lle bo angen.

Mae’r ymgynghoriad yn cynnwys cynigion a allai effeithio ar lawer o agweddau ar ein hamgylchedd hanesyddol, gan gynnwys:

  • symleiddio’r broses ar gyfer adeiladau rhestredig drwy roi eglurder ar ba fath o waith y mae’n rhaid cael caniatâd i’w wneud;
  • cyflwyno mesurau mwy effeithiol i ddiogelu ein henebion a’n hadeiladau hanesyddol rhag gwaith heb ei awdurdodi a sicrhau bod dirwyon yn ffordd effeithiol o atal gwaith o’r fath;
  • cynnig mwy o dryloywder wrth benderfynu pa safleoedd hanesyddol sydd angen eu diogelu, a rhoi llais clir i berchnogion;
  • cyflwyno cytundebau sy’n caniatáu i adeiladau hanesyddol a henebion gael eu rheoli mewn modd cadarnhaol yn y tymor hir a thorri ar fiwrocratiaeth ar yr un pryd;
  • ystyried yr opsiynau ar gyfer uno Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru â Cadw.

 Wrth siarad cyn y lansiad, dywedodd y Gweinidog,

'Mae’r amgylchedd hanesyddol yn bwysig i roi blas unigryw i ardal leol.

'Mae’n ganolog i’n cynnig ar gyfer twristiaeth a threftadaeth yw un o’r prif resymau pam mae pobl yn ymweld â Chymru.

'Yn fwy na hynny, mae’r amgylchedd hanesyddol yn gallu cyfrannu at ddysgu gydol oes drwy addysg ffurfiol a dysgu anffurfiol a thrwy ddatblygu sgiliau a meithrin hyder unigolion yn sgil y cyfleoedd y byddant yn eu cael i gymryd rhan. Mae hefyd yn chwarae rôl bwysig yn yr ymdrech yn erbyn tlodi, gan gyfrannu at adfywio a rhoi mwy o hyder yn y gymuned a denu mwy o fuddsoddiad i’r ardal.

'Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnwys cynigion ar gyfer y ddeddfwriaeth gyntaf ar dreftadaeth sy’n benodol i Gymru, a fydd yn rhoi arweiniad i’r sector am flynyddoedd i ddod.

'Mae’r amgylchedd hanesyddol yn perthyn i ni i gyd. Byddwn i’n annog pobl i ymateb i’r ymgynghoriad hwn ac i gymryd rhan.'

Mae’r ddogfen ymgynghori ar gael bellach ar ffurf ffeil pdf ar dudalennau ymgynghori gwefan Llywodraeth Cymru. Fe welwch chi ffurflen ymateb yno hefyd a gallwch arbed hon ar eich cyfrifiadur a’i llenwi wrth eich pwysau.

Bydd y cyfnod ymgynghori tri-mis yn dod i ben ar 11 Hydref 2013, felly gofalwch anfon eich ymateb i mewn cyn hynny. Mae’r manylion llawn am sut i ymateb i’w gweld yn y ddogfen ymgynghori ac ar y ffurflen ymateb.

Bydd ymateb i’r ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi yn hwyrach yn ystod y flwyddyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghori, anfonwch neges e-bost at cadwheritagebill@cymru.gsi.gov.uk neu ffoniwch 01443 336090/1.